nedeľa , 21 júla 2024

Ak sa obyvateľstvo nevzbúri proti zločincom vo vlastných vládach, tretia svetová vojna je nevyhnutná…

Prečo? Lebo k nej smerujeme prostredníctvom tzv. Overtonovho okna.

Joseph  P. Overton – rozvinul myšlienku ako môžu elity a ich sluhovia politici  dosiahnuť nedosiahnuteľné, pohodlne manipulovať ľuďmi a ako ich pripraviť v priebehu uplatňovania svojej moci na prijatie dovtedy neprijateľných cieľov. Overtonovo okno je vlastne technológia ovplyvňovania myšlienkových procesov ľudí v masovom meradle. Nebola však používaná  z dôvodu, aby ľudstvo napredovalo, ale preto, aby si politici uplatňovali svoju politickú moc nad občanmi podľa svojich, mnohokrát utajených, politických plánov.

Princíp fungovania Overtonovho okna si môžeme vysvetliť na uvedenom obrázku.

Mimo Overtonovho okna sú možnosti „nemysliteľné“ čiže neakceptovateľné spoločnosťou za žiadnu cenu a „radikálne“ t.j. čiastočne –menšinovo – akceptovateľné. Úlohou politikov je to, aby dokázali verejnou manipuláciou ovplyvniť ľudí tak, aby sa ich nelegálna činnosť a riadenie štátu v rozpore so záujmami štátu presunula z možnosti „nemysliteľné“ a „radikálne“ medzi ostatné možnosti uvedenej škály t.j. , aby ich verejnosť prijala. Tendencie politikov riadených tzv. DEEP STATE v Overtonovom okne temer nikdy nejdú smerom k vyššej miere slobody, ale k jej obmedzovaniu. Vyššiu mieru slobody uplatňjú len vtedy, ak je to nevyhnutný nástroj na splnenie ich cieľa.

Overton bol toho názoru, že ak politik chce uspieť so svojim návrhom, ktorý by bol pre spoločnosť neakceptovateľný, má o ňom hovoriť, podporiť ho aj vymyslenými alebo napoly vymyslenými tzv. výskumami, tzv. dôkazmi a pod. Musí dať len pozor, aby pri tom hovoril všeobecné frázy a bol dostatočne vyškolený v komunikačných schopnostiach.

To, že sa politikovi na prvý krát nepodarí presadiť svoj návrh sa očakáva. Dôležité je pri prvom kroku zasiať semeno svojej informácie, ktoré potom rozvíja ďalej. Postupne častým mentorovaním danej problematiky sa tento návrh dostane v Overtonovej škále do akceptovateľného okna.

Overtonova technológia zmien spoločenských postojov k otázkam, ktoré boli niekedy pre spoločnosť zásadné je žiaľ úspešná preto, lebo kapitalistická spoločnosť naučila ľudí konzumnému spôsobu života a konzumnému prijímaniu diktatúry Deep State, čiže masovej poslušnosti 98% ľudskej populácie dvom percentám tejto chobotnice. Ak sa zamyslíme napr. nad vznikom a priebehom Covid-19 zistíme, že táto forma chrípky má umelý pôvod a nikdy nebola na prvom mieste alebo druhom, treťom, štvrtom v rámci štatistiky chorobnosti. Celosvetovo sa propagovali väčšinou americké očkovacie experimentálne látky hrdo nazývané vakcíny. Tieto látky vakcínami nie sú lebo nespĺňajú štandardy pre vakcínu. Vakcína je totiž látka, ktorá po aplikácii zabráni vzniku choroby. Takzvaní odborníci vám tvrdili, že na Covid-19 neexistujú lieky. Zabudli však na to, že existuje množstvo liekov, pomocou ktorých si zvýšite prirodzenú imunitu a pomocou ktorých sa vyhnete ťažkému priebehu choroby alebo fatálnym následkom. Tieto lieky boli dlho po vzniku tzv. pandémie utajované a úmyselne nepredpisované. Bolo predsa treba zaočkovať ľudí experimentálnou látkou pre obrovské multimiliardové ziskych farmafiriem. Predovšetkým amerických.

Možno si to málokto uvedomuje, ale vyvolanie celosvetového ošiaľu kvôli Covid-19 bolo testom poslušnosti ľudí!!! Vlády poplatné Deep State dokázali pomocou vyvolaného strachu ovládať ľudí na celom svete. Ide o akt svetového masového terorizmu. Overtonovo okno sa posunulo smerom k celosvetovej totalite.

Na Slovensku sa hocijakej vláde vládne dobre len preto, že množstvo občanov je voči danej situácii ľahostajných, ďalšia časť nemá o politiku záujem pretože mnohí ľudia majú existenčné problémy a pod. Málokto si uvedomuje, že miera slobody, závisí od miery kontroly verejnosti nad činmi politikov.  Ale veci zachádzajú priďaleko. Ohrozujú už zvrchovanosť, suverenitu a integritu Slovenska.

DEEP STATE je pomenovanie pre ľudí, ktorí sa verejne v politike neangažujú, ale ju ovplyvňujú z pozadia pre svoj prospech. Patria medzi najväčších boháčov a vplyvné osoby. Napr. ropné a iné energetické kartely, vojenský, farmaceutický priemysel, mediálny priemysel (cez médiá sa manipulujú masy) a pod.

Väčšina je v USA a jeho policajných štátoch vo svete čiže Veľká Británia, Izrael, Nemecko…Ďalej sa títo ľudia angažujú v rôznych utajených alebo poloutajených kluboch. Napr. Bilderberský klub, slobodomurári a pod. Potom sú tu tajné služby Západu na čele so CIA a ich nelegálne odvetvia polovojenského a vojenského charakteru, pomocou ktorých riadia po svete farebné revolúcie. Vytvárajú rôzne nadácie v krajinách cez ktoré ovplyvňujú politiku v rozpore s ich legálnou činnosťou.

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psychologiedeepstate:b

Metóda Overtonovho okna sa na Západe používa asi 30 rokov a na Slovensko dorazila v podaní politiky Igora Matoviča a jeho pochabej vlády. Zamyslite sa aká bola jeho rétorika od prevzatia moci ku  Covidu 19. Od začiatku hrozil blackoutom alebo lockdownom, špinil na predchádzajúcu vládu bez dôkazov a snažil sa v spoločnosti vyvolať dojem, že iba jeho opatrenia sú správne. Neváhal svoje rozhodnutia a kroky skrývať za tzv. konzílium odborníkov, ktoré dnes verejnosť právom spochybňuje na základe prijatých neodborných opatrení. Náhoda alebo účel?

Matovičov cieľ nebol len testovať ľudí proti Covidu 19, ale aj testovať ich poslušnosť a hranicu odolnosti voči jeho nezmyselným rozhodnutiam. Jednoducho uplatňoval s pomocou vlády svoju moc cez tzv. Overtonovo okno, čiže manipuloval vedome s ľuďmi a hazardoval s ich zdravím.

Zlovestnosť Overtonovej teórie spočíva v tom, ako presadiť neakceptovateľné ciele do akceptovateľných nenápadným dlhodobým podsúvaním informácií obyvateľstvu tak, aby sa časom s nimi stotožnili a aby tieto ciele boli postupne uzákonené. Na akceptácii mnohých zásadných cieľov sa pracuje niekedy aj 10-20 rokov.

Vždy je to v závislosti od miery odporu obyvateľstva a sily, ktorá mediálne pôsobí na obyvateľstvo. Ak je obyvateľstvo ľahostajné, príliš dôveryhodné voči politikom tak aj táto doba sa skracuje.  A po uzákonení týchto cieľov je už neskoro veci meniť. Zmeniť by to mohla len nová vlna ozajstnej revolúcie a totálneho odporu občanov, ak si uvedomia, že sú vmanipulovaní do bezvýchodiskovej situácie poddanstva politickej svorky.

Overton hovorí o jednotlivých fázach ako sa dá presadiť neakceptovateľný cieľ.

Uvedieme si príklad:

Dajme tomu, že cieľ zatiaľ utajenej svetovej vlády je celosvetovo presadiť očkovanie s následným očipovaním obyvateľstva  tak, aby mali všetky základné informácie o osobe: genetické informácie, DNA, rasa, pohlavie, výška IQ, vek, sociálne pomery, rodné číslo, číslo pasu, indikátor pohybu s jedinečným kódom a pod. Čiže vytvorenie svetovej databázy ľudí.

Fáza č. 1 – je to síce neprijateľné, ale hovorme o tom

Je úplne samozrejmé, že tento cieľ je pre spoločnosť neprijateľný. Politici teda začnú mierne medializovať tento cieľ, diskutovať o potrebe a výhodách jeho akceptácie, budú sa vytvárať skupiny odborníkov, budú prebiehať semináre na túto problematiku a pod. Jednoducho cieľ vynesú na svetlo božie, hovoria o ňom a skúmajú reakcie spoločnosti.

Fáza č.  2 – odbúravanie mýtu

Ako podporné mechanizmy sa poukáže na „pozitívne príklady“ v zahraničí, v ktorom súčasne prebieha podobná diskusia na tú istú tému pričom jednotlivé štáty sa pohybujú v rôznych úrovniach  vývoja vzhľadom ku kultúrnemu a sociálnemu prostrediu. Využívajú sa „spriatelené“ mimovládne „neziskové“ organizácie, ktoré sú v danom štáte nainštalované pre podporný účel dosiahnutia cieľa. Zároveň vláda opätovne priebežne sleduje a vyhodnocuje reakcie a nálady obyvateľstva jeho mieru odporu k tomuto cieľu. Neustálym poukazovaním na verejné diskusie s tzv. odborníkmi sa upevňuje mediálne masírovanie občanov, ktorých reakcie odporu postupne slabnú. Tvrdo sa používa tzv. brainwashing.

Na posilnenie dosiahnutia cieľa sa nezabúda na strašenie obyvateľstva čo by sa stalo, ak by sme tento cieľ neprijali. Strach vyvolaný v obyvateľstve vlastnou vládou urýchľuje dosiahnutie cieľa lebo občania, ktorí sa politike nevenujú, a takých je v spoločnosti väčšina, politikom dôverujú na základe ich mediálnej prezentácie. Správajú sa konzumným spôsobom voči predhodeným informáciám.

Overtonovo „okno“ sa tak posunulo. Už nie sme v štádiu neaceptovateľného, ale v štádiu čiastočne všeobecne prijateľného cieľa.

Fáza č. 3 – nahradenie pôvodného významu slova cieľa inými miernejšími výrazovými prostriedkami so zachovaním pôvodného cieľa

Na to, aby sa Overtonovo okno posunulo v našom rebríčku do akceptovateľnej úrovne je potrebné posilňovať verejnú diskusiu v problematike. Nebude sa však už hovoriť o čipovaní ľudí, ale napr. o potrebe identifikácie ľudí z dôvodu ich rozlíšenia od tých zlých ako sú napr. teroristi, zločinci a pod. Poukáže sa zároveň na to, že takto chránime bezpečnosť občanov. Na urýchlenie dosiahnutia tohto cieľa sa môže prípadne niekde vyvolať lokálna vojna alebo podporiť v niektorom štáte útok teroristov.

Zároveň sa dosiahne právna legalizácia tohto výrazu a zabezpečí sa jeho priechodnosť v legislatíve. Ideologickí odporcovia, opozícia sú tak postupne oslabovaní a cieľ sa postupne na našej stupnici „prelieva“ do akceptovateľného štádia. Tento krok je veľmi dôležitý lebo vláda si tak postupne buduje beztrestnosť, ktorá je chránená legislatívou v prípade straty vlády v najbližších voľbách.

Fáza 4 – prechod z možného do racionálneho

Dostávame sa do fázy, v ktorej je rozanalyzovanie želateľného cieľa ukončené a nastupuje jeho servírovanie ľuďom tak, aby si ho osvojili. Na základe uskutočnených krokov sa postupne v ľuďoch vytvára túžba po tom, aby sa tento cieľ uskutočnil. Nikto predsa nechce byť označený za teroristu, vyvrheľa ani toho „zlého“. Ľudia budú chcieť tento cieľ prijať, aby nebolo pochýb o tom na ktorej strane barikády stoja.

Každý človek si aj v prípade pochybností zracionalizuje cieľ v svojom myslení tak, že nájde dostatok vnútorných pohnútok na ospravedlnenie sa samým pred sebou za prijatie tohto cieľa. Takto sa završuje totálna fáza ovládania mysle ľudského jedinca nelegitímnymi krokmi vlády.

Tlak na túto fázu vytvárajú samozrejme médiá poplatné dosiahnutiu tohto cieľa, manipulujú sa ľudia z vedeckého prostredia a pokračuje sa v tzv. odborným seminároch a diskusiách, ktoré posúvajú udalosti do fázy č. 5.

Fáza 5 – popularizácia

Vláda v tejto fáze poukazuje na „výhody“ označenia ‒ odlíšenia tých dobrých od tých zlých, môže okrem médií  k tomu využiť  showbiznis, kinematografiu, ktorá už je v obehu na túto tému, vytvára nové filmy, divadlá, talkshow s populárnymi osobnosťami a pod. Opozícia a všetci normálni ľudia, ktorí nepodľahnú tomuto tlaku sú označovaní za konšpirátorov a ideologických  spolupracovníkov tzv. „nepriateľských štátov“ alebo ich agentov. napr. Rusko. Začínajú byť spoločnosťou vytesňovaní.

Fáza 6 – z kategórie popularity do aktuálnej politiky

Dostávame sa do fázy, ktorá znamená legalizáciu cieľa po stránke legislatívnej. Pripravujú sa dokumenty na „zabetónovanie“ cieľa do právneho systému štátu vrátane ústavy. Už to nie je o tom, či sa želateľný cieľ uskutoční, ale o tom ako sa uskutoční. Hŕstka politikov zneužívajúca svoje postavenie v neprospech spoločnosti, mnohokrát za peniaze pracujúca pre ciele iných štátov tak láme odpor širokej verejnosti. Spoločnosť bola porazená sama sebou, pretože nedokázala vzdorovať šialeným plánom nových diktátorov a sluhov vykonávajúcich politiku cudzích záujmov v ich vlastnom štáte. Najhoršia zbraň v rukách politikov – strach vyvolávajúci obavy v spoločnosti má stopercentný účinok.

Sú rušené demokratické právne normy, etické normy, občania strácajú svoj status občana a stávajú sa z nich iba „kusy“, ktoré budú plniť v budúcnosti príkazy totalitných politikov. Dnes máme obmedzovanie ľudských slobôd takým spôsobom, že systém z nich vytvára zajatcov vlastnej mysle a dostáva ich do pozície nepremýšľajúcich strojov, ktoré sú vhodné len na tvorbu zisku.

Ako zničiť túto vražednú technológiu ovládania ľudskej mysle?

Politici najľahšie pohybujú Overtonovým oknom smerom k jeho zneužitiu v spoločnosti, ktorá je dôverčivá a tolerantná. Tiež v takej spoločnosti, ktorá je ľahostajná voči svojmu vývoju, nevenuje pozornosť veciam verejným a je typicky kapitalisticky konzumná. Darí sa im tiež v spoločnosti, ktorá nemá na dostatočnej úrovni vybudované školstvo, zdravotníctvo a kultúru. Človek, ktorý je chorý, nevzdelaný a nekultúrny je základnou jednotkou spoločnosti, ktorá prichádza týmito vplyvmi o vlastnú suverenitu a nezávislosť. Je to najľahšia cesta do poroby.

V minulosti existovalo otroctvo, neskôr odsúdené, potlačené a údajne odstránené. Je to omyl. O otroctve sa dnes nehovorí vôbec, lebo je to neakceptovateľný stav. Ale ak sa zamyslíme nad tým ako nás politici čím ďalej tým viac zväzujú zákonmi, tak môžeme povedať, že ľudstvo nastúpilo ďalšiu cestu do otroctva. Má len sofistikovanejší a nenápadnejší charakter, ktorým je vykonávanie práce  95%  populácie sveta v prospech ziskov 5% populácie oligarchov, predstaviteľov DEEP STATE a naň napojenej celosvetovej chobotnice.

Jedným z kľúčových princípov však je, že zmenu nevedú politici, ale spoločnosť. Politici sa usilujú obsadzovať priestor, sami ním nepohybujú. Preto spoločnosť musí byť dostatočne vyspelá na to, aby nedala so sebou manipulovať. Musí politikom ukázať, že nie občania sa majú báť politikov, ale politici sa majú báť občanov!!!

Spoločnosť musí mať potrebu sebazáchovy, sebaobnovy a musí byť dostatočne organizovaná na zabránenie takého konania politikom, ktoré je v príkrom rozpore s napredovaním a rozvojom spoločnosti. Spoločnosť musí dať jasne najavo, že ak sa politik spreneverí záujmom štátu, poruší sľub tak musí ihneď z politiky odísť, prípadne byť stíhaný ak sa dopúšťa nejakého trestného činu alebo bezprávia. A musí v právnom systéme štátu trvať na tom, aby boli k tomuto účelu vytvorené právne mechanizmy.

To, čo môže zničiť nekalé ciele presadzujúce sa metódou Overtonovho okna je politická diskusia v spoločnosti, na sociálnych sieťach, demonštrácie na ulici v prípade, že politici neakceptujú oprávnené želania spoločnosti a dopúšťajú sa takých chýb alebo spreneverenia sa v službe štátu, že to vyhnalo ľudí do ulíc. Musia sa však vedieť zorganizovať.  Bez organizácie odporu je oslabená úderná sila demonštrantov. Treba si tiež uvedomiť, že zmenu prináša taká organizácia odporu, ktorá  trvá až do okamihu zrútenia vlády!!!

Dnes sa vám to možno tak nezdá, ale nachádzame sa vo fáze informačnej vojny, kedy na dosiahnutie cieľa politikov sa v podobných krajinách ako je aj Slovensko používa lož politikov ako pracovná metóda.

Každá vojna je hnusná. USA majú prostredníctvom vyvolaných vojen od skončenia druhej svetovej vojny na svedomí asi 20 miliónov životov. Svet bol ticho. Nikto tak vehementne neprotestoval ako v Američanmi vyvolanej vojne na Ukrajine. USA pripravovali Ukrajinu na zástupnú vojnu proti Rusku osem rokov. Všetko v súlade s plánmi Deep State.

Rusko,  cítiac sa ohrozené zahájilo na Ukrajine vojenskú operáciu. Vzoprelo sa plánom Deep State. Rusko rozbilo neakceptovateľné plánovanie  Overtonovho okna, ktoré je posúvané k vojnovému extrémizmu. Preto je okolo toho taký humbug. Rusko necúvne a Deep State tiež nie. Preto je tretia svetová vojna nevyhnutná. Situáciu môžu zmeniť len politické zmeny a rýchle odstránenie politikov zrádzajúcich národné záujmy štátu. 

Na záver zopár výrokov:

„Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj ich otroctvo.“ — Mahátmá Gándí

„Ak sa svet pozrie do minulého storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“ — Martin Luther King

Z mesta SNP Ivan Štubňa

 

   Send article as PDF   

2 komentáre

  1. Svetová vojna nie je potrebná,je potrebná občianska vojna v USA.Ak by už konečne celá debilná, sprostá EÚ urobila to, čo rozumné Rusko a niektoré ázijské krajiny,čize vykašľala sa na USA,aj na celé NATO,tak by USA začali rýchlo bankrotovať.Sú najzadlzenejší štát na svete, niekoľkokrát za posledných pár rokov navyšovali dlhový strop a celkovo USA už ” degenerujú”a ich mentálne zdegenerovaný “prezident” Joe Biden je verným obrazom svojho štátu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *