piatok , 19 apríla 2024

Policajná šikana

Policajná šikana porušovanie slobody prejavu

Polícia Slovenskej republiky a teraz nemám na mysli pseudopolicajnú stránku spravovanú Púchovskym
Ale regulernych prislušníkov policajného zboru .
PZ dostal predlohu podľa ktorej má sledovať a vyhodnocovať ” nebezpečný obsah ” na sociálnych sieťach .
Konkrétny prípad za ktorý by si zodpovedný príslušník vyslúžil minimálne trestné stíhanie za zneužitie právomoci verejného činiteľa čítajte
Správny orgán Oddelenia Železničnej polície Policajného zboru Prebov začal správne konanie na  základe predloženého spisového seriálu z NAKA, expozitia Východ vedeného pod číslom PPZ-NKA-OV-492-020/2022-10 veci podozrenia apres podľa § 47, ods. písm. b) zákona 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov  Spisový materiál bol následne predložený na objasňovanie na oddelenie 2P PZ Pelo, odkial bol predložený spolu so správou o výsledku ojasňovania priestupku na tunajšie oddelenie železničnej polície PZ. Prešov,
Zhodnotením vykonaného dokazovania na základe predloženého materiálu dospel správny orgán k záveru, že obvinený Ing. Michal I. tým, že zverejnil na časovej osi svojho profilu s názvom Michal I… a sociálnej sieti www.vk.com príspevky na podporu Ruskej federácie v agresii  voči Ukrajine a tým verejne prostredníctvom svojho účtu na sociálne sieti schvaľoval útok na Ukrajinu, čím na verejnosti poligraficky a obrazové vyhotovenie podporujúce nenávisť a násilie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi, naplnil skutkovú podstatu priestupku extrémizmu podľa § 47a, ods. 1 písm. b) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnené odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
K veci uviedol, že o príspevkoch a statusoch  karé boli v časovom rozmedzí od 07:53 hod. 23.02.2002 do 21:57 hod.  25.02 2022 uverejnené na časovej osi jeho profilu s nazvom Michal I… na sociálnej sieti www.vk.com tak ako je to uvedené v odstúpení informácií na prejednanie priestupku od Národnej kriminálnej agentúry PPZ, Odbor východ, Košice, zdieľal on sám na svojom osobnom počítači. Ďalej uviedol, že uvedené príspevky zdieľal z dôvodu frustrácie z terajšej politickej situácie na územi Slovenskej republiky. Keď to písal, neuvedomoval si, že v tomto štáte nemôže prejaviť svoj vlastný názor. Kedže bol oboznámený s tým, že sloboda slova na Slovensku nefunguje, tak si dá už na dalšie prispevky pozor.
Za priestupok podľa § 47a, ods. 1 citovaného zákona možno uložiť pokutu do 500,-
Eur.
Správny orgán pri rozhodnutí vychádzal z predloženého spisového materiálu z NAKA expozitúra Východ, vedeného pod číslom PPZ-NKA-OV-492-020/2022-PZ. preto obvineného uznal vinným a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozkazu
Vzhľadom na zistené skutočnosti správny orgán nemá pochybnosť o tom, že sa obvinený dopustil uvedeného priestupku a v zaujme zjednodušenia a urýchlenia konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto roka. Pri určovaní druhu sankcie a jej výmery správny orgán prihliadol na závažnom priestupku, spôsob spáchania, jeho následky a na okolnosti za ktorých bol priestupok spáchaný. Nakoľko obvinený nemá v registri trestov žiadne extrémistické záznamy, nie je verejne známou osobou, ktoré má nu facebooku tisíce fanúšikov, aby mohol na verejnosť mienkotvorné vplýva, čin spáchal na sociálnej sieti a nie napríklad na nejakom protimigračnom zhromaždení, správny orgán určil druh a výmera uloženej sankcie v zmysle platnej právnej úpravy.
Toto doslovne uviedol príslušník Železnicnej polície , ktorá z nedostatku kompetencie nemohla tento skutok prejednávať , navyše rozhodnutie obsahuje množstvo subjwktívnej predikcie ktorú slovenský právny systém nepozná , špecialna vojenská operácia proti časti Ukrajiny je vyvodené z príslušného článku dohovoru OSN a ako reakcia na 8 ročné teroristické útoky Ukrajiny na pohraničné oblasti Donecko a Luhansko .
Mimoriadne dôležité je podotknúť že do dnes nebola vyhlásená vojna ani ruskou stranou ani ukrajinskou , nemôže sa tiež jednať o terorizmus keďže teroristická skupina je nelegálne zoskupenie a Ruska federácia je právne , medzinárodne legálny subjekt
Rada OSN sa dodnes neurčila
, či ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo o útočný čin. Bezpečnostná rada OSN v danom prípade doteraz neoznačila špeciálnu vojenskú operáciu Ruskej federácie na Ukrajine za ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo za útočný čin. RF pritom oficiálne informovala Bezpečnostnú radu OSN o začatí špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. V zmysle článku 103 Charty OSN majú jej ustanovenia záväznú a definitívnu prednosť pred akýmikoľvek inými ustanoveniami iných zmlúv, ktoré vznikli v čase po prijatí Charty OSN. Ustanovenia „RŠMTS bez predchádzajúceho rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN o tom, či ide o nejaký „akt agresie“, sú právne nepoužiteľné.
Zaujímavý je tiež postup železničnej polície ktorá postupovala tak že  predložila k podpisu priznanie za neexistujúci priestupok.
   Send article as PDF   

Check Also

Kotleba : pravidelne otestujeme vaše deti….

jeden z bodov programu alebo ako lsns nazýva svoj dlhodobo prezentovaný desaťbodový manuál ,   …

2 komentáre

    • My “konšpirátori” to vieme od samého začiatku ako bol vírus vypustený práve s touto zámienkou, ale hltači hlavného prúdu tomu neuveria, ani keď ich bude na každom kroku niekto sledovať a kontrolovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *