utorok , 16 apríla 2024

Otvorený list proti indoktrinácii detí 1

Vážený pán riaditeľ, vážený pán primátor,
my, rodičia hlásiaci sa k tradičným kresťanským hodnotám so znepokojením
sledujeme vývoj situácie v štáte v problematike indoktrinácie detí, v tematike
vakcinácie a covid agendy, ale aj progresívnej tematiky (bude predmetom
druhého otvoreného listu) podsúvanej podprahovo cez učebné materiály,
letáky, nástenky, knihy vydávané rôznymi organizáciami a iné.
Obraciame sa preto na Vás s dôverou a prosbou, aby prostredie školy bolo
miesto, kde je snaha zamedziť zbytočnému tlaku a predísť tak mnohým
nepríjemným a nežiaducim situáciám. Považujeme za nevhodné a neprimerané
akýmkoľvek spôsobom, či už plánovane, náhodne, alebo skryte podsúvať
deťom, žiakom a študentom spomínanú agendu bez súhlasu
rodičov. Zastávame názor, že akákoľvek citlivá téma sa môže prednášať na
pôde školy len s písomným súhlasom rodičov a zákonných zástupcov a o tejto
besede, intervencii by mali byť zákonní zástupcovia vopred informovaní.
Prosíme Vás, aby škola ostala bezpečným miestom pre naše deti a aby sa tieto
témy v škole preberali, len ak je cielená intervencia nevyhnutná u konkrétneho
žiaka s povolením rodiča.
Cieľom tohto listu určite nie je spochybňovanie covid vakcinácie. Avšak
máme potrebu apelovať na to, že nástenky súvisiace s touto témou alebo
debaty či pôsobenie psychológov, ktorí prednášajú o vakcinácii proti novému
ochoreniu a výzvy, že žiaci majú svoj názor verejne prezentovať dvíhaním
rúk, ich dostávajú do nepríjemných situácií, ktoré mnohokrát nevedia správne
vyhodnotiť. Máme aj žiakov, ktorí sa pre tieto názorové rozdiely hádajú,
odsudzujú až šikanujú.
S úctou a láskou chceme pripomenúť, že pri odmietnutí vakcinácie môže ísť o
zdravotnú kontraindikáciu alebo výhradu vo svedomí (vakcíny testované alebo
vyrábané na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov a
fakt, že ide o experimentálne očkovanie určené na núdzové
použitie). Diverzita, teda rôznorodosť, je súčasťou spoločenského života. Sme
za to, aby sme sa vrátili k hodnotám, ktoré majú určovať zdravý vývoj našej
spoločnosti. Rešpekt, dôvera, láska.
V nasledujúcom školskom roku to bude veľmi aktuálna téma, ktorá by nás
nemala zaskočiť. Ako rodičia máme záujem o tejto problematike otvorene
hovoriť, konštruktívne, vecne a efektívne spolupracovať v hľadaní možností,
ako túto neľahkú výzvu spolu zvládnuť. Nech sú aj dejiny a ich učenci pre nás
inšpiráciou:
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha
slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
Ján Ámos Komenský
Vyberáme časti z ústavy, ktoré nás na spoločnej ceste povzbudzujú:
DRUHÁ HLAVA. ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY.
Č. 12 odsek (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné
práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a
nezrušiteľné.
Č. 15 odsek (1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už
pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.
Čl. 19 odsek (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej
cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
Čl. 24 odsek (1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
S láskou a úctou
Mgr. Adriana Kráľová
Mgr. Anna Belanji
stiahnúť originál PDF môžte tu:
   Send article as PDF   

Check Also

Na čele WHO je človek napojený na teroristickú organizáciu a západné tajné služby

Západné média cenzurujú informácie o skutočných aktivitách riaditeľa WHO. Ten pochádza z Etiópie, je biológ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *