Cyril a Metod – sa obracajú v hrobe…

Význam Cyrila a Metoda pre Slovanstvo a Slovensko je nespochybniteľný. Takisto ako aj odkaz Štúrovcov a iných slovenských národných buditeľov!!! Dnes sme svedkami prekrúcania histórie, popierania historickej úlohy významných Slovákov a Slovanov.

Pripomínam preto „polepšenému“ Kollárovi čo by mal urobiť ako predseda parlamentu, ak chce odčiniť svoje hriechy a preukázať Slovákom a Slovanom službu hodnú dejinného významu. Navrhujem aby NR SR prijala nižšie uvedené Uznesenie NR SR k pracovnej definícii antislovanizmu pre pripomínanie holokaustu proti Slovanom.

Je vysoká pravdepodobnosť, že tak neurobí, lebo jeho zmýšľanie nie je na úrovni vlastenca typu Ľudovíta Štúra. Urobím tak za neho. Myšlienka je vždy prvá a počká si na svojho realizátora. Raz sa to však stane. Ide o to, že dnes sme svedkami glorifikácie a ochrany židovskej komunity, ktorá vyvrcholila prijatím uznesenia o antiseminizme, neustálym pripomínaním tzv. holocaustu, ochranou a zvýhodňovaním marginálnych skupín obyvateľstva, ktoré neprispievajú k prosperite štátu ale zneužívajú  sociálny systém štátu, ktorý ich platí väčšinou z hodnôt zarobených inými občanmi.

Nikto si nevšíma slovanské etnikum, historicky prenasledované, vraždené svojimi nepriateľmi, ale vždy životaschopné a schopné obrodiť svoju vlastnú entitu s cieľom sebazáchovy slovanského etnika.

Odkaz Cyrila a Metoda je silný. Dnes však títo vierozvestcovia nepožívajú úctu štátomafie takisto ako Štúr a jeho bratia v boji za slovenský národ.  Dnes také pojmy ako sú vlastenectvo, česť, služba národu, morálka, zodpovednosť za budúcnosť národa sú žiaľ tejto politickej garnitúre cudzie.

Občania majú právo na úctu, budúcnosť, rešpektovanie zahraničia, rovnocennosť a hrdosť na obhajobu zvrchovanosti a nezávislosti vlastného štátu. Toto všetko je slovenskému národu a Slovanom v medzinárodnom rozmere dnes upierané.

V histórii sme neraz boli svedkami útlaku Slovanov, zbedačovania tohto etnika, vrátane masového vraždenia jeho príslušníkov, s cieľom zavedenia novodobého otrokárstva a vrhnutia Slovanov do sofistikovanej podriadenosti Západu. Slovania však majú historickú skúsenosť a zažitú potrebu sebazáchovy pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a atakov iných etník, zvlášť etník germánskeho a anglosaského typu. Slovania vždy  v histórii vstali z popola a víťazne obhájili svoju existenciu. Stálo to však mnoho obetí a cena bola vysoká. Dnes sme opäť na dejinnej križovatke, ktorá si žiada prejaviť vlastenectvo a vzoprieť sa plánovanej porobe a vo Washingtone naplánovanej vojne medzi Ruskom a Európou.

Preto navrhujem, aby sa prijalo nasledovné uznesenie  NR SR:

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z …… 2022 k pracovnej definícii antislovanizmu vypracovanej Národnou radou Slovenskej republiky pre pripomínanie holokaustu proti Slovanom

Národná rada Slovenskej republiky

A. b e r i e  n a   v e d o m i e

pracovnú definíciu antislovanizmu vypracovanú Národnou radou Slovenskej republiky pre pripomínanie holokaustu proti Slovanom, ktorá zdôrazňuje, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti slovanským občanom sú v rozpore s hodnotami Európskej únie; vyzýva členské štáty a inštitúcie a agentúry EÚ na prevzatie tejto pracovnej definície a jej uplatňovanie s cieľom podporiť súdne orgány a orgány na presadzovanie práva v ich úsilí o účinnejšie a efektívnejšie odhaľovanie a stíhanie páchateľov antislovanských útokov;

na základe historického prenasledovania, vyvražďovania a pokračovania útokov proti Slovanom, ktorá predstavuje stálu hrozbu vo svete pre slovanské spoločenstvo

B. v y s l o v u j e  s ú h l a s

s pracovnou definíciou antislovanizmu vypracovanou Národnou radou Slovenskej republiky a to v takomto znení:

„Antislovanizmus je  také vnímanie Slovanov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Slovanom. Rétorické a fyzické prejavy antislovanizmu sú namierené proti slovanským jednotlivcom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám slovanskej komunity a náboženským ustanovizniam.

Terčom takýchto prejavov môžu byť tiež slovanské štáty v rámci celého sveta. Antislovanizmus často obviňuje Slovanov z konšpirácie poškodzujúcej ľudstvo a často sa používa na obviňovanie Slovanov z „toho, prečo veci nefungujú“. Je vyjadrený v hovorenom a písanom prejave, vizuálnych formách a konaní a používa škodlivé stereotypy a negatívne charakterové črty.

Súčasné príklady antislovanizmu vo verejnom živote, médiách, školách, na pracoviskách a v náboženskej sfére, berúc do úvahy celkový kontext, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 1. vyzývanie, napomáhanie alebo ospravedlňovanie zabíjania alebo ubližovania Slovanov v mene radikálnej protislovanskej ideológie,
 2. vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Slovanoch ako takých alebo o podriadenosti Slovanov iným vrstvám etník,
 3. obviňovanie Slovanov ako etnika zo zodpovednosti za skutočné alebo vymyslené krivdy alebo aj za činy spáchané neslovanmi alebo inými etnikami,
 4. obviňovanie Slovanov zo zločinov dokázateľne spáchaných inými etnikami,
 5. odopieranie práva slovanských národov na sebaurčenie,
 6. uplatňovanie dvojitých štandardov voči slovanským národom vyžadovaním správania, ktoré sa neočakáva alebo nevyžaduje od žiadneho iného demokratického štátu,
 7. používanie symbolov Slovanov na ich pohŕdanie alebo nactiutŕhanie,
 8. upieranie zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovanom inými štátmi,
 9. považovanie Slovanov za menejcennú rasu a snahy na porobenie slovanských národov.

Antislovanské činy sú trestné činy vtedy, keď ich tak definuje zákon (napr. popieranie holokaustu alebo distribúcia antislovanských materiálov v niektorých krajinách).

Trestné činy sú antislovanské vtedy, keď cieľ útoku – či už ľudia, alebo majetok (ako napríklad budovy, školy, miesta na bohoslužby a cintoríny) – je vybraný preto, že bol alebo je vnímaný ako slovanský alebo spojený so Slovanmi.

Antislovanská diskriminácia je odopieranie možností alebo služieb Slovanom dostupných iným osobám a je nelegálna v mnohých krajinách.“

C. o d p o r ú č a

vláde Slovenskej republiky, aby

 • vykonala analýzu právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy príslušných právnych predpisov tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci Slovenskej republiky bola rešpektovaná uvedená definícia,

– aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich, ale aj iných  slovanských občanov a ich kultúrneho dedičstva proti všetkým formám diskriminácie,

– sa podieľala na úsilí Národnej rady Slovenskej republiky pri kultivovaní diskusie vo verejnom priestore, ktoré za každých okolností bude odsudzovať antislovanské a nenávistné vyjadrenia i prejavy a bude prinášať racionálne protiargumenty,

 • aby vykonala opatrenia na ochranu práv Slovanov žijúcich v iných štátoch a poveruje vládu, aby dohodla s týmito štátmi spoločné memorandum.

Bratislava dňa …………..2022

Dňa 22. 6. si pripomenieme pamätný Deň genocídy Slovanov. Nezabúdajme na genocídu Slovanov, ktorá bola oveľa väčšia ako genocída hocijakého iného etnika. Slovania nesmú dovoliť, aby sa história zločinov opakovala v mene zachovania mieru a zachovania Slovanov.

Z mesta SNP Ivan Štubňa

 

   Send article as PDF   

Check Also

USA a NATO zločinci v Juhoslávii bombardovali vlak – na Veľkú noc…

Na vlak prechádzajúci cez železničný most rieky Južnej Moravy boli 12. apríla 1999 vypálené štyri …

One comment

 1. pan Stubna, vrele s vami suhlasim len to skor Dunaj obrati svoj tok ako by nieco taketo v sucasnej dobe schvalila NR SR…ale nevadi pravda si vzdy najde svoju cestu a verim, ze sa tak raz stane a podobny dokument bude schvaleny…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *