Úmrtie Milana Lučanského bola plánovaná politická vražda…

Súčasná vláda v demisii sa nedávno „pochválila“ tým, že prípad vraždy policajného exprezidenta, generála M. Lučanského bol vyšetrený so záverom samovražda. Žiadny súdny človek tejto megalži neuverí. V celom prípade je množstvo nezrovnalostí, ktoré definitívne poukazujú na politickú vraždu.

Dňa 30.12. 2022 si pripomenieme druhé výročie jeho zavraždenia. Nebudem sa vyjadrovať k záverom prešovskej prokuratúry. Bolo by to mlátenie prázdnej slamy. Poukážem na nezrovnalosti, ktoré jednoducho existujú, a ktoré nikto dôkladne nevyšetril a ani nezaujal k nim odborné nezávislé stanovisko.

Vyšetrovanie mimoriadnej udalosti sa neuskutočnilo odborným tímom kriminalistov za účasti vybraných medzinárodných forenzných odborníkov, ktorých závery by boli zárukou objektívnosti vyšetrenia. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) zriadilo kontrolnú komisiu, ktorej zloženie možno považovať za politický nástroj moci a ktorá nemala s odbornosťou nič spoločné. Mimoriadne podozrivá je skutočnosť, že vtedajšia ministerka Kolíková už pár dní po udalosti vyhlásila, že išlo o samovraždu. Bez vyšetrovania si dovolila verejne tvrdiť niečo, čo v tej dobe nemohla vedieť!!! Vysoko podozrivé je aj Kolíkovej vyjadrenie dňa 13.12. 2020 po Lučanského zranení. Doslova povedala, že sa vo väzbe o samovraždu nepokúsil a že si zranenie spôsobil sám pri cvičení. Prečo Kolíková rozprávala o samovražde? Len tak z ničoho nič to človeka nenapadne…Kolíková odmietla zverejniť video z kamerových záznamov. Dôvodov je podľa nej viac – sú na nich vyobrazení aj iní väzni, zároveň ide o ukázanie vnútorných priestorov väznice. Chabý argument.

Prístup k zdravotnej dokumentácii ani k pitevnému protokolu Komisia nemala. Prečo?

Čo bolo oprávneným dôvodom umiestnenia M. Lučanského v kolúznej väzbe? Dodnes nebola zverejnená dostatočná informácia, ktorá by oprávňovala príslušné úrady k tomuto kroku. Došlo k jasnému pochybeniu zákona alebo dopredu plánovanému úmyslu.

V uvedenom návrhu na prijatie bezpečnostných opatrení…v bode 1. bolo pôvodne uvedené, že M. Lučanský má byť umiestnený v cele č. 150 na IV. nadzemnom podlaží. Kto a prečo rukou prepísal celu na č. 114? V akom technickom stave boli kamerové systémy? Bola preverená ich 100% funkčnosť pred umiestnením M. Lučanského do cely? V akých celách bol Lučanský umiestnený a kedy? (114, 150, 131). Existujú kamerové záznamy v plnom rozsahu? Nie! V inkriminovanej dobe údajného spáchania samovraždy došlo k výpadku. Aká obrovská náhoda!!! Alebo úmysel?

Bol zdokumentovaný pohyb M. Lučanského počas pobytu vo väzení v Prešove mimo celu?

Existuje lekárska správa o ošetrení jeho zraneného oka MUDr. Zuskovou? Bol alebo nebol Lučanský vyšetrený v Prešove? Video Plus 1 deň z 13.12. 2020 hovorí, že Lučanský bol ošetrený v Prešove!!! Kde je záznam? Bál sa niekto, že rozsah zranení M. Lučanského sa dostane na verejnosť? Prečo Kolíková vo videu doslova vylúčila vážny zdravotný stav Lučanského? Stačí sa pozrieť na zdravotné záznamy v prílohách!!!

V Ružomberku M. Lučanského operoval MUDr. Sirčák. Zo záznamu vyplývajú ťažké poranenia oka a jeho okolia. Lučanský si nemohol tieto poranenia spôsobiť sám.

Bola by zaujímavá konfrontácia medzi operujúcim MUDr. Sičákom a MUDr. Poliakom v Trenčíne. Vzniká podozrenie, že MUDr. Sičák nechcel zaujať také stanovisko ako MUDr. Poliak a z toho dôvodu bol M. Lučanský do Trenčína prevezený. Je totiž obrovský rozdiel medzi výpoveďou operujúceho lekára, ktorý si háji svoju česť obhajobou správnosti svojich krokov počas operácie a medzi lekárom, ktorý nemusí byť objektívny z dôvodu svojho zamestnania v nemocnici pre obvinených a odsúdených, čo patrí pod rezort spravodlivosti alebo z iných dôvodov.

Otázka je tiež, kto sa po operácii o M. Lučanského staral, keďže necelý deň po operácii sa mu údajne pošmykol vozíček a spadol. Ako bol zabezpečený proti pádu po operácii? Nezhodil ho niekto náhodou? Vyšetroval sa tento incident? Existuje záznam o tejto udalosti?

V zázname sa konštatuje, že stav M. Lučanského od nástupu do nemocnice v Trenčíne bol stabilizovaný. Konštatuje sa tiež, že neboli zistené žiadne poranenia alebo stopy na krku, ktoré by mohli viesť k podozreniu, že si M. Lučanský chce sám ublížiť. Od 11.12. 2020 do 15.12.2020 bol zdravotný stav M. Lučanského priebežne monitorovaný a bez ďalších komplikácií. Záznam bol spracovaný dňa 16.12. 2020. Ako je možné, že sa spracovateľ záznamu zameral na stopy a poranenia krku v súvislosti s podozrením na samovraždu? Vedel skoro dva týždne dopredu, že sa M. Lučanský chce obesiť!!!?

V závere záznamu sa píše, že eskorta M. Lučanského z Trenčína do Prešova sa dá vzhľadom k jeho zdravotnému stavu očakávať najskôr po 28.12. 2020!!! Kto uverí tomu, že si M. Lučanský spôsobil sám také zranenia, pre ktoré je schopný eskorty do Prešova až po 20 dňoch od vzniku udalosti? A prečo ho eskortovali do Prešova oveľa skôr ako sa vyjadril riaditeľ ústavu?

Lučanskému nebol vo väzbe umožnený kontakt na príbuzných. Neboli mu povolené návštevy ani telefonický kontakt, čo je v rozpore s príslušným zákonom SR. Úmysel? Bál sa niekto, čo Lučanský povie svojim príbuzným? Keďže vzniklo mnoho dohadov a otázok okolo zranenia M. Lučanského, prečo mu nebola umožnená tlačovka napr. okolo 20. decembra 2022, aby sa k veci vyjadril? Prečo nie sú k dispozícii písomné záznamy k výpovediam M. Lučanského o okolnostiach jeho zranenia s jeho overeným pravým podpisom?

Kamerový záznam z väznice v Prešove nie je úplný. V inkriminovanej dobe boli identifikované tri prerušenia záznamu pre údajné nastavenie pohybového senzoru. Toto vyjadrenie je obyčajná lož, pretože nastavením pohybového senzoru nemôže dôjsť k zastaveniu kamerového záznamu.

Bol preverený kamerový a pohybový bezpečnostný systém technického zabezpečenia? Bola urobená odborná technická analýza stavu uvedeného monitoringu? Existuje technická revízna správa o zlyhaniach bezpečnostných zariadení? Existuje záznam o prevádzke tohto technického zabezpečenia? Nemohlo sa stať, že niekto úmyselne prekryl pohybové senzory a tým pádom nebol v priestore detekovaný pohyb? Bola alebo nebola urobená na kamerových záznamoch časová a obrazová slučka? Kto preveril či nebolo so záznamami manipulované? A aký je výsledok previerky?

Sú časti vyšetrovacieho spisu kompletné alebo sú niektoré časti utajené? Ak sú utajené, aký je dôvod utajenia?

Podľa úradného záznamu o vzniku udalosti sa konštatuje, že dňa 29.12. 2020 medzi 16.30 a 16.40 hod. došlo k pokusu o samovraždu M. Lučanského.

Podľa spracovateľa záznamu ppráp. Vašku bola cela M. Lučanského kontrolovaná o 16.30 hod. Pri výdaji večere o 16.39 vyzval M. Lučanského na odobratie stravy, avšak ten už nejavil známky života. Ide o časové rozpätie deväť minút!!! Pritom počas týchto deväť minút je tu časové manko dve minúty, počas ktorých kamerový systém nepracoval!!! Ozaj to boli len dve minúty alebo nefunkčnosť kamerového systému bola dlhšie časové obdobie? Čo pri vyšetrovaní ukázali kamery za 7 minút? Znalecké preskúmanie a prípadná manipulácia týchto skutočností sa neuskutočnila ako to vyplýva zo Záverečnej správy Ministerstva spravodlivosti SR v bode 6.3.!!!

V záverečnej správe (ZS) samotná Komisia spochybňuje kontrolu M. Lučanského. Citujem:

Komisia k okolnostiam udalosti uvádza, že v čase o 16:30 hod. dňa 29. decembra 2020 bola podľa úradných záznamov (potvrdené kamerovým záznamom) vykonaná posledná vizuálna kontrola Milana Lučanského v režime nariadeného zvýšeného dohľadu“… Rozpor je v tom, kedy kamerový záznam v inkriminovanom čase fungoval resp. nefungoval.

Citujem ďalej: „…Menovaný mal reagovať údajne zdvihnutím hlavy. Komisia sa zhodla, že nie je možné objektívne identifikovať zrakový vnem, t. j. čo konkrétny referent v danom čase mohol reálne vidieť cez priezor dverí, nakoľko podľa kamerového
záznamu išlo o momentový časový úsek v trvaní cca 1 sekundy.“

Komisia tak spochybnila výpoveď príslušníka ppráp. Vašku zo Záznamu č. ÚZ – 305/2020. A Komisia sa sama strápnila, lebo ani jeden jej člen nie je kompetentný posúdiť zrakový vnem kontroly príslušníkom. Príslušník je povinný sa presvedčiť vizuálne tak, aby mal istotu čo videl. Nepochybujem, že ppráp. Vaško reakciu Lučanského skutočne videl. Okrem toho komisia nevie určiť čas otvoreného priezoru lebo silne pochybujem, že snímače kamery sú namierené na dvere cely tak, aby bolo možné zistiť aký čas bol priezor otvorený!!!

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:

Komisia v prvom rade uvádza, že mechanizmus obesenia je medicínsky možný aj pri uplatnení len čiastkovej tiaže osoby v škrtidle naloženom na oblasť krku, t. j. môže ísť buď len o tiaž samotnej hlavy (cca 5 kg) alebo tiaž len časti tela. Pri obesení nemusí ísť teda nevyhnutne o pôsobenie tiaže celého ľudského tela v úplnom závese tak, že telo sa nachádza vo vertikálnej pozícii a dolné končatiny sa v celom rozsahu nedotýkajú úrovne podložky.“

Toto tvrdenie pokladám za neobjektívne a zmanipulované pretože Komisia nemá odborné vzdelanie na posúdenie uvedeného mechanizmu obesenia.

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:

Podľa opisu príslušníkov ZVJS sa Milan Lučanský nachádzal v polohe v ľahu na bruchu na posteli. Hlava smerovala k dverám a dolné končatiny smerom k oknu cely č. 114. Horné končatiny boli zohnuté v lakťových kĺboch a nachádzali sa pod telom. Takáto opísaná poloha môže viesť k dokonanej samovražde obesením, pretože je splnená základná podmienka mechanizmu dusenia, t. j. kompresia krku a krčných anatomických štruktúr (tepny, žily, hrtan, koreň jazyka, blúdivý nerv) škrtidlom.“

Toto tvrdenie je vo vážnom a podozrivom rozpore so záznamom č. ÚZ-305/2020 spracovaným ppráp. Jaroslavom Vaškom, ktorý do cely vstúpil ako prvý po udalosti s npor. Kaňuchom.!!!

Okrem toho Komisia nie je oprávnená z titulu neodbornosti posudzovať udalosť. Ak by bola popisovaná poloha horných končatín taká ako ju opisuje Komisia, tak práve naopak k uduseniu nemohlo dôjsť v uvedenom časovom horizonte, pretože telo i hlava je nadľahčované rukami a je v tupom uhle k predmetu dusenia (tepláková bunda).

Zaoberala sa Komisia teplákovou bundou? Bola súdne preskúmaná? Napr. na prítomnosť DNA iných osôb, vlasov pokožky alebo iných častíc, ktoré na teplákovej bunde nemali čo robiť? Odpoveď znie: Nie!!!

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem:

Komisia nedisponovala žiadnou informáciou o predbežnom výsledku vykonanej pitvy nariadenej podľa § 156 Trestného poriadku Úradom inšpekčnej služby MV SR. Komisia v rámci vypočutia hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov zistila, že menovaná lekárka bola prítomná počas celého úkonu pitvy. Komisia miesto toho, aby sa zaujímala o výsledok pitvy, spochybnila účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve tela Milana Lučanského.

Uvedenú skutočnosť považujem za vrcholne podozrivú s možným cieľom utajiť rozsah zranení tela M. Lučanského a výsledok pitvy. Ten by totiž jednoznačne mohol dokázať iný stav udalostí ako je podsúvané verejnosti.

MS SR uviedlo že: „Pri nástupe do väzby bol Lučanský umiestnený na cele č. 150. Keďže to podmienky ústavu umožňovali, bol následne preložený na celu č. 131, nakoľko priestor pred touto celou je bližšie ku kamere zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 131 prišlo k 1. udalosti. Po prepustení z väzenskej nemocnice v Trenčíne bol obvinený umiestnený na celu č. 114, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kamery zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 114 prišlo následne aj k mimoriadnej udalosti zo dňa 29.12.2020“.

Popisované umiestnenia v celách sú rozpore s dokumentáciou. Nie je jasné odkedy dokedy bol v celách č. 114 a 150 nakoľko v návrhu na prijatie bezpečnostných opatrení je prepísaný dátum. Existujú písomné záznamy alebo pokyny o premiestňovaní M. Lučanského?

V spomínanom Zázname o vykonaní kontroly sa na konci píše, že boli identifikované tri prerušenia kamerového záznamu. Aké? Znamená to, že vtedy kamera nesnímala? Ak áno, prečo?

Ďalšie oprávnené otázky:

Našli sa v tele M. Lučanského stopy po psychotropných alebo iných zdraviu škodlivých látkach, ktoré mu mohli byť podané? Bola dôsledne preskúmaná pitevná správa M. Lučanského na omamné látky? Boli na tele zistené iné poranenia, ktoré by svedčili o násilnej smrti?

Aké sú výsledky trestných oznámení, ktoré boli podané v súvislosti s úmrtím M. Lučanského?

Podľa internetovej stránky Eurorešpekt sa vypočúvania zúčastnil aj Daniel Lipšic. Citujem:

Bezprostredne po zadržaní absolvoval Milan Lučanský výsluch, na ktorom sa zúčastnil aj JUDr. Daniel Lipšic – advokát zadržaného námestníka SIS – Beňu.

Lipšic akosi opäť raz zabudol na postavenie advokáta v trestnom konaní a priebežne sa staval do pozície vyšetrovateľa a prokurátora. Milana Lučanského tlačil, aby udal Róberta Fica, Róberta Kaliňáka a ďalších politikov.

Milan Lučanský sa spýtal: Tak politikov?

Daniel Lipšic: Áno

Milan Lučanský: Tak začnem vami, pán Lipšic, čo na vás všetko viem.

Daniel Lipšic očervenel a došlo k hádke …“ Koniec citácie.

Daniel Lipšic tento rozhovor poprel a údajne podal na Flašíka trestné oznámenie. Bolo by dobré vedieť, aký bol výsledok šetrenia. Bol D. Lipšic k veci vypočutý?

Podozrivou skutočnosťou je, že odstúpil temer okamžite z funkcie bez naťahovačiek generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. Prečo by odstupoval človek z takého postu, keby bol nevinný? Vedel niečo viac ako orgány činné v trestnom konaní a rýchlo ho upratali? Bol k prípadu M. Lučanského vypočutý?

Škandalózne prepojenie novinárky Moniky Tódovej a sudkyne Pamely Záleskej.

Pod týmto názvom uverejnil Eurorešpekt odhalenia stupňa kamarátstva medzi sudkyňou, ktorá poslala M. Lučanského do kolúznej väzby v prepojení na novinárku, ktorá je dlhodobo zásobovaná informáciami, ku ktorým by sa ako redaktorka dostať nemala. Nemali by orgány činné v trestnom konaní vyšetriť ich vzťah, postup, prípadne kontakty na zahraničie, ktoré mohlo ovplyvniť ich konanie? Poslala sudkyňa M. Lučanského do kolúznej väzby na základe odborného rozhodnutia alebo to bolo na politickú objednávku reprodukovanú novinárkou Tódovou alebo nejakej inej osoby?

Lučanský vo svojej výpovedi zo dňa 3.12. 2020 poprel obvinenia a žiadal konfrontáciu s kajúcnikmi Paksim a Bӧhmom. Prečo nebola uvedená konfrontácia realizovaná? Kto sa bál ako dopadne? Kajúcnici alebo udavači nie sú dôveryhodná kategória ľudí pri vyšetrovaní. Ale sú vhodné kategória pri odstraňovaní nepohodlných ľudí.

Lučanský povedal: „Na koniec ešte chcem uviesť, že nikdy som si neuvedomoval ako je u nás postavený trestný zákon a trestný poriadok, ale je smutné, že ja musím dokazovať svoju nevinu a nie naopak, že mne by bola dokázaná nejaká vina.“

Pravdou je, že M. Lučanský z pozície prezidenta policajného zboru vedel veľmi veľa výbušných informácií a to nielen o mafii, ale aj o štátomafii, o ich rôznych previazaniach na zahraničné subjekty, mimovládne organizácie, finančné toky, ktoré prúdili a prúdia zo zahraničia na ovplyvňovanie politiky a dosadzovanie prozápadných politikov do funkcií, vedel o západných tajných službách a ich aktivitách na Slovensku, o politikoch, ktorí boli a stále sú s nimi spriahnutí a sú vo vysokých funkciách štátu. Musel pre toto M. Lučanský zomrieť?

Adam Lučanský sa nedávno vyjadril: „Predtým, než otec išiel do väzby, deň predtým som s ním volal a povedal: „Buď budem do dvoch týždňov von, alebo padne vláda“.

Manželka M. Lučanského povedala: „Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho “po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo? Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol mimochodom úplne čistý bez šrámov po údajnom obesení.“!!!

Záver:

Podľa odborníkov zo súdneho lekárstva za deväť minút sa na teplákovej bunde obesiť nedá!!! Teplákovina má totiž tendenciu sa rozpínať. Okrem toho keď sa zmotá tak, aby sa mohla vytvoriť slučka na krku, vytvorí sa pomerne široká časť omotaná okolo krku, ktorá tlak na dýchaciu trubicu a krk rozloží. M. Lučanský mal vyšportovanú postavu a krk mal svalnatý a hrubý. Svaly na krku kládli prirodzený odpor uškrteniu rozložením tlaku na celý krk.

Pri opisovanom incidente v rozpätí deviatich minút tzv. pokusu o samovraždu sa človek jednoducho nemôže udusiť, zvlášť taký človek, ktorý mal svalnatú telesnú konštrukciu ako M. Lučanský. Mohlo dôjsť maximálne k parciálnej asfyxácii (čiastočné dusenie).

Ak by sa preukázalo, že pri pokuse o samovraždu bola použitá tepláková bunda, mohlo k takému zraneniu dôjsť len za predpokladu, že ju M. Lučanskému niekto násilím utiahol okolo krku!!! A stopy by mali byť viditeľné. Ale neboli!!!

Vyšetrenie a vysvetlenie udalosti úmrtia M. Lučanského spomenutou Komisiou je amatérske, nedôsledné, povrchné, bez zverejnenia dôležitých dokumentov, záznamov vrátane kamerových systémov a iných operatívnych prostriedkov.

Komisiu nepokladám za dôveryhodnú vzhľadom k tomu, že nebola na odbornej úrovni a ani sa nezaoberala otázkami, ktoré logicky vyplynuli pri skúmané prípadu.

Generál M. Lučanský bol prezidentom policajného zboru. Bol bojovníkom prvej línie v boji proti mafii a štátomafii. Odhaľoval kriminalitu siahajúcu do najvyšších poschodí politiky, štátnych orgánov, štátnych inštitúcií v prepojení na kriminalitu hospodárskych subjektov a pod.

Dôsledné vyšetrenie toho čo sa s ním v skutočnosti stalo, by malo byť vecou cti. Držím palce rodine Lučanských, aby sa im v spolupráci s JUDr. Radačovským podarilo objasniť vraždu generála Lučanského. Boj za spravodlivosť pokračuje…

Viac na:

https://blog.hlavnespravy.sk/26612/vrazda-m-lucanskeho-je-nadalej-neobjasnena-verejne-spochybnujem-zavery-komisie/

https://www.eurorespekt.sk/lucansky-lekarska-sprava-pred-udajnym-padom-z-vozika/

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx

https://www.noviny.sk/slovensko/574603-generalny-prokurator-zilinka-nariadil-preskumat-lucanskeho-zranenia-vo-vazbe

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/nazivo-kolikova-prehovorila-pravda-lucanskom-lzi-ktore-siria-internetom

https://www.eurorespekt.sk/z-vysluchu-milana-lucanskeho-po-zadrzani-tak-zacnem-vami-pan-lipsic-co-na-vas-vsetko-viem/

https://blog.hlavnespravy.sk/25155/vrazdou-generala-lucanskeho-sa-potvrdzuje-ze-na-slovensku-doslo-na-jar-roku-2020-k-statnemu-prevratu/

Z mesta SNP Ivan Štubňa

   Send article as PDF   

4 komentáre

 1. bola to vrazda.

  V Presove nikdy pravda neodznela, tych podnetov na skorumpovanych uradnikov v PO mame tolko, ze to nie je normalne. To je na spalenie mesta.

  Mozes ty xuju prok*rvator Matija rozpravat kolko chces – kryjete P*ntu, kryjete obchodnu a drazobnu mafiu.

  Tvoja rodina je rozlezena po uradoch a notaroch ty vyyebanec. Vsetci ako jedna uradnicka mafia, stovky rodin prepletenych kade-tade a povinne pustate info mafii a inym uradom, aby ste potopili svoje spinavosti.

  Masove hroby na cintorinoch (pekne nazyvane “socialne”) po celom kraji su od vas, vasich obeti. Vy k*rvy sqtanske.
  Netreba sa cudovat ked Presov vymrie (vyhori). Za tie kvanta obeti, vrat. Milana L. …

 2. Tato.vladna.zberba.musi.odist

  46 ocnu MIchalovcanku mimoriadne brutalnym sposobom ubodal na smrt len 18 agresivny, nebezpecny zasran=sopliak a asocial z miestnej osady!! Caputova ani slovo o tom, ziadna lutost, kondolencie…!!!! Hanba ti Zuza zapredana!!!!

 3. To je kapitalizmus !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *