utorok , 16 apríla 2024

Ľuďom na Slovensku štát chce zakázať vstup na ich pozemky, postihnutých budú desiatky tisíc ľudí…

V čase mediálneho ošialu Covidom a novými vlnami v pozadí prebiehajú procesy, ktoré vedú k výraznemu zásahu do vlastnických práv ľudí. Ministerstvo živodného prostredia pod vedením ŠTBáka Budaja a agenta Smatanu chce zmeniť mnohé pozemky ľuďom na chránené pásma. Tým budú mať vlastnici zakázaný vstup na tieto ich pozemky vrátane hocijakej aktivity na týchto pozemkoch.

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 13. septembra 2021 a dňa 14. septembra 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4025 Beskydské
a Javornícke lúky sú predovšetkým prioritné biotopy európskeho významu kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230), lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), biotopy európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky (6510), prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), slatiny s vysokým obsahom báz (7230), druhy živočíchov európskeho významu kunka žltobruchá (Bombina variegata), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous) a druh rastliny európskeho významu zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata). Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 13. septembra 2021 so začiatkom o 10,00 hod v Kultúrnom dome v meste Krásno
nad Kysucou a dňa 14. septembra 2021 so začiatkom o 11,00 hod v Kultúrnom dome v obci Lazy pod Makytou:
1. základné údaje o SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky
2. odôvodnenie zaradenia SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu
obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného
zoznamu
3. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
4. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4025
Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu.

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontaktná osoba: Ing. Zuzana Václavová, tel. č.: + 421 903 298 287, e-mail: zuzana.vaclavova@sopsr.sk), resp. Okresný úrad v sídle kraja Žilina (kontaktná osoba: Ing. Tomáš Ďurian, tel. č.: 041/733 5672, e-mail: tomas.durian@minv.sk). S pozdravom RNDr. Jana Durkošová, riaditeľka odboru ochrany prírody

Jana Ďurkošová, riaditeľka podpísaná pod návrhom

V jednotlivých obciach sú len povrchné oznamy, bez detailov. Prečo neinformujú občanov, že ich pozemky takto výrazne stratia hodnotu a cenu. Pre mnohých budú zbytočné a štát ich nakoniec od nich odkúpi za smiešnu sumu a keď bude treba Slovensko oddĺžiť predá cez nejakého podvodníka zahraničiu. Veď ako najlepšie prísť k obrovským zásobam vody?

https://www.mestocadca.sk/uradne-oznamy/2021/oznamenie-o-prerokovani-zaradenia-lokality-skuev4025-beskydske-a-javornicke-luky-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu.html

A o čo všetko prídete?

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV4025 Beskydské
a Javornícke lúky podľa registra „C“ katastra nehnuteľností (stav k 02.10.2020)
Okres: Bytča, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Čadca, Žilina
Katastrálne územie: Harvelka, Horelica, Klokočov, Korňa, Krásno nad Kysucou, Lazy pod Makytou,
Lutiše, Nesluša, Nová Bystrica, Oščadnica, Radôstka, Raková, Skalité, Svrčinovec, Veľké Rovné, Vysoká
nad Kysucou, Zákopčie, Čadca, Štiavnik
Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:
Katastrálne územie: Oščadnica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 10000, 10001, 10002, 10003, 10576, 10613/2, 10614, 10615, 10618, 10619, 10620, 10621,
10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634/1,
10634/2, 10635/1, 10635/2, 10636/1, 10636/2, 10637/1, 10637/2, 10638/1, 10638/2, 10639/1,
10639/2, 10640/1, 10640/2, 10641/1, 10641/2, 10642/1, 10642/2, 10643/1, 10643/2, 10644,
10645/1, 10645/2, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650/1, 10650/2, 10651, 10652, 10653, 10655,
10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10676, 10677,
10678, 10679, 10680, 10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686, 10687, 10688, 10689, 10697, 10698,
10699, 10700, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744,
10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547,
11548, 11549, 11550, 11551/1, 11551/2, 11552, 11553, 11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 11559,
11560, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11569, 11570, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576,
11577, 11578, 11579, 11580, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588, 11589, 11590,
11591, 11592, 11593, 11594, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 11603, 11604,
11605, 11606, 11607, 11608, 11609, 11610, 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618,
11619, 11620, 11621, 11622, 11810, 11811/1, 11811/2, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 11817,
11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11827, 11828/1, 11828/2, 11829, 11830/1,
11830/2, 11831, 11832/1, 11832/2, 11833/1, 11833/2, 11833/4, 11834, 11835, 11836, 11837, 11838,
11839, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11850, 11851,
11852/1, 11852/2, 11853, 11854, 11855, 11862, 11863, 11864, 11868, 11869, 11870, 11871, 11872,
11879, 11880, 11881, 11882, 11883, 11884, 11885, 11886, 11887, 11888, 11889, 11890, 11891, 11892,
11893, 11894, 11896, 11897- časť, 13167- časť, 13168- časť, 13171/1- časť, 13171/2, 13171/3,
13171/4, 13171/5, 13171/7, 13171/8, 13172, 13173/1, 13173/2, 13173/3, 13175, 13206- časť,
13209/1, 13209/2, 13209/3, 13210- časť, 13211/1, 13211/2, 13211/3, 13211/4, 13211/6, 13216,
13217, 13219, 13220, 13224/1, 13224/2, 13224/3, 13224/4, 13225, 13226, 13228, 13230, 13231,
13232, 13233, 13234, 13235, 13238, 13239, 13267, 13268, 13269, 13278/1, 13278/2, 13301, 13302/1,
13302/2, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307/1, 13307/2, 13308/1- časť, 13309, 13310, 13311/1,
13311/2, 13312/1, 13312/2, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13321, 13322,
13323/1, 13323/2, 13323/3, 13324, 13325, 13326, 13327, 13328, 13329, 13330/1, 13330/2, 13330/3,
13331, 13332, 13333/1, 13333/2, 13334, 13335, 13336, 13337, 13338, 13339, 13340, 13341, 13357/2-
časť, 13410, 13431/13, 13431/2- časť, 13431/60, 13431/61, 13431/68, 13431/69, 13431/97, 13432/1,
13432/2, 13432/3, 13432/4, 13432/5, 13432/6, 13432/7, 13433/1, 13433/2, 13433/3, 13433/4,
13433/5, 13433/6, 13433/7, 13433/8, 13433/9, 13434/1- časť, 13439/3, 13444- časť, 13445, 13454/1-
časť, 13454/10, 13454/11, 13454/2, 13454/3, 13454/4, 13454/5, 13454/7, 13454/8, 13454/9,
13456/1, 13456/2, 13457/1, 13457/2, 13458, 13459/1, 13459/2, 13459/3, 13459/4, 13459/5,
13459/6, 13460, 13467/2, 13468, 13469/1, 13469/2, 13476- časť, 13499/13, 13499/14, 13499/17,
13499/18, 13499/19, 13499/2, 13499/20, 13499/21, 13499/25- časť, 13499/26- časť, 13499/27,
13499/28, 13499/29, 13499/40, 13499/42, 13499/43, 13499/44, 13499/62, 13500, 13506/1- časť,13506/2- časť, 13506/4, 13506/8, 13508- časť, 13518- časť, 13519, 13520/1- časť, 13520/10,
13520/11- časť, 13520/15, 13520/16, 13520/17, 13520/18, 13520/19, 13520/2, 13520/20, 13520/21,
13520/23, 13520/24, 13520/25, 13520/26, 13520/28, 13520/3, 13520/31, 13520/33, 13520/37,
13520/39- časť, 13520/4, 13520/49, 13520/5, 13520/50, 13520/51, 13520/6, 13520/8, 13520/9,
13522/1, 13522/2, 13522/4, 13522/5, 13523, 13524/1, 13524/2, 13531/1, 13531/3, 13531/4,
13531/5, 13532/1, 13532/2, 13532/3, 13532/6, 13532/7, 13576/1, 13576/2, 13576/3, 13576/4,
13577, 13585, 4992/1, 4992/2, 4997, 4999, 5001, 5014, 5015, 5016, 5017, 5020/5, 9725, 9726, 9727,
9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9739/2- časť, 9743, 9744, 9745, 9746-
časť, 9747, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763,
9764, 9765, 9766, 9767, 9897, 9898- časť, 9899- časť, 9900, 9901, 9902/1, 9902/2, 9903, 9904, 9905,
9906, 9910, 9911/1, 9911/2, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923,
9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939,
9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968,
9969, 9970, 9971, 9972- časť, 9973, 9974, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999
Katastrálne územie: Skalité
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1102/2, 1112/2, 1113, 1114/1, 1114/2- časť, 1114/3, 1115- časť, 1116/1, 1117/1, 1118/1,
1118/4, 1119/1, 1119/4, 1120/1, 1121/1, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/2,
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1149/1- časť, 1149/15, 1150/1, 1150/2, 1155/1, 1156, 1157,
1158/1, 1159/1, 1160/1, 1160/2- časť, 1161/1, 1161/2- časť, 1162/1, 1162/2, 1163, 1165, 1166,
1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 3074, 6122/1- časť,
6126/1, 6126/3, 6136/1- časť, 6136/6, 6136/8- časť, 6136/9, 6138/2- časť, 6139/3- časť, 6141,
6142/1- časť, 6142/16, 6142/17, 6142/18, 6142/48, 6143, 6144, 6145/1, 6145/2, 6218/1, 6218/2,
6218/3, 6218/5, 6219, 6220, 6221, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6243/1, 6243/2, 6243/4, 6243/5,
6244/1, 6244/2, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6257/2, 6258,
6259, 6261/1, 6261/3, 6261/4, 6262/1, 6262/2, 6262/3, 6262/4, 6263, 6264, 6266, 6267, 6268, 6269,
6270, 6272, 6273/1, 6273/10, 6273/11, 6273/12, 6273/13, 6273/15, 6273/16, 6273/17, 6273/18,
6273/19, 6273/2, 6273/20, 6273/21, 6273/22, 6273/23, 6273/25, 6273/26, 6273/27, 6273/3,
6273/33, 6273/34, 6273/35, 6273/36, 6273/37, 6273/39, 6273/4, 6273/40, 6273/42, 6273/43,
6273/44, 6273/45, 6273/46, 6273/47, 6273/48, 6273/49, 6273/50, 6273/51, 6273/52, 6273/53,
6273/55, 6273/57, 6273/58, 6273/59, 6273/8, 6273/9, 6275/1- časť, 6275/10, 6275/100, 6275/101,
6275/102, 6275/103, 6275/106, 6275/107, 6275/11, 6275/12, 6275/13, 6275/14, 6275/15, 6275/16,
6275/17, 6275/18, 6275/20, 6275/21, 6275/22, 6275/23, 6275/24, 6275/25, 6275/26, 6275/27,
6275/28, 6275/29, 6275/3, 6275/30, 6275/31, 6275/32, 6275/33, 6275/34, 6275/35, 6275/36,
6275/37, 6275/38, 6275/39, 6275/4, 6275/40, 6275/41, 6275/42, 6275/43, 6275/44, 6275/45,
6275/5, 6275/56, 6275/6, 6275/66, 6275/67, 6275/7, 6275/74, 6275/8, 6275/9, 6275/91, 6275/92,
6275/93, 6275/94, 6275/95, 6275/96, 6275/97, 6275/98, 6275/99, 6277/1- časť, 6277/10, 6277/29,
6277/30, 6277/31, 6277/9, 6278/1- časť, 6278/5, 6279/1- časť, 6279/3, 6279/4, 6280- časť, 6281,
6282/1, 6282/2, 6282/3, 6282/4, 6283, 6284, 6285/1, 6285/2, 6286, 6287/1, 6287/6, 6287/7,
6287/8, 6287/9, 6290/1, 6290/4, 6293, 6294/11, 6294/2, 6294/3, 6294/4, 6294/5, 6295/1, 6295/2,
6295/3, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6308/1, 6308/10, 6308/11,
6308/12, 6308/13, 6308/14, 6308/15, 6308/18, 6308/19, 6308/2, 6308/3, 6308/4, 6308/5, 6308/6,
6308/7, 6308/8, 6308/9, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439/1, 6439/2,
6439/3, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6450, 6451/1, 6451/2, 6451/3, 6451/4,
6451/5, 6451/6, 6451/7, 6451/8, 6451/9, 6452/1, 6452/2, 6452/5, 6453/1, 6453/2, 6453/3, 6455/1,
6455/2, 6455/3, 6455/4, 6456/1, 6456/2, 6457/1, 6457/2, 6457/3, 6457/4, 6458/1- časť, 6458/4,
6460/1, 6460/2, 6460/3, 6460/4, 6460/5, 6460/9, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468,
6469, 6718/1- časť, 6718/2- časť, 6718/3, 6719/1, 6719/2, 672, 6779/1- časť, 6779/10, 6779/13- časť,
6779/2, 6779/3, 6779/4, 6779/9, 6780/1- časť, 6780/2, 6780/3, 6904, 6905- časť, 6906- časť, 6907/1-
časť, 6907/13, 6907/14, 6907/19, 6907/20, 6907/21, 6907/4, 6907/5, 6907/7, 6907/8, 6909, 6910,6911, 6912, 6913/1- časť, 6913/24, 6913/25, 6913/26, 6913/27, 6913/28, 6913/5- časť, 6913/6,
6913/7, 6914/1, 6914/2, 6915, 6916, 6917, 6918- časť, 7022/1- časť, 7022/2, 7022/3, 7023, 7024,
7025, 7026, 7027, 7028/1, 7028/2, 7029, 7030, 7082- časť, 7083, 7084- časť, 7085, 7086, 7089, 7090,
7091, 7092/1- časť, 7092/2, 7093/1- časť, 7098/1- časť, 7098/10, 7098/7, 7101- časť, 7102/1- časť,
7102/2- časť, 7104/1- časť, 7108/1- časť, 7109, 7110, 715- časť, 716, 717/1- časť, 7459/1- časť,
7459/9, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480/2,
7480/3, 7480/6, 7480/7, 7480/8, 7480/9, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7489/3, 7490,
7491, 7492/1, 7492/2, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498/1, 7498/2, 7499, 7500, 7501, 7502,
8213/1- časť, 8213/16- časť, 8213/2, 8213/3, 8213/6, 8213/8, 8213/9, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218,
8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8244, 8330, 8331, 8332, 8356, 8357/1, 8357/2,
8357/3, 8357/4, 8357/5, 8357/6, 8357/7, 8357/8, 8358, 8359/1, 8359/2, 8359/3, 8359/4, 8360,
8361, 8362, 8363/1, 8363/2, 8363/3, 8363/4, 8363/5, 8364, 8365, 8366, 8367/1- časť, 8367/3,
8367/4, 8367/6, 8367/7, 8368, 8369, 8466, 8600/1, 8600/2, 8600/3, 8601, 8602, 8603, 8604/1,
8604/2, 8605, 8606/1, 8606/2, 8606/3, 8606/4, 8606/5, 8606/6, 8606/7, 8606/8, 8606/9, 8608- časť,
8609/1- časť, 8610, 8611/17- časť, 8616/1- časť, 8616/42, 8616/43- časť, 8616/71, 8616/72, 8616/73,
8617/1, 8617/2, 8617/3, 8618, 8619, 8620, 8621/1, 8621/2, 8621/3, 8622, 8623, 8624, 8625/1- časť,
8625/100, 8625/101, 8625/102, 8625/103, 8625/104, 8625/130, 8625/131, 8625/18, 8625/19,
8625/2, 8625/20, 8625/21, 8625/22, 8625/23, 8625/25, 8625/26, 8625/27, 8625/28, 8625/29,
8625/3, 8625/30, 8625/31, 8625/34, 8625/35, 8625/9, 8626, 8627, 8628, 8629- časť, 8631/1- časť,
8631/2, 8631/3, 8644/3- časť, 8650, 8651- časť, 8652/1- časť, 8652/2, 8653- časť, 8654, 8657, 8666-
časť, 8667- časť, 8670- časť, 8671/1- časť, 8671/2, 8672/1- časť, 8676, 8677- časť, 8678- časť, 8680-
časť, 8681- časť, 8686- časť, 8689- časť, 8690- časť, 8710- časť, 8793- časť, 8802/1- časť, 8803,
8807/6- časť, 8808/1, 8809- časť, 8814, 8815, 8816, 8817- časť, 8818/1- časť, 8847, 8848/3
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 11027- časť, 11055- časť, 11236- časť, 11237, 11238, 11239, 11240, 11279, 11280, 11281,
11332, 11458- časť, 11530- časť, 11531- časť, 11532/1, 11532/2, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537,
11538, 11539, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550,
11551, 11552, 11553/1, 11553/2, 11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561,
11562/1, 11562/2, 11563, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11603- časť, 11606, 11607, 11608,
11609, 11610, 11611, 11612, 11613, 11616, 11617, 11618- časť, 11621- časť, 11623- časť, 11958/1-
časť, 11958/3, 12511- časť, 12512- časť, 12540- časť, 12541, 4094/1- časť, 5177/15, 5178/18, 5179/1-
časť
Katastrálne územie: Raková
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 11661, 15321- časť, 15357, 15358, 15359, 15360, 15361, 15362, 15363, 15364, 15365,
15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15384, 15385,
15386, 15387, 15388, 15389, 15390, 15391, 15392, 15393, 15395, 15396, 15397, 15398, 15403- časť,
15404, 15405, 15406, 15407, 15408- časť, 15409, 15410, 15411, 15412, 15413, 15414, 15415, 15416,
15421, 15422, 15423, 15424, 15425, 15428, 15430, 15431, 15432, 15433, 15436, 15437, 15438,
15500/1, 15503, 15549, 15583/1, 15583/2, 15585, 15651, 15652, 15664- časť, 15674, 15699/1,
15699/3, 15699/4, 16131/1, 16131/2, 16131/3, 16133, 16134, 16135, 16142, 16143, 16144
Katastrálne územie: Radôstka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1187/1- časť, 1187/10, 1187/11, 1187/12, 1187/9, 2883/1- časť, 2889/1, 3793- časťKatastrálne územie: Čadca
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 13075, 13076, 13077, 13078, 13079, 13080, 13087- časť, 13089/2- časť, 13090/1, 13090/2,
13091, 13092- časť, 13093, 13094- časť, 13095, 13141, 13142, 13146, 13147, 13184/3, 13836/1,
13840/1, 13840/10, 13840/11, 13840/12, 13840/13, 13840/14, 13840/15, 13840/16, 13840/17,
13840/18, 13840/19, 13840/2, 13840/20, 13840/21, 13840/22, 13840/24, 13840/25, 13840/26,
13840/27, 13840/28, 13840/29, 13840/30, 13840/31, 13840/34, 13840/39, 13840/4, 13840/40,
13840/43, 13840/48, 13840/49, 13840/5, 13840/6, 13840/7, 13840/8, 13854, 13857, 13858, 13859,
13860, 13861, 13862, 13863, 13864, 13865, 13866, 13868, 13869, 13871, 13872, 13903/1, 13903/10,
13903/11, 13903/12, 13903/18, 13903/19, 13903/20, 13903/21, 13903/23, 13903/24, 13903/25,
13903/26, 13903/33, 13903/34, 13903/35, 13903/36, 13903/37, 13903/40, 13903/41- časť,
13903/43, 13903/5, 13903/6, 13904/1- časť, 13904/6, 13905, 13906/1, 13906/10, 13906/11,
13906/12, 13906/13, 13906/14, 13906/15, 13906/16, 13906/17, 13906/18, 13906/19, 13906/23,
13906/24, 13906/25, 13906/27, 13906/28, 13906/29, 13906/3, 13906/30, 13906/31, 13906/32,
13906/33, 13906/34, 13906/35, 13906/36, 13906/37, 13906/38, 13906/39, 13906/4, 13906/5,
13906/6, 13906/7, 13906/8, 13906/84, 13906/85, 13906/86, 13906/9, 13906/90, 13906/91,
13906/92, 13906/93, 13907/1, 13907/10, 13907/11, 13907/12, 13907/14, 13907/15, 13907/23,
13907/24, 13907/31, 13907/32, 13907/33, 13907/38, 13907/47, 13907/48- časť, 13907/5, 13907/6,
13907/7- časť, 13912/1, 13926, 13927, 13928, 13929, 13930, 13931, 13932, 13933/1, 13933/2,
13936- časť, 13937/2, 14005/2- časť, 14013, 14014, 14015, 14016, 14017, 14018, 14019/1, 14019/2,
14021, 14022/1, 14022/2, 14023, 14024/1, 14025/1, 14025/4- časť, 14025/5, 14026, 14027/1,
14027/3, 14027/4, 14027/5, 14027/6, 14028/1, 14028/3, 14029, 14030, 14031, 14039/1, 14039/2,
14040, 14041/1, 14041/3, 14041/4, 14054, 14064, 14065, 14066, 14076/1, 14076/2, 14076/3,
14077, 14078, 14079, 14081, 14082, 14083, 14100/2- časť, 14118, 14139, 14140, 14141, 14237/2,
14238, 14239, 14241/1, 14241/10, 14241/11, 14241/12, 14241/13, 14241/17, 14241/2, 14241/5,
14241/6, 14241/7, 14241/8, 14242/1, 14242/10, 14242/11, 14242/13, 14242/14, 14242/5, 14242/7,
14249/1- časť, 14249/2, 14258, 14267, 14268, 14273, 14274, 14276/1, 14276/2, 14277/1- časť,
14277/2, 14278/1, 14278/2, 14279, 14293/1, 14293/2, 14294/1, 14296/1, 14296/11, 14296/12,
14296/14, 14296/15, 14296/16, 14296/17, 14296/21, 14296/22, 14296/23, 14296/25, 14296/27,
14296/28, 14296/3- časť, 14296/32, 14296/33, 14296/36, 14296/4, 14296/5, 14296/6, 14296/7,
14296/8, 14296/9, 14297, 14299/3, 14299/6, 14318/1- časť, 14318/10, 14318/17, 14318/18- časť,
14318/19, 14318/20, 14318/21, 14318/22, 14318/23, 14318/26, 14318/27, 14318/28, 14318/34,
14318/35, 14318/36, 14318/37, 14318/38, 14318/39, 14318/40, 14318/41, 14318/42, 14318/49,
14318/5, 14318/50- časť, 14318/51, 14318/52, 14318/57, 14318/58, 14318/6, 14318/7, 14318/8,
14318/9, 14319/1, 14319/2, 14319/3, 14319/4, 14319/5, 14320- časť, 14325/1, 14325/10, 14325/12,
14325/13, 14325/14, 14325/15, 14325/16, 14325/22, 14325/8, 14325/9, 14326, 14328/1- časť,
14328/2, 14329/1, 14329/10, 14329/11, 14329/2, 14329/6, 14329/7, 14329/9, 14330/1, 14330/10,
14330/11- časť, 14330/12, 14330/13, 14330/14, 14330/15, 14330/16, 14330/18, 14330/19, 14330/2,
14330/20, 14330/3, 14330/4, 14330/5, 14330/6, 14330/7, 14330/8, 14330/9, 14331, 14334/1,
14344, 14345, 14346, 14347, 14351/1, 14351/3, 14351/4, 14359/1- časť, 14359/2- časť, 14362- časť,
14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14380/1- časť, 14380/2, 14381- časť, 14383/2-
časť, 14383/3- časť, 14384, 14385, 14386, 14387, 14402/1, 14403, 14404, 14405, 14406, 14407,
14410/2, 14411, 14412, 14413/1- časť, 14413/2, 14414/1- časť, 14414/2, 14417, 14418- časť, 14419,
14420, 14449/1- časť, 14449/3, 14450, 14451, 14452, 14453/1, 14453/2, 14454, 14455, 14456,
14457, 14458, 14470, 14471, 14472, 14473/10, 14473/11, 14473/12, 14473/2, 14473/3, 14473/4,
14473/5, 14473/6, 14473/7, 14473/8, 14477/2, 14477/3, 14479/1, 14479/2, 14479/3, 14479/4,
14479/5, 14480/1, 14480/2, 14481- časť, 14484, 14486/1, 14486/2, 14487/1, 14487/2, 14488/1,
14489, 14491/1, 14491/2, 14491/3, 14491/4, 14492/1, 14493, 14495/7, 14500/1, 14500/10,
14500/11, 14500/12, 14500/13, 14500/2, 14500/3, 14500/4, 14500/5, 14500/6, 14500/7, 14500/8,
14500/9, 14501/1, 14501/2, 14501/4, 14501/5, 14501/7, 14501/8, 14501/9, 14504- časť, 15085/10,
15085/11, 15085/2, 15085/3, 15085/4, 15085/5, 15085/6, 15085/7, 15085/8, 15085/9, 15086- časť,15087/3, 15088- časť, 15091/2, 4933/1, 4933/2, 4934, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942,
4943, 4944, 4945, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959/1, 4959/2, 4960, 4961,
4962, 4963, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5013, 5014, 5015,
5016, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033,
5035, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 7997/2, 8033/3, 8097, 8098, 8124, 8126,
8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133/2- časť, 8134, 8135, 8136, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143,
8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197,
8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213,
8214, 8215, 8216, 8217, 8249, 8401/1, 8401/2, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409/1,
8409/2, 8410, 8411
Katastrálne územie: Svrčinovec
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 2985, 3014, 3036, 3037, 3053, 3129, 3335, 3336, 3337, 3338- časť, 3339, 3340, 3342, 3343-
časť, 3344, 3366, 3369, 3370/1, 3371, 3372- časť, 3709, 4968, 4977, 4978, 5001- časť
Katastrálne územie: Horelica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 3237- časť, 3238- časť, 3239, 3240/1, 3240/2, 3240/3, 3240/4, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245-
časť, 3249, 3250
Katastrálne územie: Nesluša
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 3927/1, 3929, 3940- časť, 3942, 3944/1, 4057/1- časť, 4057/2, 4078/1- časť, 4099/1- časť,
4099/2, 4099/3, 4099/5, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186,
4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207,
4214, 4219/1- časť, 4219/11, 4219/6- časť, 4219/7, 4220, 4243- časť, 4249- časť, 4268- časť, 4269-
časť, 4270, 4271, 4272, 4274, 4275- časť, 4281/1, 4281/2, 4281/3, 4282/2, 4301/1- časť, 4301/10,
4301/13, 4301/8, 4301/9- časť, 4302/1, 4303, 4400/1- časť, 4400/2- časť, 4400/3, 4999/1, 5004,
5005, 5030, 5031, 5038, 5075, 5175/1- časť, 5177, 5178- časť, 5184/3, 5186- časť, 5188- časť, 5197/2-
časť, 5198, 5200- časť, 5202/1- časť, 5202/2, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209- časť, 5218/1- časť
Katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 6232, 6233, 6234/1, 6234/2, 6235/1, 6235/2, 6744/2- časť, 6744/3
Katastrálne územie: Zákopčie
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 6294- časť, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300/1, 6300/2, 6301, 6303, 6329, 6330, 6331/1,
6342- časť, 6346, 6347- časť, 6348, 6349- časť, 6350, 6351, 6441- časť, 6467
Katastrálne územie: Veľké Rovné
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 10286/2, 10292/3- časť, 10495, 10496, 10497, 10498, 10500/1, 10678/1- časť, 11117, 11123,
11124/6, 11124/7, 11141/1, 11141/2, 11369, 11371/1, 11375/1, 11375/2, 11540- časť, 11543,
11544/3- časť, 14022/1, 14045, 14106/1- časť, 14106/5, 14106/6, 14151, 14210/1- časť, 14210/3,14304, 14366, 14962- časť, 14973/1, 14973/2, 14974/1, 14975/1- časť, 14976, 14981/1- časť, 15024,
15158/1- časť, 15194/1- časť, 15197/1- časť
Katastrálne územie: Harvelka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 103, 104, 124/1- časť, 137- časť, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 168/1, 168/2,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 190, 191, 192/1, 192/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201- časť, 202/1,
202/2, 203- časť, 206- časť, 207, 212, 214- časť, 215, 216, 217, 218, 219, 220/2, 221, 222/2, 224/1,
224/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/1, 235/2, 236, 239/4, 246, 247/1, 247/3-
časť, 248, 251, 252, 253, 258, 261, 262, 263, 264- časť, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274,
275/1- časť, 287- časť, 289- časť, 297/1, 297/2, 304/1, 304/2, 304/3- časť, 305/1- časť, 305/2, 306,
400- časť, 420- časť, 421, 422/2, 422/3- časť, 424- časť, 426, 428/1, 428/10, 428/13, 428/2- časť,
428/3- časť, 430- časť, 431- časť, 432, 433/1- časť, 435/3- časť, 437, 442, 49, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2,
56/3, 56/4, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 68, 96- časť
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1046/1, 1046/2, 1047- časť, 1048/1, 1049- časť, 1114- časť, 1170- časť, 1197, 1199/1,
1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1210- časť, 1211, 1212, 1321/1, 1321/2, 1322/1,
1322/2, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7, 1348/8, 1348/9, 1377, 1378, 1379, 1381,
1382, 1383, 1384, 1392/1, 1392/2, 1393, 1394, 1395, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407,
1408, 1412, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/2- časť, 1505/1- časť, 1505/3- časť, 1509/1-
časť, 1510- časť, 1513, 1529- časť, 1530/1- časť, 1530/2, 1530/3, 1531/1, 1531/3, 1532, 1533/1,
1533/2, 1535, 1595, 1596, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1628/2, 1628/3, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1636, 1869/1- časť, 1882/1, 1882/2- časť,
1884, 1885, 1887, 2264, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279/1, 2279/2, 2280/1,
2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2304, 2313/2, 2316, 2317, 2423,
2634/1, 2634/2, 2634/3, 2634/5, 2635/1- časť, 2635/11- časť, 2635/16- časť, 2635/18, 2635/19,
2635/2, 2635/20, 2635/8- časť, 4693/2, 4908, 4950, 4951, 4964, 4968, 5011/3, 5027, 5030- časť,
5040, 5041- časť, 5050/1- časť, 5058, 5059, 5060, 5062- časť, 5064- časť, 5066, 5067, 5068, 5069-
časť, 5070, 5071, 5072, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5086, 5087, 5088,
5090, 5091, 5139- časť, 5169/1, 5183/1- časť, 5183/2, 5183/3, 5188, 5189, 5190, 5192- časť, 5193,
5194/1, 5194/2, 5194/3, 5194/4, 5207, 5231/1, 5232, 5233, 5234, 5235, 5246, 5247, 5248, 5249,
5250, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5273, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5290, 5291/1,
5291/2, 5291/3, 5292/1, 5292/2, 5292/3, 5292/4, 5292/5, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299,
5313, 5314, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5395/1, 5400, 5401, 5402/1, 5404/1, 5405/1,
5405/2, 5406/1, 5407, 5410/1, 5411/1, 5412/1, 5412/2- časť, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419,
5420, 5421, 5422/1, 5422/2, 5423, 5424, 5425, 5442, 5447, 5448/1, 5448/2, 5449, 5450, 5451, 5452,
5453, 5454, 5455, 5456, 5467, 5468, 5502/1- časť, 5611/1, 5823/1, 5826, 5828, 5848, 5849, 5861/2,
5861/4, 5919, 5929/1, 5930, 5933, 5935, 5944, 5950- časť, 5960, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969,
5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 6028, 6029, 6052, 6055,
6056, 6058, 6059, 6060, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077,
6087/1, 6087/2, 6092, 6093, 6094, 6095, 6103, 6104, 6105, 6123, 6124, 6125, 6144, 6145, 6146,
6151, 6152, 6153, 6154/1, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160- časť, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167,
6168, 6169- časť, 6172, 6173, 6174, 6175, 6199/1- časť, 6199/2, 6199/3, 6199/4, 6199/7, 6199/8,
6201/1, 6201/3, 6201/4, 6210, 6211, 6253/1, 6253/2, 6265, 6266/1, 6266/2, 6267, 6268/1, 6268/2,
6279, 6283, 6284, 6285, 6289, 6290, 6296, 6298, 630/2, 6311/1, 6317, 6323, 6324, 6333, 6334/1,
6334/5, 6337, 6338, 6339/1, 6340, 6346, 6347- časť, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352/1, 6352/2, 6353,
6354, 6356, 6357, 6363, 6364, 6365/1, 6365/2, 6367, 6368, 6369, 6371/1, 6371/2, 6372/1, 6372/2,6373, 6374- časť, 6375/1, 6375/2, 6376/1- časť, 6376/2, 6377/1- časť, 6377/2, 6378/1- časť, 6378/2,
6379- časť, 6381, 6382, 6447- časť, 6455/18- časť, 6455/2- časť, 6455/6, 6455/7- časť, 6455/8- časť,
6468/1, 6468/2, 6469/1, 6469/2, 6470- časť, 6475, 6476- časť, 6483/2- časť, 6486, 6489, 6490, 6491,
6492, 6493, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 6523, 6524/1, 6526, 6531/1- časť, 6536, 6537, 6555,
6585/1, 6783, 6784, 6785, 6786, 6824, 7852, 7853/3, 7855, 837/1, 837/29, 837/7, 837/8, 855, 856,
857/1, 857/2- časť, 860, 861, 863, 866, 867, 868
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 10748/1- časť, 10749/1, 10749/2, 10749/3, 10749/4, 10749/5, 10750- časť, 10751/1- časť,
10754/1- časť, 10754/2- časť, 10755- časť, 10757/1, 10757/3, 10759/37, 10759/7, 10761/7, 10762,
10765/43, 10765/46, 10765/47, 10765/48, 10765/68, 10765/88, 10765/89, 10834, 10835, 10880/1-
časť, 10885/3, 10886/1, 10887/1, 11050/1, 11050/17, 11054/1, 11171/1- časť, 11178, 11179, 11180,
11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193,
11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207,
11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220,
11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11229/1, 11229/2, 11230/1, 11230/2, 11231,
11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244,
11246- časť, 11247, 11251, 11252, 11253, 11257, 11258/1, 11258/2, 11493/1- časť, 11494, 11498/1-
časť, 11498/10, 11498/11, 11498/5, 11498/6, 11498/9, 11499, 11501, 11502, 11512/1, 11513/1,
11513/2, 11557, 11560/1- časť, 11560/17, 11560/22, 11613/1- časť, 11613/24, 11617/1- časť,
11661/1- časť, 11710/1- časť, 11805- časť, 11806- časť, 11807- časť, 11824/1, 11824/2, 11827/1-
časť, 11827/10, 11827/11, 11827/12, 11827/13, 11827/14, 11827/15, 11827/16, 11827/17,
11827/18, 11827/19, 11827/2, 11827/20, 11827/21, 11827/23, 11827/24, 11827/25, 11827/26,
11827/27, 11827/28, 11827/29, 11827/3, 11827/30, 11827/31, 11827/32, 11827/33, 11827/4,
11827/5, 11827/6, 11827/7, 11827/8, 11827/9, 12145/1- časť, 12145/17, 12145/18, 12145/19,
12145/20, 12145/21, 12145/22, 12145/23, 12145/24, 12145/42, 12145/43, 12145/44- časť,
12145/45, 12145/46, 12145/47, 12145/7- časť, 12145/84, 12145/87- časť, 12146/2- časť, 12165,
12166/1- časť, 12167- časť, 12242/1- časť, 12242/6, 12242/7, 12245/1- časť, 12246- časť, 12247/1-
časť, 12247/10, 12247/11, 12247/8, 12247/9, 12248/1- časť, 12249- časť, 2226, 2234, 2235- časť,
2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2264, 2265,
2266, 2267, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283,
2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2291, 2354- časť, 2357- časť, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2364, 2367, 2368, 2369, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385,
2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2414, 2415, 2418, 2428, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437,
2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453,
2454- časť, 2455- časť, 2456- časť, 2457/1- časť, 2457/2- časť, 2459- časť, 2460- časť, 2461- časť,
2462- časť, 2463- časť, 2464- časť, 2465- časť, 2466- časť, 2467- časť, 2468- časť, 2469- časť, 2472-
časť, 2478- časť, 2479- časť, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2490, 2503, 352,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 476/1, 476/3, 477, 478, 479,
480, 481, 482
Katastrálne územie: Radôstka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1162/1- časť, 226, 227, 228, 229, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4, 2930/5, 2931/1- časť,
2932, 2933/1- časť, 2933/17, 2933/26, 2933/37, 2933/38, 2933/39, 2933/40, 2933/41, 2933/42,
2933/43, 2933/44, 2933/45, 2933/46, 2933/47, 2933/48, 2934/1- časť, 2935, 2936, 3797, 3799- časť,
3800- časťKatastrálne územie: Lazy pod Makytou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1167, 1168, 1201- časť, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276- časť, 1277- časť, 1278,
1279, 1280, 1281- časť, 1282, 1290, 1330, 1331, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1373, 1374/2- časť,
1375/7, 1401, 1403- časť, 2876, 2878/1, 2878/2- časť, 2879, 2880, 2881, 2882, 3017, 3018, 3019,
3020, 3037, 3039, 3040, 3043, 3049, 3052, 3053, 3054, 3055, 3073, 3075/1, 3098, 3114, 3115, 3116,
3117, 3118, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3199- časť, 3201, 3202, 3203,
3206, 3207
Katastrálne územie: Oščadnica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027,
12028, 12029, 12054, 12055/1, 12055/2, 12056, 12057, 12078, 12079, 12080, 12081/1, 12081/2-
časť, 12082, 12112, 12113, 12124/2- časť, 12129/2- časť, 12142, 12143, 13986, 13991/1, 13991/10,
13991/11, 13991/12, 13991/13, 13991/19, 13991/2, 13991/3, 13991/4, 13991/5, 13991/6, 13991/7,
13991/8, 13991/9, 13992/1, 13992/2, 14015/1, 14015/2, 14016, 14017/1, 14018, 14019, 14020/7-
časť, 6112- časť, 6224/3- časť, 6224/4- časť
Katastrálne územie: Lutiše
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299/1, 2299/2, 2300, 2301, 2302, 2303, 2309- časť, 2310,
2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326,
2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342,
2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358,
2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366/1- časť, 2367, 2368, 2369, 2456- časť, 2459- časť,
2460- časť, 2462- časť, 2463, 2464, 2465/2- časť, 2466- časť, 2467- časť, 2470- časť, 2471, 2472, 2473,
2477, 2478, 2479, 2480, 2482, 2484- časť, 2485- časť, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492,
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508,
2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524,
2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 3389- časť, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398,
3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414,
3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430,
3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446,
3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462,
3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478,
3479- časť, 3480- časť, 3481, 3483, 3484- časť, 3485, 3486- časť, 3500- časť, 3501, 3502, 3503, 3504,
3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520,
3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536,
3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552,
3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568,
3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585,
3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601,
3602- časť, 3603- časť, 3604- časť, 6506- časť, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515,
6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6531- časť, 6532- časť,
6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548,
6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6595/2, 6595/4, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600,
6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616,
6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632,
6633, 6634- časť, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647,6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653- časť, 6654, 6655, 6656, 6657/1, 6657/2- časť, 6659- časť, 6660,
6661, 6662, 6663, 6664, 6665- časť, 6666, 6667, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700,
6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259,
7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272- časť, 7276, 7277,
7278- časť, 7284- časť, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7297-
časť, 7298, 7299- časť, 7300- časť, 7301- časť, 7302- časť, 7303- časť, 7304- časť, 7307- časť, 7308-
časť, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7328-
časť, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343,
7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349- časť, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358,
7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374,
7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390,
7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406,
7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422,
7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438,
7439, 7442, 7443, 7444, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483-
časť, 7484, 7485, 7486- časť, 7851/1- časť, 7853/3- časť, 7853/5- časť, 7867, 7868, 7869- časť, 7870,
7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7879/1- časť, 7879/2- časť, 7879/3, 7880- časť, 7881, 7882/1-
časť, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897/1,
7897/2, 7898, 7899, 7900, 7901/1- časť, 7910/1, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921,
7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937,
7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949- časť, 7950- časť, 7974-
časť, 7975- časť, 7983, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998,
7999- časť, 8000, 8004- časť, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8013, 8014, 8015, 8016,
8017, 8018, 8019, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031- časť, 8032,
8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8040, 8041- časť, 8042- časť, 8043, 8044- časť, 8045- časť, 8046, 8047,
8048, 8049, 8050- časť, 8053, 8054, 8059- časť, 8060- časť, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067,
8068, 8069, 8070, 8071- časť, 8072- časť, 8073- časť, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081,
8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089- časť, 8090- časť, 8091- časť, 8092- časť, 8093, 8094,
8095, 8096, 8098- časť, 8108- časť, 8109- časť, 8151/1- časť, 8152- časť, 8194- časť, 8195, 8196,
8198- časť, 8199- časť, 8200, 8213/1- časť, 8215- časť, 8216
Katastrálne územie: Klokočov
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 2600, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 3778, 3780, 3782- časť
Katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 4482, 4483, 4484, 4486- časť, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808- časť, 4809- časť, 4822, 4823,
4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835/1, 4835/2, 4841, 4842,
4843, 4844/1, 4844/2, 4844/3- časť, 4845, 4846, 4949- časť, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957,
4958, 4959, 4960, 4970, 4971, 4972, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003,
5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019,
5020, 5021, 5024/2, 5028, 5040, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5131, 5138, 5179/1,
5183, 5184, 5416- časť, 5417, 5418, 5419- časť, 5420, 5421, 5461- časť, 5534, 5555- časť, 5556/1,
5556/2, 5557, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5732- časť, 5763, 5764, 5765, 5767, 5768, 5769/1,
5769/2, 5770, 5771, 5772, 5773, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791/2- časť, 5813, 5815, 5816, 5817,
5819, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6012, 6013, 6097, 6098,
6102, 6150, 6151- časť, 6155, 6160, 6166, 6167/1, 6167/2, 6172/2, 6173, 6174, 6176, 6219- časť,
6225- časť, 6228, 6229, 6230, 6231, 6303, 6304, 6305, 6320, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327,
6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6398, 6408, 6508- časť, 6719,6720, 6723, 6724, 6725, 6726/1, 6745/1, 6745/2, 6746/1, 6752/1, 6752/2, 6756, 6757/1, 6767- časť,
6802- časť, 6812, 6824/1- časť, 6824/2, 6825/1- časť, 6825/2, 6826- časť, 6827, 6838/1- časť, 6838/2,
6865/2, 7729/1- časť, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825,
7826, 7827- časť, 7828- časť, 7829, 8043, 8047/1, 8050, 8051, 8055, 8056, 8057, 8058, 8060, 8061,
8062, 8064/1, 8064/2, 8065, 8066, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087,
8088, 8089, 8090, 8091, 8096, 8100/2, 8102- časť, 8103, 8104/1, 8104/2, 8105, 8114, 8115, 8116,
8117, 8118, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8130, 8132, 8135, 8136, 8139/1- časť, 8141, 8142,
8143, 8144, 8145- časť, 8146, 8147, 8155, 8157, 8248/1, 8248/3, 8248/4, 8268- časť, 8271, 8272,
8273, 8274/1, 8274/2, 8275- časť, 8276, 8277, 8278, 8279, 8281- časť, 8282/1, 8282/4, 8282/5, 8283,
8284, 8290/2, 8291, 8294, 8295, 8297, 8298, 8299, 8300- časť, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308,
8309, 8313, 8366/1, 8369/1, 8370, 8371, 8372, 8375- časť, 8380/1, 8380/2, 8380/3, 8381, 8385- časť,
8387/1, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8408- časť, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8426/1- časť,
8427, 8432, 8444/1, 8444/2, 8445, 8469/3- časť, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8528,
8532, 8533, 8534, 8535, 8546, 8548, 8550
Katastrálne územie: Štiavnik
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 5511/3, 5511/4, 5582/1, 5582/2, 5584, 5593- časť, 5611- časť, 5617/1, 5617/3, 5630, 5631,
5632, 5633, 5634, 5635, 5657/1- časť, 5762, 5763, 5764- časť, 5765, 5775- časť, 5777- časť, 6798/1,
6798/2, 6798/3, 6798/4- časť
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 3
Súčasný stupeň ochrany: 3
Parcely: 2454- časť, 2455- časť, 2456- časť, 2457/1- časť, 2457/2- časť, 2458, 2472- časť, 2474, 2475,
2476, 2477, 2478- časť, 2479- časť
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 4094/8- časť, 4158/1- časť, 4270/1, 4270/2, 4271, 4272/1- časť, 4272/11, 4272/4, 4272/9-
časť
Katastrálne územie: Skalité
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295,
5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5305, 5306, 5316, 5317, 5319
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1213, 1214- časť, 1215- časť, 1216- časť, 1235/1- časť, 1235/2, 668/1, 668/2, 669/1, 669/2,
670, 671/1, 671/2, 672, 673/1, 698, 709, 710, 711, 712, 722/1- časť, 723/2- časť
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 2791, 2792, 2799/1, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817/2, 2817/3, 2818/1, 2837/1, 2837/2,
2838, 2839, 2840, 2841, 2842- časť, 2843/1- časť, 2845- časťKatastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 3
Parcely: 1214- časť, 1215- časť, 1216- časť, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1229, 1230/1- časť, 1230/2- časť, 1230/3- časť, 1230/4, 1231- časť, 1235/1- časť,
721/1, 722/1- časť, 723/2- časť, 723/4- časť
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 4
Parcely: 1230/1- časť, 1230/2- časť, 1230/3- časť, 1231- časť, 1232, 1233

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV4025 Beskydské
a Javornícke lúky podľa registra „E“ katastra nehnuteľností
Okres: Bytča, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Čadca, Žilina
Katastrálne územie: Harvelka, Horelica, Klokočov, Korňa, Krásno nad Kysucou, Lazy pod Makytou,
Lutiše, Nesluša, Nová Bystrica, Oščadnica, Radôstka, Raková, Skalité, Svrčinovec, Veľké Rovné, Vysoká
nad Kysucou, Zákopčie, Čadca, Štiavnik
Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:
Katastrálne územie: Nesluša
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1-6025/2, 1-6026/2, 10270- časť, 10271, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278,
10279, 10280, 10281, 10282, 10283, 10284- časť, 10285, 10286/1- časť, 10286/2- časť, 10287/1- časť,
10290, 10291, 10292- časť, 10299- časť, 10300, 10301, 10302- časť, 10311- časť, 10312- časť, 10313,
10314, 10315- časť, 10316, 10317- časť, 10321- časť, 10322, 10323, 10324, 10325, 10326, 10327,
10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 10341,
10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10354- časť, 10355, 10356, 10357, 10358,
10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10374, 10375- časť, 10376- časť, 10377, 10378, 10379,
10380, 10381, 10382, 10383, 10384- časť, 10386- časť, 10387, 10388, 10389, 10390- časť, 10391- časť,
10392- časť, 10393- časť, 10394- časť, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399- časť, 10400- časť, 10401,
10403, 10404, 10405, 10406, 10407- časť, 10408- časť, 10409- časť, 10410- časť, 10411- časť, 10413-
časť, 10414- časť, 10530/2- časť, 10533/1- časť, 10533/2- časť, 10533/3- časť, 10534- časť, 10535- časť,
10537/1- časť, 10538- časť, 10539/1- časť, 10539/2- časť, 10540- časť, 10541- časť, 10542/2- časť,
5086- časť, 5087/1- časť, 5087/2- časť, 5563- časť, 5564- časť, 5565, 5566, 5567- časť, 5568- časť, 5569-
časť, 5570- časť, 5573- časť, 5574- časť, 5575- časť, 5576- časť, 5577, 5578, 5579- časť, 5580- časť,
5581- časť, 5582- časť, 5583, 5584, 5585- časť, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592- časť, 5593-
časť, 5594- časť, 5595- časť, 5596- časť, 5597- časť, 5598- časť, 5599, 5600, 5601, 5602- časť, 5603,
5604, 5605- časť, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619,
5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625- časť, 5626- časť, 5627- časť, 5628- časť, 5629- časť, 5630- časť,
5631- časť, 5632- časť, 5633- časť, 5634- časť, 5635- časť, 5636- časť, 5637- časť, 5638- časť, 5639- časť,
5640- časť, 5641- časť, 5642- časť, 5643- časť, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648- časť, 5649- časť, 5662-
časť, 5663- časť, 5665- časť, 5700- časť, 5701- časť, 5702- časť, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708,
5709, 5710, 5711, 5712/1, 5712/2, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718- časť, 5720- časť, 5721, 5722,
5723- časť, 5979/1- časť, 5979/2- časť, 5980, 5981, 5982- časť, 5983, 5984, 5985- časť, 5986, 5987,
5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003,
6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012- časť, 6013, 6014- časť, 6015- časť, 6016- časť,
6017- časť, 6018- časť, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031,
6032, 6033, 6034, 6035, 6036/1, 6036/2, 6037, 6038- časť, 6039- časť, 6040- časť, 6041, 6042, 6043,
6044- časť, 6045- časť, 6046- časť, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053- časť, 6084- časť, 6085-
časť, 6086- časť, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100,
6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110- časť, 6240/1- časť, 6241- časť, 6242- časť,
6243, 6244- časť, 6245- časť, 6246- časť, 6247- časť, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252- časť, 6253, 6254-
časť, 6255, 6256, 6257, 6258- časť, 6259- časť, 6260- časť, 6261- časť, 6262- časť, 6263- časť, 6264-
časť, 6265- časť, 6266- časť, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278,
6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6285- časť, 6286- časť, 6295- časť, 6303- časť, 6311- časť, 6312- časť,
6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319- časť, 6320- časť, 6321- časť, 6322, 6323- časť, 6324- časť,
6325- časť, 6326, 6327, 6328- časť, 6329- časť, 6330- časť, 6331- časť, 6332, 6334/1, 6335, 6336/1-
časť, 6337- časť, 6338- časť, 6339/1- časť, 6346/1- časť, 6347- časť, 6348- časť, 6349, 6350, 6351, 6352,6353, 6354, 6355/1, 6356/1- časť, 6369/1- časť, 6369/2- časť, 6388, 6389, 6390- časť, 6391- časť, 6392,
6393, 6394, 6395- časť, 6396- časť, 6397, 6398, 6399- časť, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404- časť, 6405-
časť, 6406- časť, 6411- časť, 6414- časť, 6455- časť, 6456- časť, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462,
6463, 6464, 6465, 6466- časť, 6467- časť, 6468- časť, 6469, 6470, 6471- časť, 6472- časť, 6473- časť,
6474, 6475, 6484- časť, 6489- časť, 6498, 6499, 6506/1, 6506/2, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512,
6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519- časť, 6520- časť, 6522, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6546-
časť, 6547- časť, 6548, 6549, 6550, 6551- časť, 6552- časť, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559,
6560- časť, 6561/1- časť, 6561/2- časť, 6580- časť, 6581- časť, 6582- časť, 6583- časť, 6584- časť, 6585-
časť, 6586- časť, 6587- časť, 6588- časť, 6599- časť, 6600- časť, 6601, 6602, 6603- časť, 6604- časť,
6605, 6606- časť, 6607, 6608, 6609- časť, 6610- časť, 6611- časť, 6612, 6613, 6614- časť, 6658- časť,
6690- časť, 6691- časť, 6692, 6693- časť, 6694- časť, 6695, 6696, 6697, 6698- časť, 6699- časť, 6700,
6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711- časť, 6712- časť, 6724/2- časť,
6724/3, 6739- časť, 6740- časť, 6741- časť, 6742- časť, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750,
6751- časť, 6752- časť, 6753- časť, 6754- časť, 6755, 6756, 6758- časť, 6759- časť, 6760, 6761, 6762,
6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778,
6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792- časť, 6806/1-
časť, 6807/1- časť, 6808/1- časť, 6809/1- časť, 6810/1- časť, 6812, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819,
6820, 6821, 6822, 6823, 6824/1, 6824/2, 6825, 6826, 6827- časť, 6828/1, 6828/2, 6829, 6830/1,
6830/2, 6831/1, 6831/2, 6832, 6833, 6834- časť, 6835- časť, 6838- časť, 6839- časť, 6840- časť, 6841-
časť, 6842- časť, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847- časť, 6848- časť, 6849- časť, 6850- časť, 6855- časť,
6856- časť, 6857- časť, 6858, 6859, 6860, 6861- časť, 6862- časť, 6863- časť, 6864- časť, 6865- časť,
6866- časť, 6867- časť, 6868- časť, 6869- časť, 6870- časť, 6871- časť, 6872- časť, 6873- časť, 6874- časť,
6875- časť, 6876, 6877- časť, 6878- časť, 6879- časť, 6880- časť, 6881- časť, 6882- časť, 6883- časť,
6884- časť, 6885- časť, 6886- časť, 6888- časť, 6892- časť, 6893- časť, 6894- časť, 6895- časť, 6910- časť,
6911- časť, 6912- časť, 6913- časť, 6914- časť, 6915- časť, 6951- časť, 6952- časť, 6953- časť, 6954,
6955- časť, 6966, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974- časť, 6975- časť, 6976- časť, 6977- časť, 6978- časť,
6979- časť, 6980- časť, 6981, 6982, 6983- časť, 6984, 6985- časť, 6986- časť, 6987- časť, 6988- časť,
6989- časť, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004,
7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013- časť, 7014- časť, 7015- časť, 7016- časť, 7017-
časť, 7021- časť, 7022- časť, 7023- časť, 7024- časť, 7025, 7031- časť, 7032- časť, 7033- časť, 7034,
7035- časť, 7036- časť, 7037- časť, 7039- časť, 7040- časť, 7042- časť, 7043- časť, 7044- časť, 7045- časť,
7046- časť, 7047- časť, 7048- časť, 7049/1- časť, 7049/2, 7050, 7051- časť, 7059, 7060, 7061- časť,
7062- časť, 7063- časť, 7064- časť, 7065- časť, 7066- časť, 7067- časť, 7068- časť, 7069, 7070- časť,
7071/1- časť, 7073/1, 7074, 7075- časť, 7076- časť, 7077- časť, 7078- časť, 7079- časť, 7080- časť, 7081,
7082- časť, 7083- časť, 7084- časť, 7085- časť, 7086- časť, 7087- časť, 7088, 7089, 7090- časť, 7091/1,
7091/2, 7092/1, 7100, 7101- časť, 7102, 7103, 7104, 7106, 7107/2, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112,
7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7120/1, 7120/3, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129,
7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145,
7146, 7147- časť, 7148- časť, 7149, 7150- časť, 7151- časť, 7152- časť, 7153- časť, 7154- časť, 7155-
časť, 7156, 7157, 7158, 7159- časť, 7160- časť, 7161- časť, 7162- časť, 7163- časť, 7164, 7165/1- časť,
7165/2- časť, 7172- časť, 7178- časť, 7179- časť, 7180- časť, 7181, 7182, 7183, 7184- časť, 7185, 7187,
7188, 7189, 7190, 7191- časť, 7192- časť, 7193, 7194, 7195- časť, 7196- časť, 7197- časť, 7198, 7199,
7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212- časť, 7213- časť, 7215-
časť, 7216- časť, 7217- časť, 7218, 7219- časť, 7220, 7221, 7222- časť, 7223- časť, 7224- časť, 7225,
7226- časť, 7227- časť, 7228/1- časť, 7229- časť, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7237- časť, 7238-
časť, 7239, 7240- časť, 7241- časť, 7242- časť, 7243- časť, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250,
7251- časť, 7252- časť, 7253- časť, 7254- časť, 7255- časť, 7256- časť, 7278- časť, 7279- časť, 7290- časť,
7291- časť, 7292- časť, 7293- časť, 7294- časť, 7295- časť, 7296- časť, 7297- časť, 7298- časť, 7299- časť,
7312- časť, 7314- časť, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323- časť, 7326- časť, 7327-
časť, 7328- časť, 7329- časť, 7330- časť, 7331- časť, 7332, 7333- časť, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338-
časť, 7340- časť, 7342- časť, 8038- časť, 8039- časť, 8041/1- časť, 8059- časť, 8060- časť, 8062- časť,
8065- časť, 8066- časť, 8067- časť, 8068- časť, 8069- časť, 8070- časť, 8071, 8072- časť, 8073, 8074,8075, 8076- časť, 8077, 8078, 8079- časť, 8080- časť, 8081, 8082, 8083, 8084- časť, 8121- časť, 8122-
časť, 8129- časť, 8130- časť, 8131- časť, 8132- časť, 8133- časť, 8134- časť, 8135, 8136- časť, 8137- časť,
8139- časť, 8143- časť, 8144- časť, 8145- časť, 8146/1, 8147/1, 8148- časť, 8149- časť, 8150- časť, 8155-
časť, 8156- časť, 8158- časť, 8159- časť, 8160- časť, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168-
časť, 8170- časť, 8171- časť, 8172, 8173- časť, 8174- časť, 8175- časť, 8176- časť, 8177, 8178- časť,
8179- časť, 8181- časť, 8182- časť, 8183- časť, 8184- časť, 8185- časť, 8186- časť, 8187- časť, 8188- časť,
8189- časť, 8190, 8191, 8192- časť, 8193- časť, 8196- časť
Katastrálne územie: Horelica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 10048- časť, 4537/13, 4537/4, 4537/6, 4537/8- časť, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543,
4544/1, 4545/1, 4546/1, 4547, 4548, 4549/1- časť, 4550/3, 4741, 4742, 4743- časť, 4793- časť, 4794-
časť, 4795- časť, 4796- časť, 4797- časť, 4798- časť, 4799, 4800- časť, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805,
4806, 4807, 4808, 4809, 4810/1, 4810/2, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820,
4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837,
4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853,
4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869,
4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885,
4886/1, 4886/2, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900,
4901, 4902, 4903, 4904/1, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916,
4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932,
4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945/2- časť, 4976/2,
4976/6, 4976/7, 4977/1, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983/2, 4983/3, 4984/1, 4985, 4986, 4987,
4988, 4989, 4990/1, 9-5143- časť, 9-5145- časť, 9-5494/4, 9-5549, 9-5794, 9-5846/2
Katastrálne územie: Raková
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401- časť, 10402- časť, 10404-
časť, 10419- časť, 10420- časť, 10421- časť, 10422- časť, 10655- časť, 10663, 10664- časť, 10665, 10666,
10667/1, 10667/2, 10668, 10669, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679,
10680, 10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686, 10687, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692- časť,
10693- časť, 10694- časť, 10695- časť, 10696- časť, 10697- časť, 10700- časť, 10705- časť, 10706- časť,
10708- časť, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713- časť, 10715- časť, 10716- časť, 10717- časť, 10718-
časť, 10719- časť, 10722- časť, 10723- časť, 10724- časť, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730,
10731, 10732, 10733, 10734, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745,
10746, 10747, 10748, 10749, 10753, 10754- časť, 10756- časť, 10757- časť, 10758- časť, 10762- časť,
10763- časť, 10764- časť, 10765- časť, 10766, 10767, 10768, 10771, 10772, 10773, 10774, 10775,
10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10793, 10794, 10795,
10801, 10802, 10805, 10829- časť, 10833- časť, 10839/1- časť, 10840- časť, 10842, 10843- časť, 10846,
10847/1- časť, 10847/2- časť, 11583/1- časť, 6166/900- časť, 6169/900- časť, 6172/900- časť,
6181/900, 6186/900- časť, 6203/903, 6215/903, 6215/907, 6216/910, 6227/902, 6227/907, 6228/925,
6229/907, 6229/915
Katastrálne územie: Skalité
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1105, 1106- časť, 1107, 1108, 1109- časť, 1110- časť, 1111/1, 1111/2, 1112, 12581, 1303- časť,
1305- časť, 1309- časť, 1310- časť, 1938- časť, 2346- časť, 2350- časť, 2389- časť, 2390, 2392- časť,
2446, 2447- časť, 2448- časť, 2449- časť, 2450- časť, 2479- časť, 2481- časť, 2482, 2483, 2484- časť,
2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490- časť, 2491- časť, 2539/1- časť, 2551/402- časť, 2552, 2557- časť,2560/1- časť, 2603- časť, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610- časť, 2632- časť, 2633- časť, 2634-
časť, 2635, 2636- časť, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643- časť, 2644- časť, 2645, 2690- časť,
2691, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699- časť, 2709- časť, 2713- časť, 2714- časť, 2715, 2716-
časť, 2717, 2718, 2719- časť, 2720, 2721- časť, 2724- časť, 2725- časť, 2762- časť, 2763, 2764, 2765-
časť, 2766, 2767, 2768- časť, 2793- časť, 2794- časť, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799- časť, 2800- časť,
2849- časť, 2850- časť, 2852- časť, 2853- časť, 2855- časť, 2856- časť, 2883- časť, 2884- časť, 2885- časť,
2886- časť, 2887- časť, 2947- časť, 2950- časť, 2951, 2952- časť, 2953, 2954, 2955- časť, 2956- časť,
2957- časť, 2958- časť, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965- časť, 2966, 2967, 2968- časť, 2969,
2970- časť, 2971, 2972- časť, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981- časť, 2982, 2983,
2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989- časť, 2990- časť, 2991- časť, 2992- časť, 2993- časť, 2994- časť,
3018- časť, 3019- časť, 3020- časť, 3021- časť, 3022- časť, 3023- časť, 3025, 3026, 3027, 3028- časť,
3087- časť, 3088- časť, 3089- časť, 3090, 3091, 3092, 3093- časť, 3094- časť, 3095- časť, 3096- časť,
3114- časť, 3127- časť, 3134- časť, 3136- časť, 3137- časť, 3138- časť, 3139, 3140- časť, 3145- časť,
3229- časť, 3230- časť, 3231- časť, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241- časť,
3242- časť, 3243- časť, 3244, 3245- časť, 3279- časť, 3280- časť, 3281, 3282- časť, 3283, 3284- časť,
3285- časť, 3287- časť, 3291- časť, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297- časť, 3338- časť, 3339- časť,
3340- časť, 3341- časť, 3365- časť, 3369- časť, 3370, 3371, 3372- časť, 3373- časť, 3408- časť, 3410,
3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416- časť, 3418- časť, 3419- časť, 342- časť, 3420- časť, 3422- časť,
3423, 3424, 3426- časť, 3446- časť, 3450- časť, 3451, 3454- časť, 3455- časť, 3457- časť, 3458, 3459-
časť, 3460- časť, 3461- časť, 3462, 3463- časť, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469- časť, 3470, 3471,
3472, 3473, 3474- časť, 3475, 3476- časť, 3477- časť, 3528- časť, 3529, 3530, 3531, 3532, 3534- časť,
3562- časť, 3563- časť, 3564, 3565, 3566, 3567- časť, 3568- časť, 3607/1- časť, 3616- časť, 3617- časť,
3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634- časť, 3635- časť, 3636- časť, 3637- časť, 3656- časť, 3658- časť, 3659- časť, 3660, 3662, 3663,
3664- časť, 3665, 3666- časť, 3667- časť, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673- časť, 3674, 3675, 3676,
3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688- časť, 3689- časť, 3690- časť,
3691- časť, 3698- časť, 3699- časť, 3778- časť, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3788-
časť, 3789, 3813- časť, 3815- časť, 3816, 3817- časť, 3818- časť, 3819- časť, 3821- časť, 3860- časť,
3861- časť, 3862- časť, 3863, 3864, 3865, 3866- časť, 3867- časť, 3868, 3869- časť, 3870- časť, 3871-
časť, 3872- časť, 3874- časť, 3905- časť, 3906- časť, 3908- časť, 3909- časť, 3910, 3911, 3912, 3913,
3914, 3915/1- časť, 3916- časť, 3954- časť, 3956- časť, 3957- časť, 3958- časť, 3959, 3960, 3961- časť,
3962, 3963- časť, 3964- časť, 3965- časť, 3969- časť, 3995- časť, 3998- časť, 3999- časť, 4000, 4001-
časť, 4002- časť, 4003- časť, 4004- časť, 4053/1- časť, 4054/1, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060,
4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4073- časť, 4095- časť, 4097, 4098,
4099, 4500- časť, 4501- časť, 4502- časť, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512,
4513- časť, 4514- časť, 4607- časť, 4608, 4609, 4610- časť, 4611- časť, 4635- časť, 4639- časť, 4640,
4641, 4642, 4643, 4644, 4645- časť, 4646, 4647- časť, 4714- časť, 4715- časť, 4716- časť, 4717, 4718-
časť, 4719/1, 4719/2, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725- časť, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731-
časť, 4734- časť, 4744- časť, 4759- časť, 4761- časť, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769,
4770, 4771, 4772/1- časť, 4773- časť, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792/1- časť, 4805- časť, 4806- časť,
4807- časť, 4810- časť, 4811- časť, 4812- časť, 4815, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824,
4825, 4826, 4828/1- časť, 4838- časť, 4851- časť, 4852- časť, 4853, 4854/1- časť, 4879- časť, 4880,
4881- časť, 4882- časť, 4895- časť, 4897- časť, 4898- časť, 4899- časť, 4900- časť, 4901, 4902, 4905-
časť, 4906- časť, 4907- časť, 4923- časť, 4924- časť, 4925- časť, 4926- časť, 4927- časť, 4928- časť, 4930-
časť, 4931- časť, 4932- časť, 4933- časť, 4934- časť, 4935- časť, 4936- časť, 4937- časť, 4938- časť, 4939,
4940- časť, 4941, 4942- časť, 4943/1- časť, 4999, 5000- časť, 5003- časť, 5004, 5005, 5006- časť, 5007-
časť, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017- časť, 5018, 5019- časť, 5030- časť,
5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041- časť, 5057- časť, 5059, 5060, 5061,
5062, 5063, 5064, 5065, 5066- časť, 5067- časť, 5068- časť, 5069- časť, 5109/1- časť, 5113- časť, 5114,
5115, 5116- časť, 5117- časť, 5119- časť, 5120, 5121- časť, 5123, 5124, 5125, 5126- časť, 5127- časť,
5129- časť, 5130- časť, 5131- časť, 5132- časť, 5133- časť, 5139- časť, 5140- časť, 5146- časť, 5147- časť,
5148- časť, 5149- časť, 5150/1, 5151- časť, 5153- časť, 5154- časť, 5155/1- časť, 5156, 5157, 5158,5159- časť, 5228- časť, 5229- časť, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241,
5242, 5243- časť, 5244- časť, 5245- časť, 5246- časť, 5258- časť, 5260- časť, 5262- časť, 5263- časť,
5264, 5265, 5267, 5268- časť, 5269, 5270- časť, 5291/1- časť, 5296, 5297, 5298, 5299- časť, 5300- časť,
5305- časť, 5307, 5308- časť, 5309- časť, 5310- časť, 5311- časť, 5313- časť, 5315- časť, 5318- časť,
5319- časť, 5320- časť, 5323- časť, 5326- časť, 5329- časť, 5330- časť, 5331- časť, 5332- časť, 5333,
5334- časť, 5335, 5336, 5337, 5339, 5340- časť, 5341, 5342- časť, 5343- časť, 5344- časť, 5349- časť,
5350- časť, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5357/1- časť, 5405- časť, 5406, 5407, 5408, 5409- časť, 5410,
5411, 5412, 5413, 5414, 5415- časť, 5416- časť, 5418- časť, 5427- časť, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432,
5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441- časť, 5442, 5443, 5447- časť, 5480- časť, 5481,
5482- časť, 5483/1- časť, 5484, 5485- časť, 5486- časť, 5489- časť, 5490, 5491- časť, 5492- časť, 5493-
časť, 5495- časť, 5496, 5497- časť, 5498- časť, 5499- časť, 5500, 5501- časť, 5502- časť, 5510- časť,
5512- časť, 5513- časť, 5514- časť, 5515- časť, 5518- časť, 5519, 5520- časť, 5521, 5522, 5523, 5524,
5525- časť, 5526- časť, 5527- časť, 5528/1- časť, 5565- časť, 5567- časť, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572,
5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582- časť, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588,
5589, 5590, 5591- časť, 5594- časť, 5627- časť, 5628/1- časť, 5629- časť, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634,
5635- časť, 5636- časť, 5637- časť, 5638- časť, 5639- časť, 5640- časť, 5643- časť, 5647- časť, 5648- časť,
5649- časť, 5650- časť, 5651- časť, 5652- časť, 5653, 5654, 5655- časť, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660,
5661, 5662, 5663- časť, 5664- časť, 5665- časť, 5666- časť, 5667- časť, 5668- časť, 5669- časť, 5672-
časť, 5673- časť, 5675- časť, 5676- časť, 5677- časť, 5678- časť, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684,
5685, 5686- časť, 5687- časť, 5688- časť, 5718, 5719, 5720, 5721- časť, 5722- časť, 5725- časť, 5727-
časť, 5728, 5729, 5730- časť, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742,
5743, 5744- časť, 5745- časť, 5746, 5747- časť, 5750- časť, 5754- časť, 5755, 5756- časť, 5757- časť,
5784- časť, 5785- časť, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792- časť, 5793- časť, 5794- časť, 5795-
časť, 5796- časť, 5797- časť, 5798- časť, 5800- časť, 5801- časť, 5802- časť, 5803- časť, 5804, 5805- časť,
5808, 5809- časť, 5810, 5811- časť, 5812, 5813- časť, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818- časť, 5819, 5821-
časť, 5822- časť, 5823- časť, 5824- časť, 5825- časť, 5826- časť, 5827- časť, 5828, 5829- časť, 5830- časť,
5831, 5832, 5833, 5835, 5836, 5837, 5838/1- časť, 5878- časť, 5879- časť, 5880, 5881, 5882, 5883,
5884, 5885, 5887, 5893- časť, 5894- časť, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902- časť, 5903,
5904, 5905- časť, 5907- časť, 5909- časť, 5910- časť, 5911- časť, 5912- časť, 5913- časť, 5914- časť,
5929- časť, 5937- časť, 5938- časť, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949,
5950- časť, 5954- časť, 5955- časť, 5956- časť, 5958- časť, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965,
5966, 5967- časť, 5968- časť, 5969- časť, 5970, 5971- časť, 5972- časť, 5974- časť, 5980- časť, 5981-
časť, 5982- časť, 5983- časť, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5990- časť, 5991, 5992/1- časť, 5993/1-
časť, 5997- časť, 6002- časť, 6003, 6004- časť, 6005- časť, 6007- časť, 6008- časť, 6009, 601- časť, 6010,
6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 602- časť, 6020, 6021- časť, 6022- časť, 6023,
6024- časť, 6025- časť, 6050/1- časť, 6052- časť, 6054, 6055/1- časť, 6056- časť, 6057/1- časť, 6059,
6060, 6062, 6063- časť, 6064, 6065, 6066, 6067- časť, 6068- časť, 6069- časť, 6070- časť, 6074/1- časť,
6074/2- časť, 6075, 6076- časť, 6077/1- časť, 6077/10- časť, 6077/11, 6077/12, 6077/2- časť, 6077/3-
časť, 6077/4- časť, 6077/5- časť, 6077/8- časť, 6077/9- časť, 6078, 6079, 6080/1, 6080/2, 6081/1- časť,
6082- časť, 6083/1- časť, 6084/2, 6086, 6087, 6088, 6089- časť, 6090, 6091/1- časť, 6093, 6094, 6096/1,
6119/1- časť, 6126- časť, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6137- časť, 6138- časť,
6139, 6140, 6141- časť, 6147- časť, 6150- časť, 6151- časť, 6152- časť, 6185- časť, 6186- časť, 6187-
časť, 6188- časť, 6190- časť, 6191, 6192- časť, 6193- časť, 6194- časť, 6195, 6196- časť, 6197- časť,
6199- časť, 6200- časť, 6204- časť, 6205- časť, 6206- časť, 6207- časť, 6208- časť, 6209- časť, 6210- časť,
6213, 6214- časť, 6219- časť, 6277- časť, 6278, 6279- časť, 6281- časť, 6282- časť, 6283- časť, 6284-
časť, 6285- časť, 6286- časť, 6287- časť, 6288- časť, 6289, 6290, 6291- časť, 6292- časť, 6293, 6294,
6295- časť, 6296- časť, 6298- časť, 6304- časť, 6305, 6306- časť, 6307- časť, 6308, 6309- časť, 6310-
časť, 6311, 6312- časť, 6313- časť, 6314- časť, 6318- časť, 750- časť, 751, 752, 950, 951
Katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1Parcely: 11382, 11395- časť, 11396- časť, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11406- časť, 11410-
časť, 11411- časť
Katastrálne územie: Čadca
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 11910/1- časť, 11965/2- časť, 11965/4- časť, 11979/1- časť, 11979/2, 11980- časť, 11981/2-
časť, 11982- časť, 11983- časť, 11984- časť, 11985/1- časť, 11986/2- časť, 11987- časť, 11988- časť,
11989- časť, 11998/1- časť, 11999, 12000- časť, 12001, 12002, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007-
časť, 12008- časť, 12009- časť, 12010, 12011, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016, 12017, 12018,
12019, 12020, 12021, 12022, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027/102, 12027/3- časť, 12027/4,
12027/5, 12028- časť, 12029- časť, 12030- časť, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12037,
12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12044, 12047- časť, 12048, 12049, 12050- časť, 12051, 12052,
12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061- časť, 12062- časť, 12086- časť,
12107, 12108, 12109, 12110, 12114, 12115, 12116/1- časť, 12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122,
12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129/1, 12130/2- časť, 12131/1- časť, 12132, 12133,
12134, 12953, 12954, 273/1- časť, 40043- časť, 50001, 50002, 50003, 50004- časť, 50012- časť, 7171/1-
časť, 7175/1- časť, 7175/102- časť, 7177/1, 7177/101- časť, 7177/2- časť, 7177/3, 7213/101- časť,
7214/101, 7215/101, 7216/101, 7217/1- časť, 7219/1- časť, 7220/101, 7220/102, 7221/101, 7222/101,
7223/101, 7225, 7227/1- časť, 7227/2, 7228/2- časť, 7229/101, 7229/103- časť, 7230/1- časť, 7231/1-
časť, 7231/2, 7232/1, 7233/1- časť, 7233/2- časť, 7234/1- časť, 7235/1- časť, 7235/3- časť, 7236/1-
časť, 7237, 7238/101, 7238/102, 7239/101, 7239/102, 7239/103, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245,
7246/101, 7247, 7248/101, 7248/102, 7248/103, 7249, 7250/101- časť, 7251/4- časť, 7252/2- časť,
7303, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321- časť, 7322, 7323, 7325, 7326, 7327, 7328,
7329, 7330, 7331, 7332- časť, 7333- časť, 7336, 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343/1- časť, 7343/101,
7343/102- časť, 7344/1- časť, 7345/1, 7345/2, 7346/1, 7346/2- časť, 7350/1- časť, 7353, 7354/1- časť,
7355, 7356- časť, 7357, 7359- časť, 7360/1, 7361/1- časť, 7362/1- časť, 7362/102- časť, 7363/1- časť,
7363/5, 7364- časť, 7365, 7366- časť, 7367- časť, 7368- časť, 7369- časť, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374,
7375- časť, 7376- časť, 7377/1- časť, 7377/102, 7377/104, 7379/1- časť, 7380, 7381, 7383/1- časť,
7383/3- časť, 7384/1- časť, 7386, 7387, 7408/2- časť, 7409/1- časť, 7410/101- časť, 7417- časť, 7418/1-
časť, 7419/1- časť, 7419/102, 7422- časť, 7423- časť, 7424- časť, 7425, 7426/2, 7429, 7430/1- časť,
7430/102, 7430/2- časť, 7435/2- časť, 7618, 7630- časť, 7631, 7637- časť, 7638, 7667, 7668, 7669,
7674- časť, 7675, 7676, 7692, 7693, 7709, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720,
7721, 7722, 7727- časť, 7728, 7729, 7730, 7731, 7733- časť, 7734, 7735, 7736- časť, 7737, 7738, 7740,
7741, 9-16410, 9-16421, 9-16435, 9-16448, 9-16451, 9-16811, 9-16843, 9-16844, 9-16858, 9-16859, 9-
16878, 9-16885, 9-16893, 9-16897/5, 9-16905, 9-16910, 9-16916/14, 9-16918/2, 9-16919- časť, 9-
16963, 9-16969, 9-16979, 9-17147, 9-17168, 9-17228, 9-17320- časť, 9-17608, 9-17695/1- časť, 9-
17705- časť, 9-17866/1, 9-18050/10, 9-18063/2, 9-6663/2
Katastrálne územie: Svrčinovec
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1225- časť, 1227- časť, 1602- časť, 1603- časť, 1607- časť, 1630- časť, 1631- časť, 3440/212-
časť, 3629/1- časť, 3629/101, 3643, 3644, 3645, 3646- časť, 3647- časť, 3668- časť, 3669- časť, 3720/11-
časť, 3720/12- časť, 4274, 4274/1- časť, 4276- časť, 4277- časť, 4278- časť, 4279- časť, 4280- časť, 4281-
časť, 4282- časť, 4283- časť, 4284- časť, 4285- časť, 4291- časť, 4861- časť, 4862, 4863, 4864, 4865-
časť, 4866, 4867, 4868- časť, 4869- časť, 4870- časť, 4871, 4872, 4873- časť, 4874- časť, 4875, 4876-
časť, 6035- časť
Katastrálne územie: Zákopčie
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1Parcely: 15099- časť, 15129- časť, 15132, 15133, 5929- časť, 5930- časť, 5951/1- časť, 5952/1- časť,
6025/1- časť, 6026/1- časť, 6027, 6028, 6029- časť, 6030- časť, 6031- časť, 6032- časť, 6033- časť, 6034-
časť, 6035- časť, 6036- časť, 6058- časť, 6059- časť, 6060- časť, 6061- časť, 6062- časť, 6077- časť, 6078-
časť, 6079- časť, 6080- časť, 6334- časť, 6335, 6336- časť, 6347- časť, 6350- časť, 6351, 6352- časť,
6353- časť, 6354- časť, 6355- časť, 6356- časť, 6357- časť, 6358- časť, 6359- časť, 6361- časť, 6362- časť,
6368- časť, 6401- časť, 6402- časť, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407- časť, 6408, 6409, 6410- časť, 6471-
časť, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481- časť, 6482- časť, 6483, 6484, 6485, 6486,
6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502,
6503- časť, 6504- časť, 6505- časť, 6506- časť, 6698- časť, 6699- časť, 6700- časť, 6701- časť, 6702- časť,
6703- časť, 6704- časť, 6705- časť, 6706, 6707, 6708- časť, 6709- časť, 6710- časť, 6711- časť, 6712-
časť, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728-
časť, 6729- časť, 6730- časť, 6731- časť, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736- časť, 6737- časť, 6738, 6739,
6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755,
6756, 6757, 6758, 6759- časť, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771,
6772, 6773, 6774, 6775- časť, 6776- časť, 6777- časť, 6778- časť, 6789- časť, 8234- časť, 8235- časť,
8236, 8237, 8238- časť, 8241- časť, 8242- časť, 8754- časť, 8798- časť, 8799- časť, 8803- časť, 8804-
časť, 8805- časť, 8806- časť, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818,
8819, 8820- časť, 8821- časť, 8822- časť, 8823- časť, 8825- časť, 8848- časť, 8849, 8850, 8851, 8852,
8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868,
8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875- časť, 8876- časť, 8877- časť, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898,
8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914,
8915, 8916, 8917/1, 8917/2, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923- časť, 8924- časť, 8930- časť, 8931-
časť, 8932- časť, 8933- časť, 8934- časť, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944,
8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960,
8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976,
8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983- časť, 8984- časť, 8985, 8986- časť, 8987- časť, 8988- časť,
8989- časť, 9001- časť, 9005- časť, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016,
9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032,
9033- časť, 9034, 9035, 9036, 9037- časť, 9038- časť, 9041- časť, 9047- časť, 9048- časť, 9051- časť,
9052- časť, 9053- časť, 9054- časť, 9055, 9056, 9057- časť, 9058- časť, 9059- časť, 9060, 9061, 9062,
9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077- časť, 9078-
časť, 9079- časť, 9090- časť, 9091- časť, 9092- časť, 9093- časť
Katastrálne územie: Radôstka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 1695/2- časť, 1709/2- časť, 1710- časť, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716- časť, 1717, 1718,
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732- časť, 1742- časť, 1743-
časť, 1744- časť, 1745- časť, 1746- časť, 1747, 1748, 1750, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761,
1762, 1763- časť, 1764- časť, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771- časť, 1772- časť, 1773- časť,
1774- časť, 1775- časť, 1776- časť, 1777, 1778, 1780, 1781/1, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1839/2- časť, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3635, 3636, 3637/1- časť, 3638/1- časť, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647,
3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663,
3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670- časť, 9-1749, 9-1751, 9-1773/2- časť, 9-1779, 9-3622/1, 9-
3634/1, 9-3635, 9-3637/3, 9-3637/5
Katastrálne územie: Oščadnica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 3990/1- časť, 4285- časť, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291- časť, 4292- časť, 4293/1- časť,
4294/3- časť, 4618/1- časť, 4684- časť, 5056/1- časť, 5245/1- časť, 5260- časť, 5261, 5262- časť, 5263,5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279,
5282/1- časť, 5283- časť, 5327, 5328, 5330- časť, 5331- časť, 5332- časť, 5333- časť, 5341- časť, 5342-
časť, 5343- časť, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357,
5358, 5359, 5360, 5361, 5363, 5364, 5367, 5368, 5369, 5370, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380,
5381, 5382, 5388- časť, 5389- časť, 5390- časť, 5397, 5404- časť, 5405, 5443/1- časť, 5511- časť, 5512-
časť, 5569, 5585, 5586, 5587, 5615, 5622/1, 5622/2, 5623/1- časť, 5624- časť, 5625, 5626, 5627, 5628,
5629, 5630, 5632, 5633, 5634, 5635/1, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654,
5655, 5656, 5657- časť, 5658- časť, 5661, 5662, 5663, 5664- časť, 5667, 5668, 5669, 5670, 5675, 5676,
5678/1, 5680, 5761- časť, 5762/1- časť, 5762/2- časť, 5762/304- časť, 5762/404- časť, 5762/704, 5763,
5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5775- časť, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782,
5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798,
5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814,
5815, 5816, 5817, 5818, 5819- časť, 5820, 5821, 5833- časť, 6115/1- časť, 6115/202- časť, 6115/302,
6115/322, 6115/902, 6140, 6141, 6142- časť, 6143- časť, 6146, 6147, 6150- časť, 6152, 6153, 6154,
6155, 6156, 6157, 7501/2- časť, 7514- časť, 7519- časť, 7520- časť, 7521- časť, 7522, 7523, 7524, 7525-
časť, 7527- časť, 7528, 7529- časť, 7530, 7531- časť, 7532- časť, 7534- časť, 7535, 7536- časť, 7537,
7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549- časť, 7555- časť, 7556- časť,
7557- časť, 7558- časť, 7559- časť, 7560- časť, 7561- časť, 7562, 7604- časť, 7605- časť, 7606- časť,
7608, 7609- časť, 7610, 7611/1- časť, 7612/1- časť, 7613- časť
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 4038- časť, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046- časť, 4047, 4048, 4049- časť,
4050- časť, 4051- časť, 4158- časť, 4168- časť, 4170- časť, 4171- časť, 4172- časť, 4173- časť, 4182- časť,
4188- časť, 4190- časť, 4191, 4192, 4193, 4199, 4200- časť, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207,
4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227,
4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235- časť, 4236- časť, 4238- časť, 4255- časť, 5177/1,
5177/10, 5177/11, 5177/12, 5177/13- časť, 5177/14- časť, 5177/15- časť, 5177/17- časť, 5177/2,
5177/3, 5177/4- časť, 5177/5, 5177/6, 5177/7- časť, 5177/8- časť, 5177/9, 5178- časť, 9-11052, 9-
11297, 9-11346, 9-11378, 9-11702, 9-11776, 9-11824, 9-11880- časť, 9-11885, 9-11937, 9-4169- časť,
9355- časť, 9382- časť, 9383- časť
Katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1-11157- časť, 1-11158- časť, 1-11159- časť, 1-11160, 1-11161- časť, 1-11162- časť, 1-11163-
časť, 1-11234- časť, 10000- časť, 10001- časť, 10002- časť, 10003- časť, 10004- časť, 10005- časť, 10006-
časť, 10007- časť, 10008- časť, 10009- časť, 10036- časť, 10037- časť, 10038, 10157- časť, 10158- časť,
10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165, 10166- časť, 10168, 10196- časť, 10225- časť,
10226- časť, 10227- časť, 10228- časť, 10233- časť, 10295- časť, 10296- časť, 10297, 10298, 10299,
10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10309, 10310, 10311, 10312, 10313,
10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10322- časť, 10323- časť, 10324- časť,
10329- časť, 10330- časť, 10338- časť, 10340- časť, 10341- časť, 10345- časť, 10374/1- časť, 10375-
časť, 10376- časť, 10377- časť, 10379- časť, 10380, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427,
10428, 10429- časť, 10430, 10431, 10432- časť, 10433- časť, 10434- časť, 10440- časť, 10441- časť,
10442, 10447, 10448, 10451, 10457, 10458, 10459, 10460, 10463, 10464- časť, 10468, 10469, 10470,
10472- časť, 10473, 10474, 10475, 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484,
10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 10498,
10499, 10500, 10501- časť, 10502, 10503, 10504- časť, 10505- časť, 10507- časť, 10508- časť, 10509,
10510- časť, 10544- časť, 10546- časť, 10547- časť, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552- časť, 10553-
časť, 10554- časť, 10555- časť, 10557- časť, 10558- časť, 10569/1- časť, 10577- časť, 10579- časť,10595- časť, 10596, 10597- časť, 10598- časť, 10599- časť, 10601- časť, 10602- časť, 10603- časť,
10604- časť, 10605- časť, 10709- časť, 10710- časť, 10733- časť, 10734- časť, 10735- časť, 10736- časť,
10737- časť, 10738- časť, 10739, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761- časť, 10762- časť, 10763- časť,
10769- časť, 10770, 10771, 10772- časť, 10773- časť, 10774- časť, 10789- časť, 10790- časť, 10791-
časť, 10792- časť, 10793, 10794- časť, 10795- časť, 10796- časť, 10797, 10798- časť, 10799- časť, 10800-
časť, 10801- časť, 10802- časť, 10807- časť, 10808- časť, 10818- časť, 10819- časť, 10820- časť, 10821-
časť, 10822- časť, 10823, 10824- časť, 10825, 10826, 10827- časť, 10828- časť, 10840- časť, 10842-
časť, 10843- časť, 10845- časť, 10848- časť, 10849, 10850, 10851, 10852, 10854- časť, 10855- časť,
10856, 10857, 10858- časť, 10861- časť, 10862- časť, 10863, 10865, 10866- časť, 10867- časť, 10868-
časť, 10869, 10870, 10871, 10872, 10873, 10874- časť, 10875- časť, 10881, 10882- časť, 10883- časť,
10884- časť, 10885- časť, 10886, 10887- časť, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892- časť, 10893- časť,
10894- časť, 10895- časť, 10896- časť, 10897, 10898- časť, 10899- časť, 10900- časť, 10901- časť, 10902,
10903- časť, 10904, 10905- časť, 10906- časť, 10910- časť, 10911- časť, 10912- časť, 10913, 10914-
časť, 10915- časť, 10916- časť, 10917- časť, 10918, 10919, 10920- časť, 10921- časť, 10922- časť, 10923-
časť, 10924- časť, 10925- časť, 10926, 10927- časť, 10928- časť, 10929- časť, 10930- časť, 10931- časť,
10936- časť, 10937- časť, 10942- časť, 10943- časť, 10944- časť, 10946- časť, 10947- časť, 10959- časť,
10962- časť, 10963- časť, 10964- časť, 10967/1- časť, 10968- časť, 10972- časť, 10973- časť, 10974,
10975, 10976, 10977, 10978, 10979- časť, 10980- časť, 10990- časť, 10991- časť, 10992, 10993, 10994,
10995, 10996, 10997, 10998, 10999, 11000/1- časť, 11002- časť, 11003- časť, 11004, 11005, 11006-
časť, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019,
11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028, 11029, 11030, 11031, 11032, 11037,
11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045/1- časť, 11046, 11047, 11048, 11049- časť,
11050- časť, 11061- časť, 11064- časť, 11065/1- časť, 11067- časť, 11068- časť, 11069/1- časť, 11070/1,
11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079- časť, 11080- časť, 11081- časť,
11082- časť, 11083- časť, 11093- časť, 11135- časť, 11136/1- časť, 11170- časť, 11171- časť, 11172-
časť, 11181- časť, 11214- časť, 11262- časť, 11263- časť, 11264/1- časť, 11270- časť, 11271/1- časť,
11272- časť, 11313- časť, 11314- časť, 2037- časť, 6899- časť, 6900/1- časť, 6901- časť, 6905- časť,
6906- časť, 6907- časť, 6908/1- časť, 6909- časť, 6911- časť, 6912, 6913/1- časť, 6935- časť, 6936- časť,
6937- časť, 6938- časť, 6943- časť, 6944- časť, 6945- časť, 6946- časť, 6947- časť, 6948- časť, 6949/1-
časť, 6950- časť, 6951- časť, 6952- časť, 6953- časť, 6960- časť, 6961- časť, 6962- časť, 6963- časť, 6964-
časť, 6973- časť, 6975- časť, 6976, 6977, 6978- časť, 6979- časť, 6980- časť, 6981- časť, 6982, 6983,
6984, 6985, 6986, 6987- časť, 7038- časť, 7039- časť, 7040- časť, 7041, 7042- časť, 7043- časť, 7044-
časť, 7047- časť, 7048- časť, 7124/1- časť, 7126/1- časť, 7127/1, 7134/1- časť, 7138, 7139, 7147, 7148,
7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157/1, 7158/1, 7161- časť, 7162- časť, 7163- časť,
7164- časť, 7165- časť, 7166, 7167, 7168, 7169/1- časť, 7175- časť, 7176, 7177- časť, 7178- časť, 7179-
časť, 7180- časť, 7181/1- časť, 7182- časť, 7183- časť, 7184- časť, 7185- časť, 7186- časť, 7189, 7190-
časť, 7191, 7192- časť, 7193- časť, 7194- časť, 7195, 7196, 7198, 7199, 7200- časť, 7201- časť, 7202,
7203, 7204- časť, 7205- časť, 7206/1- časť, 7210- časť, 7213/1- časť, 7220/1, 7221/1- časť, 7228- časť,
7229- časť, 7230- časť, 7231/1- časť, 7234- časť, 7235, 7236, 7237, 7238- časť, 7239- časť, 7240- časť,
7241- časť, 7242- časť, 7243- časť, 7244- časť, 7245- časť, 7247- časť, 7248, 7249, 7251- časť, 7254/1-
časť, 7255- časť, 7256- časť, 7257- časť, 7258- časť, 7259- časť, 7260, 7263, 7264- časť, 7274- časť,
7275/1- časť, 7361- časť, 7362- časť, 8280- časť, 8281- časť, 8289- časť, 8290- časť, 8291- časť, 8292-
časť, 8293- časť, 8294- časť, 8295, 8296- časť, 8298- časť, 8306/1- časť, 8307- časť, 8308- časť, 8309/1,
8310/1- časť, 8311/1- časť, 8312/1- časť, 8316- časť, 8323- časť, 8324- časť, 8325- časť, 8326- časť,
8327, 8328- časť, 8329- časť, 8330- časť, 8332- časť, 8333- časť, 8334- časť, 8335- časť, 8336, 8337,
8338- časť, 8339- časť, 8345/1- časť, 8346, 8347- časť, 8349- časť, 8360- časť, 8384/1- časť, 8386- časť,
8387, 8388, 8389- časť, 8390- časť, 8394- časť, 8395- časť, 8399- časť, 8406- časť, 8408- časť, 8409-
časť, 9670- časť, 9677- časť, 9678- časť, 9679- časť, 9682- časť, 9683- časť, 9689/1- časť, 9694- časť,
9695- časť, 9696- časť, 9697- časť, 9702- časť, 9961/1- časť, 9973- časť, 9974- časť, 9975- časť, 9976,
9977, 9978, 9979, 9980- časť, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985- časť, 9987- časť, 9989/1- časť, 9991- časť,
9992- časť, 9993- časť, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998- časť, 9999- časťKatastrálne územie: Radôstka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 10/2- časť, 102, 103, 104, 105, 13/2- časť, 14/1, 15/1, 150/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 16/1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17/2- časť, 170, 171, 172/2, 173/2,
18/2- časť, 19/1- časť, 20/1, 21/1, 22, 23, 24, 240- časť, 241- časť, 242- časť, 243, 244- časť, 245- časť,
246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/2, 25, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 26, 260, 261/1, 262/1, 263/1, 264, 265/1, 267/1, 268/1, 269, 27/1, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279/1, 28, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 29, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298/1, 299/1, 30/2, 300, 301/1, 302/1, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 31,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 318, 319/1, 32, 321/1, 322/1, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 33, 330, 331/1, 333/1, 334/2- časť, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346/1,
347, 348, 349, 35, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 36, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 3672/2- časť, 3673/1- časť, 3673/2- časť, 3674/2- časť, 368, 369, 37, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 38, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388- časť, 39, 41, 415/2- časť, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 505/2, 506/2, 507/2, 508/2, 51, 510/2, 511/2, 512/2, 513/2, 514/2, 515/2,
516/2- časť, 517, 518, 519, 52, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 54, 540, 541, 542, 543, 544/1, 545, 546/2, 547, 548, 549, 55, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 56- časť, 560, 561, 562/1, 563/1, 564, 565, 566/1, 567/1, 569/1,
57, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 58, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587- časť,
588- časť, 589- časť, 59, 590- časť, 62/2- časť, 654- časť, 655, 656, 657, 658, 659, 66- časť, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 672, 673, 674, 675/1, 676/1, 677/1, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 7/2, 700/1- časť, 701/1- časť,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 799, 8/2, 800, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812/2- časť, 813, 814, 815, 816/1, 817, 818, 819,
82/2- časť, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834- časť, 835- časť,
836- časť, 837- časť, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9-105/2, 9-12/2- časť, 9-154/2, 9-16/2, 9-21/2, 9-27/2, 9-
34, 9-40, 9-42/2, 9-43/1, 9-43/3, 9-46/1, 9-53, 9-57/1, 9-571/1, 9-591/1- časť, 9-654/7- časť, 9-659/3,
9-661/5, 9-664/1, 9-67/2- časť, 9-670, 9-671, 9-674/3, 9-684- časť, 9-686/1, 9-687/1, 9-691/1, 9-695/4,
9-697/2, 9-700/1- časť, 9-812/5, 9-83/2, 9-89/1, 9-91/1, 9-91/5, 9-96/1, 9-97/2, 9/2- časť, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97/1, 977- časť, 978- časť, 979- časť, 98/1, 980- časť, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997/2- časť, 998/1- časť
Katastrálne územie: Harvelka
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 1037- časť, 1038- časť, 1039- časť, 1040- časť, 1041- časť, 1042- časť, 1043, 1046/1- časť,
1046/2, 1047/1, 1048- časť, 1049, 1051/1, 1052- časť, 1053- časť, 1054- časť, 1055- časť, 1056- časť,
1057/2, 1068, 1069, 1070, 1071, 1080- časť, 1082, 1083- časť, 1084- časť, 1085- časť, 1086/1- časť,
1086/2- časť, 1094/1, 1095/1, 1096/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138- časť, 1140- časť, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,
1164, 1165, 1166, 1167- časť, 1168- časť, 1169- časť, 1170- časť, 1171- časť, 1176- časť, 1177- časť,
1178- časť, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186/1, 1187/1, 1187/2, 1188/2, 1191- časť,
1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1225, 1230- časť, 1231- časť, 1232- časť,
1233- časť, 1234- časť, 1235- časť, 1236- časť, 1252- časť, 1253/1- časť, 1258, 1264- časť, 1266- časť,
1267- časť, 1268- časť, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273- časť, 1274- časť, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279,
1280, 1281- časť, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295,
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311-
časť, 1312, 1313- časť, 1314- časť, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325,
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332- časť, 1334- časť, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339- časť, 1340,
1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346- časť, 1347, 1348- časť, 1349- časť, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354,1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361- časť, 1362/1- časť, 1363- časť, 1364/1, 1364/2, 1365/1,
1365/2- časť, 1366, 1367- časť, 1368- časť, 1371- časť, 1372- časť, 1373- časť, 1374/1- časť, 1374/2-
časť, 1375/1, 1375/2, 1377/1, 1377/2- časť, 1384- časť, 1386- časť, 1396- časť, 1397- časť, 1398- časť,
1399- časť, 1405- časť, 1406- časť, 1407- časť, 1408- časť, 1409- časť, 1410- časť, 1412- časť, 1413- časť,
1414- časť, 1415- časť, 1416, 1417, 1418- časť, 1419- časť, 1420- časť, 1421- časť, 1425- časť, 1426-
časť, 1427- časť, 1428, 1429- časť, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434- časť, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439,
1440, 1441- časť, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1453- časť, 1475, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4,
1477/1, 1477/2, 1477/3, 1487- časť, 1488- časť, 1489- časť, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495,
1496/1, 1496/2, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510,
1511/1, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1513/2, 1513/3, 1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/2- časť, 1522- časť,
1523- časť, 1524, 1525, 1526, 1527- časť, 1531- časť, 1532/2- časť, 1533, 1534- časť, 1538- časť, 1543,
1544, 1545- časť, 1546- časť, 1547- časť, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553- časť, 1556- časť, 1557-
časť, 1558- časť, 1559- časť, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567- časť, 1568, 1569, 1570,
1571, 1572, 1573- časť, 1574, 1575, 1576, 1577- časť, 1578- časť, 1579- časť, 1580- časť, 1581, 1582,
1583, 1584, 1585, 1587/1- časť, 1588- časť, 1591/1- časť, 1591/2- časť, 1600, 1601, 1603- časť, 1618-
časť, 1619- časť, 1622- časť, 1623- časť, 1628- časť, 1629/1, 1629/2- časť, 1630- časť, 1631- časť, 1632,
1633- časť, 1634- časť, 1635- časť, 1636- časť, 1637, 1638, 1639- časť, 1640- časť, 1641- časť, 1642-
časť, 1643- časť, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1661, 1662, 1673- časť, 1674- časť, 1675,
1679- časť, 1680- časť, 1681, 1683- časť, 1692- časť, 1693, 1694/1, 1695/1- časť, 1696/1- časť, 1697/1-
časť, 1698- časť, 1699- časť, 1700- časť, 1701- časť, 1702- časť, 1703- časť, 1704- časť, 1705- časť,
1706/1- časť, 1712- časť, 1713- časť, 1714- časť, 1715/2- časť, 1724/1- časť, 1724/2- časť, 1729- časť,
1730/1, 1730/2, 1731, 1743- časť, 2-5988/2, 2-5988/3- časť, 2-5989/2- časť, 2-5990, 2-5991, 2-6011,
2-6092- časť, 2-6093- časť, 2-6094- časť, 2-6095- časť, 2-6096, 2-6097- časť, 2-6098- časť, 2-6099, 2-
6100- časť, 2-6101- časť, 2-6102- časť, 2-6103, 2-6104, 2-6105- časť, 2-6107- časť, 2-6108, 2-6109- časť,
2-6110, 2-6111, 2-6112, 2-6113/1- časť, 2-6115- časť, 2-6117- časť, 2-6118/2, 2-6118/3, 2-6118/4, 2-
6118/5, 2-6119, 2-6120- časť, 2-6123/2, 2077/1, 2077/2, 6165- časť, 6166/1- časť, 6166/2- časť, 6167-
časť, 6168- časť, 6169- časť
Katastrálne územie: Lazy pod Makytou
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 10634- časť, 10640- časť, 10641- časť, 10642- časť, 10643- časť, 10644- časť, 10645- časť,
10646, 10647, 10648, 10649- časť, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656- časť, 10657,
10658, 10659, 10660- časť, 10661- časť, 10662- časť, 10664- časť, 10679- časť, 10680- časť, 10729-
časť, 10730- časť, 10731- časť, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736- časť, 10737- časť, 10738, 10739,
10740, 10741- časť, 10742- časť, 10745- časť, 10746- časť, 10747, 10748, 10749, 10750- časť, 10751,
10752- časť, 10753- časť, 11584- časť, 11585- časť, 11587- časť, 11590/1, 11591/1, 11600- časť, 11601-
časť, 11602- časť, 11604- časť, 11667- časť, 11668- časť, 11678/1- časť, 11699- časť, 11700- časť,
11705/2- časť, 11705/3- časť, 11705/4- časť, 11705/5- časť, 11705/6- časť, 11705/7- časť, 11705/8-
časť, 11710- časť, 11772- časť, 11773- časť, 11774, 11776- časť, 11777- časť, 11778, 11779- časť, 11780-
časť, 11781- časť, 11782/1- časť, 11782/2, 11783, 11784/1- časť, 11784/2, 11785- časť, 11786- časť,
11787- časť, 11788, 11789, 11790, 11791, 11792, 11793, 11794, 11795, 11796- časť, 11797- časť,
11798- časť, 11799- časť, 11800- časť, 11801/1- časť, 11820- časť, 11821, 11822, 11823, 11824, 11825,
11826, 11827, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835- časť, 11836- časť, 11837-
časť, 11838, 11839, 11840- časť, 11849- časť, 11850- časť, 11852- časť, 11853- časť, 11854- časť, 11855,
11856, 11857, 11858, 11859, 11860, 11861, 11862- časť, 11863, 11864, 11865- časť, 11866, 11867-
časť, 11868- časť, 11869- časť, 11870- časť, 11871- časť, 11875- časť, 11876- časť, 11877- časť, 11878-
časť, 11879- časť, 11880, 11881- časť, 11882, 11883, 11884- časť, 11885- časť, 11886- časť, 11887/1,
11887/2, 11888, 11889, 11890- časť, 11891- časť, 11892- časť, 11893- časť, 12184- časť, 12185/1- časť,
12186- časť, 12187- časť, 12188- časť, 12189- časť, 12190- časť, 12191, 12192- časť, 12193, 12194-
časť, 12195, 12196, 12197- časť, 12198- časť, 12202- časť, 12203- časť, 12204, 12205- časť, 12206-
časť, 12207, 12208, 12209, 12210, 12211, 12212- časť, 12213- časť, 12215- časť, 12216- časť, 12217-časť, 12218- časť, 12219- časť, 12220- časť, 12221- časť, 12236- časť, 12237, 12238- časť, 12239, 12240-
časť, 12241, 12242, 12243- časť, 12244- časť, 12245- časť, 12246- časť, 12247- časť, 12248- časť, 12249-
časť, 12250- časť, 12251- časť, 12252- časť, 12253, 12254- časť, 12256- časť, 12257, 12258- časť, 12259-
časť, 12260, 12261- časť, 12262- časť, 12263- časť, 12264- časť, 12265- časť, 12266- časť, 12267- časť,
12268, 12269- časť, 12270, 12271, 12272- časť, 12273- časť, 12274, 12275- časť, 12276, 12277- časť,
12278- časť, 12279- časť, 12280- časť, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285- časť, 12286- časť, 12287-
časť, 12288/2- časť, 12303- časť, 12304- časť, 12305- časť, 12306, 12307- časť, 12308- časť, 12309-
časť, 12310, 12311, 12313- časť, 12413- časť, 12414- časť, 12415- časť, 12416- časť, 12417, 12418,
12419- časť, 12420- časť, 12421, 12422, 12423, 12424- časť, 12425- časť, 12426- časť, 12427- časť,
12428- časť, 12429, 12430- časť, 12431, 12432, 12433, 12434- časť, 12435/1, 12435/2, 12436, 12437,
12438, 12439, 12440, 12441, 12442, 12443, 12444- časť, 12447- časť, 12448- časť, 12449, 12450,
12451- časť, 12452- časť, 12453/1- časť, 12453/2- časť, 12454- časť, 12455- časť, 12456- časť, 12457-
časť, 12464- časť, 12465- časť, 12466- časť, 12471/1- časť, 12473- časť, 12474, 12475- časť, 12476-
časť, 12488- časť, 12489- časť, 12490- časť, 12491- časť, 12492- časť, 12500- časť, 12501- časť, 12502-
časť, 12503- časť, 12504- časť, 12547- časť, 12548- časť, 12549- časť, 12551- časť, 12552- časť, 12553-
časť, 12554- časť, 12555, 12556- časť, 12557- časť, 12558- časť, 12559- časť, 12560- časť, 12561/1-
časť, 12561/2- časť, 12562, 12563, 12564, 12565- časť, 12566, 12569- časť, 12570, 12571- časť, 12572,
12573- časť, 12574- časť, 12575, 12576- časť, 12577- časť, 12578- časť, 12604- časť, 12605/1, 12605/2,
12606- časť, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12613, 12614- časť, 12615, 12616- časť,
12617- časť, 12618- časť, 12619, 12620- časť, 12621/2- časť, 12622- časť, 12624- časť, 12625- časť,
12626- časť, 12627, 12628- časť, 12629, 12630, 12631- časť, 12632- časť, 12633- časť, 12634, 12635,
12636, 12637, 12638- časť, 12687- časť, 12689- časť, 12690- časť, 14394- časť, 14400- časť, 14401-
časť, 14402, 14404- časť, 14405- časť, 14406- časť, 14407- časť, 14408, 14409, 14410, 14411, 14412,
14413, 14414- časť, 14415- časť, 14416- časť, 14417- časť, 14418- časť, 14419- časť, 14421- časť,
14422- časť, 14424- časť, 14425- časť, 14432- časť, 14433- časť, 14434- časť, 14440- časť, 14441- časť,
14442- časť, 14443- časť, 15694- časť, 15695, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703- časť, 15704-
časť, 15706- časť, 15708- časť, 15713- časť, 15714- časť, 15715- časť, 15716- časť, 15717- časť, 15718-
časť, 15728- časť, 15729- časť, 15730- časť, 15731- časť, 15732- časť, 15733- časť, 15735- časť, 15736-
časť, 15737- časť, 15738- časť, 15741- časť, 15742- časť, 15743- časť, 15746- časť, 15747- časť, 15748-
časť, 15749- časť, 15750- časť, 15751- časť, 15754- časť, 15756- časť, 15757- časť, 15766- časť, 15767-
časť, 15768- časť, 15769- časť, 15770, 15771- časť, 15776- časť, 15777- časť, 15778- časť, 15779- časť,
15829- časť, 15830- časť, 15838- časť, 15839- časť, 15840- časť, 15841- časť, 15842- časť, 15843- časť,
15844- časť, 15845- časť, 15846- časť, 15850- časť, 15887- časť, 15888, 15889, 15890- časť, 15910-
časť, 15911- časť, 15956- časť, 16032- časť, 16034- časť, 16035, 16036- časť, 16037- časť, 16040- časť,
16041- časť, 16042, 16043- časť, 16044, 16045- časť, 16046- časť, 16047- časť, 16052- časť, 16054-
časť, 16055- časť, 16056, 16057- časť, 16058, 16059, 16060- časť, 16062- časť, 16063- časť, 16064-
časť, 16065- časť, 16066, 16067- časť, 16068- časť, 16069- časť, 16070- časť, 16071- časť, 16082- časť,
16084- časť, 16085- časť, 16086, 16087- časť, 16088- časť, 16090- časť, 1689- časť, 18026/4- časť,
18028/1- časť, 18031/13- časť, 18031/16- časť, 18031/17- časť, 18031/4, 18031/6- časť, 18031/7- časť,
18053/1- časť, 18055/2, 18057/1- časť, 18061/1- časť, 18062/1- časť, 18063/2, 18064/1- časť, 18065-
časť, 18113/1, 18114/4, 18115/4- časť, 18132/4- časť, 18143/1- časť, 18152/2- časť, 18153/2, 18153/3,
18153/6, 18154/3- časť, 18155/3- časť, 18156/2- časť, 3511/1- časť, 3513- časť, 3524- časť, 3552,
3554/1- časť, 3554/4- časť, 3554/5- časť, 3572- časť, 3581/102- časť, 4541- časť, 4655/1- časť, 4904-
časť, 4958- časť, 5032- časť, 5033- časť, 5034/102- časť, 5048- časť, 5062/2- časť, 5082- časť, 5085-
časť, 5108- časť, 5109- časť, 5147/1- časť, 5147/3- časť, 5175/1- časť, 6262- časť
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11186/5- časť, 11214/1- časť, 11224/1, 11226/1- časť, 11226/4, 11229, 11230/3- časť,
11232/3- časť, 11232/5- časť, 11232/9- časť, 11243/1- časť, 11243/15- časť, 11244/1- časť, 1857- časť,
1858, 1859, 1860- časť, 1861- časť, 1873- časť, 1874, 1875, 1876, 1877- časť, 1878- časť, 1879- časť,1885- časť, 1886- časť, 1888- časť, 1889/1- časť, 1890- časť, 1897/3- časť, 1916/2, 1917, 1918, 1919,
1920- časť, 1923, 1925, 1926, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934- časť, 1937, 1938, 1939, 1940- časť,
1942/1- časť, 2067- časť, 2068- časť, 2069- časť, 2070, 2071/1- časť, 2072- časť, 2073- časť, 2074- časť,
2075- časť, 2076/1, 2076/2- časť, 2077- časť, 2078, 2079, 2083/1, 2083/2, 2086/1- časť, 2090, 2125/1-
časť, 2134/1- časť, 2135- časť, 2136- časť, 2137- časť, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142- časť, 2143- časť,
2144- časť, 2146, 2147, 2149- časť, 2150- časť, 2151- časť, 2155- časť, 2156- časť, 2157, 2158, 2159,
2160, 2161- časť, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167- časť, 2181- časť, 2182- časť, 2183- časť, 2184,
2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192/1- časť, 2192/2, 2193- časť, 2194, 2195, 2196, 2197,
2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206- časť, 2207- časť, 2208/1- časť, 2225/2- časť,
2236/1- časť, 2237- časť, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244- časť, 2245, 2246, 2247, 2248,
2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261- časť, 2291- časť, 2292- časť,
2293- časť, 2295- časť, 2296- časť, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309,
2310/1- časť, 2310/2- časť, 2312- časť, 2313- časť, 2318- časť, 2325/2- časť, 2326- časť, 2327- časť,
2328- časť, 2329, 2330, 2331/2- časť, 2332- časť, 2333- časť, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345,
2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371,
2372, 2373, 2374, 2375, 2376- časť, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387/2,
2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2411/2, 2412, 2413, 2414- časť, 2415, 2416, 2418,
2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430/1, 2431/1, 2432/2, 2460/2-
časť, 2461/1- časť, 2462/2- časť, 2463/1- časť, 2513- časť, 2515- časť, 2516- časť, 2517/1- časť, 2518/4,
2519/1, 2519/2, 2520/1, 2520/2, 2521/1, 2522/1, 2524, 2525, 2526- časť, 2527- časť, 2528, 2529, 2530,
2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546,
2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2554/2- časť, 2555/1- časť, 2556- časť, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,
2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568/1, 2568/2, 2569, 2570/1, 2577/2, 2578/1, 2578/3, 2579,
2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593/1, 2594/1, 2595,
2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608/1- časť, 2609/101- časť,
2609/102- časť, 2609/2- časť, 2609/3, 3451, 3452- časť, 3453/1- časť, 3454/3- časť, 3455/2, 3456,
3457/1, 3458, 3734/1- časť, 3735- časť, 3736- časť, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741- časť, 3742- časť,
3743- časť, 3745- časť, 3746- časť, 3747- časť, 3748, 3749, 3750/1, 3750/2, 3751, 3752, 3753, 3754,
3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/3- časť, 3759/1, 3759/3, 3759/4, 3760- časť, 3761/1, 3761/2, 3762-
časť, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3776- časť, 3777- časť,
3778- časť, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785- časť, 3786- časť, 3787- časť, 3788, 3789/1,
3789/2, 3790, 3791, 3792, 3793- časť, 3794- časť, 3795/1- časť, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801,
3802/1- časť, 3885/345- časť, 4137/6- časť, 4137/7, 4137/8- časť, 4138/1, 4139- časť, 4140/1, 4142/1,
4143- časť, 4144/1, 4144/2, 4145, 4146/1, 4146/2- časť, 4147- časť, 4148- časť, 4149/1- časť, 4149/2,
4150, 4151, 4152, 4153/1, 4153/2, 4154, 4155/1, 4155/2, 4156, 4157/2, 4159/1, 4159/2, 4159/201,
4160, 4161, 4162/1, 4162/2- časť, 4163- časť, 4168/1- časť, 4168/2- časť, 4169- časť, 4170/1, 4170/2,
4171, 4172- časť, 4173/2- časť, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177/1, 4177/2, 4177/201, 4178, 4179,
4180, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190- časť, 4191- časť, 4192- časť, 4193, 4194,
4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4203/2, 4205/2, 4206/1, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211,
4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222- časť, 4223- časť, 4224, 4225, 4226,
4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232- časť, 4233- časť, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239- časť, 4240,
4241- časť, 4242- časť, 4243- časť, 4244/1- časť, 4244/2- časť, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249- časť,
4250/1- časť, 4251/1- časť, 4259/1- časť, 4275/1- časť, 4276- časť, 4277- časť, 4278- časť, 4281- časť,
4282- časť, 4283- časť, 4286- časť, 4509/1- časť, 4510/1- časť, 4510/3- časť, 4511- časť, 4512, 4513/1-
časť, 4513/2, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521- časť, 4522- časť, 4523, 4524, 4525- časť,
4526/1- časť, 4527- časť, 4531/2- časť, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541,
4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548- časť, 4549- časť, 4550- časť, 4551- časť, 4552- časť, 4553-
časť, 4554/1- časť, 4555- časť, 4557- časť, 4558- časť, 4559- časť, 4560, 4561- časť, 4562- časť, 4563-
časť, 4564- časť, 4565, 4566/1, 4566/2- časť, 4567- časť, 4568- časť, 4569- časť, 4570- časť, 4571- časť,
4572- časť, 4573- časť, 4574- časť, 4575- časť, 4576- časť, 4577- časť, 4578, 4579, 4580- časť, 4581-
časť, 4582, 4583, 4584- časť, 4585- časť, 4586, 4587, 4588- časť, 4589- časť, 4590- časť, 4591, 4592,
4593, 4594, 4595- časť, 4596- časť, 4597, 4598, 4599- časť, 4600- časť, 4601, 4615- časť, 4616- časť,4617- časť, 4660- časť, 4665, 4666- časť, 4667- časť, 4668- časť, 4669, 4670, 4671- časť, 4672- časť,
4673, 4674, 4675- časť, 4676- časť, 4677- časť, 4678- časť, 4679, 4680- časť, 4681- časť, 4683- časť,
4684, 4685/1, 4685/2, 4685/201, 4686, 4687/2, 4688/1, 4688/2, 4689, 4690/1, 4690/2- časť, 4700/1-
časť, 4701/1, 4701/2, 4702, 4703/1, 4703/2, 4704, 4705, 4706/1, 4706/2, 4708- časť, 4737/1, 4737/2-
časť, 4738/1- časť, 4738/2- časť, 4755- časť, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767,
4768, 4769/1- časť, 4771- časť, 4772- časť, 4773- časť, 4774, 4775, 4776, 4777- časť, 4778/1- časť,
4779, 4780- časť, 4781/1, 4782, 4783, 4784- časť, 4785, 4786- časť, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791,
4792, 4793, 4794- časť, 4795- časť, 4797- časť, 4800- časť, 4801- časť, 4802- časť, 4803- časť, 4804-
časť, 4805, 4806- časť, 4807- časť, 4808- časť, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817,
4818- časť, 4837- časť, 4838- časť, 4842- časť, 4843- časť, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850,
4851/1, 4851/2, 4852, 4853/1- časť, 4853/3, 4853/4- časť, 4854/1- časť, 4855- časť, 4856- časť, 4857,
4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867- časť, 4868- časť, 4869- časť, 4870, 4871,
4872- časť, 4873/1- časť, 4873/2- časť, 4874, 4875- časť, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881- časť,
4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887- časť, 4888- časť, 4889- časť, 4890, 4891, 4892, 4893/2, 4894,
4903/1- časť, 4904, 4905- časť, 4906- časť, 4912/2- časť, 4912/3, 4913/2, 4914/2, 4915/2- časť, 4916/1-
časť, 4917- časť, 4918, 4919- časť, 4920- časť, 4921- časť, 5027- časť, 5029- časť, 5030, 5031, 5032,
5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038- časť, 5039- časť, 5048/2- časť, 5055/2- časť, 5066- časť, 5067,
5068, 5069, 5070- časť, 5071- časť, 5072- časť, 5073- časť, 5074- časť, 5075, 5076- časť, 5077- časť,
5078- časť, 5079- časť, 5080- časť, 5082/1- časť, 5083, 5084- časť, 5085- časť, 5086- časť, 5091- časť,
5104- časť, 5105- časť, 5106- časť, 5107, 5108, 5109- časť, 5110- časť, 5111, 5112, 5113- časť, 5114,
5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120- časť, 5121, 5122, 5123- časť, 5184- časť, 5185- časť, 5186, 5187,
5188- časť, 5190- časť, 5191, 5192- časť, 5193, 5194- časť, 5197- časť, 5198- časť, 5199, 5200, 5201,
5202- časť, 5203- časť, 5204/2- časť, 5279- časť, 5340- časť, 5341- časť, 5342- časť, 5343- časť, 5344-
časť, 5345, 5346/1, 5346/2, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352/1, 5352/2, 5353, 5354/1, 5354/2,
5355, 5356, 5357- časť, 5358- časť, 5359- časť, 5360/1- časť, 5360/2- časť, 5361- časť, 5362- časť, 5363,
5364- časť, 5365, 5366- časť, 5367- časť, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377,
5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388/1, 5388/2- časť, 5389- časť, 5390- časť, 5391-
časť, 5392/1, 5392/2- časť, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5399/1, 5399/2, 5400, 5402, 5403, 5404,
5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415/1, 5415/2- časť, 5679- časť, 5680-
časť, 5681- časť, 5683- časť, 5684- časť, 5685- časť, 5686- časť, 5687- časť, 5689- časť, 5690, 5691,
5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708,
5709, 5711, 5712, 5713, 5714- časť, 5732/4- časť, 5904- časť, 5905/2- časť, 5906- časť, 5910/1- časť,
5910/4- časť, 5910/5, 5922/1- časť, 5923/2- časť, 5931- časť, 5933- časť, 5934- časť, 5935- časť, 5936-
časť, 5937- časť, 5938- časť, 5939, 5940- časť, 5941- časť, 5942, 5943- časť, 5944- časť, 5945- časť,
5946, 5947- časť, 5948, 5949- časť, 5950- časť, 5953- časť, 5954- časť, 5964, 5965, 5967- časť, 5968-
časť, 5969, 5970- časť, 5971- časť, 5972, 5973- časť, 5974- časť, 5975- časť, 5976- časť, 5977- časť,
5978, 5979, 5980, 5981, 5982- časť, 5983- časť, 5984- časť, 5985- časť, 5986- časť, 6087/1- časť, 6088-
časť, 6089, 6090, 6092- časť, 6093- časť, 6094- časť, 6095, 6096, 6099- časť, 6100- časť, 6101, 6102-
časť, 6104/1- časť, 6104/2, 6105- časť, 6106- časť, 6107/1, 6107/2- časť, 6108, 6109, 6110, 6111,
6112/1- časť, 6112/2, 6115- časť, 6116- časť, 6117- časť, 6118- časť, 6119- časť, 6120- časť, 6121- časť,
6122- časť, 6123- časť, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130- časť, 6131- časť, 6132, 6133, 6134,
6135, 6136/1, 6136/2, 6137, 6138, 6139, 6140- časť, 6141- časť, 6142- časť, 6143- časť, 6144- časť,
6145- časť, 6146- časť, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152- časť, 6153- časť, 6154- časť, 6156- časť,
6157- časť, 6158- časť, 6159- časť, 6160- časť, 6161- časť, 6162- časť, 6163- časť, 6164- časť, 6165- časť,
6166- časť, 6269/3- časť, 6361/2- časť, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371,
6372, 6373, 6374, 6375, 6376- časť, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387,
6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394- časť, 6395- časť, 6396- časť, 6397- časť, 6398- časť, 6399-
časť, 6400, 6401- časť, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408- časť, 6409- časť, 6410- časť, 6411,
6412, 6413, 6414, 6415- časť, 6416- časť, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425,
6426/1- časť, 6600- časť, 6809- časť, 6859/1- časť, 6860/1- časť, 6860/4, 6860/5- časť, 6860/9, 6861-
časť, 6862- časť, 6863- časť, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6882,
6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6892/1, 7087- časť, 7088, 7089, 7090- časť, 7091- časť,7092- časť, 7093- časť, 7094- časť, 7095- časť, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104,
7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120,
7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136,
7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152,
7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168,
7169, 7170, 7171, 7172, 7173/1- časť, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183,
7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199,
7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210- časť, 7211- časť, 7395- časť, 7401-
časť, 7402- časť, 7403, 7404- časť, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415,
7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431,
7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447,
7448, 7449, 7450/1- časť, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462,
7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478,
7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494,
7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505- časť, 7506- časť, 7507- časť, 7508-
časť, 7509, 7510/1, 7510/2- časť, 7511, 7512- časť, 7513- časť, 7514- časť, 7515, 7516, 7517- časť, 7518-
časť, 7680, 7681, 7682, 7683- časť, 7686- časť, 7687- časť, 7688- časť, 7692- časť, 7693- časť, 7694-
časť, 7698- časť, 7699, 7700- časť, 7702- časť, 7703/1, 7703/2- časť, 7708- časť, 7709- časť, 7710- časť,
7711- časť, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722- časť, 7723- časť, 7724,
7725, 7726- časť, 7727- časť, 7728- časť, 7729- časť, 7730- časť, 7731, 7732, 7734- časť, 7735- časť,
7736/1- časť, 7739/1- časť, 7748/1- časť, 7762- časť, 7766- časť, 7788- časť, 9-2239/1, 9-2239/2, 9-
2253, 9-2257, 9-2303, 9-2307, 9-2310/10, 9-2310/36, 9-2310/39, 9-2310/6- časť, 9-2346/4, 9-2351/1,
9-2381/1, 9-2382/2, 9-2383/7, 9-2406/2, 9-4142/1, 9-4151/8, 9-4153/4, 9-4155/2, 9-4157/1, 9-
4159/10, 9-4162/5- časť, 9-4170/4, 9-4170/5, 9-4173/13, 9-4175/4, 9-4177/5, 9-4204/1, 9-4566/2, 9-
4594/3, 9-4683/12, 9-4683/2, 9-4685/5, 9-4687/1, 9-4688/4, 9-4688/5, 9-4689/1, 9-4702/3, 9-4737/5,
9-4737/6, 9-4851, 9-4873/10- časť, 9-4873/14- časť, 9-4873/4, 9-4875/5- časť, 9-4903/13, 9-4903/4-
časť, 9-4912/2- časť, 9-4913/1, 9-4921/11, 9-4921/13, 9-4921/14- časť, 9-4921/2, 9-5199/1, 9-5682-
časť, 9-5688- časť, 9-5699, 9-5710, 9-6091- časť, 9-6098/2- časť, 9-6106, 9-6426/70, 9-6426/95, 9-
6600/19, 9-6600/22, 9-6600/38, 9-6600/57, 9-6600/58, 9-6600/59, 9-6600/6- časť, 9-6600/62, 9-
6600/85, 9-6600/89, 9-6859/83- časť, 9-6859/87- časť, 9-6867/3, 9-7173/17, 9-7173/27, 9-7173/38, 9-
7173/88, 9-7173/98, 9-7173/99, 9-7415/2, 9-7422/1, 9-7442/3, 9-7442/4, 9-7443/2, 9-7459/3, 9-
7478/3, 9-7510/2, 9-7725/2, 9-7726/1, 9-7727- časť, 9-7732, 9-7739/18- časť
Katastrálne územie: Veľké Rovné
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11436/1, 11436/2, 11437/1- časť, 11437/2, 11438/1- časť, 11463/1, 11464, 11465, 11466/2,
11467/1, 11468/1, 11468/2, 11469/1, 11470/1, 11470/2- časť, 11471/1, 11471/2, 11472, 11474,
11475, 11476, 11477, 11478, 11480- časť, 11481, 11492/301- časť, 11493/2- časť, 11535/1- časť,
11537/2, 11538/2- časť, 11539/100, 11539/101, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546,
11547, 11548, 11549, 11550/1, 11551- časť, 11552- časť, 11556/2, 11557, 11558, 11559, 11560,
11561- časť, 11562/1- časť, 11568/1, 11571/2- časť, 11572/2- časť, 11573, 11574, 11575, 11576/100,
11576/101, 11577/100, 11577/101, 11578, 11579, 11580, 11581, 11582, 11583/2, 11590, 11591,
11592, 11593, 11594/1, 11594/2, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601/1, 11602, 11603,
11606, 11607, 11608- časť, 11612/100- časť, 11615/1- časť, 11615/2- časť, 11616- časť, 11632/101,
11633, 11634, 11635/1, 11635/102, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 20015- časť, 20017, 20039/2-
časť, 5-10306- časť, 5-11103/2, 5-11104, 5-11105/2, 5-11113/1, 5-11113/2, 5-11114/1, 5-11114/2, 5-
11115/1, 5-11115/2, 5-11130, 5-11131, 5-14309, 5-14313, 5-14314, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,
5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5542- časť, 5543- časť, 5596, 5602- časť,
5610, 5620/1, 5621, 5622/1, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631- časť, 5632- časť,
5633, 5634- časť, 5894/1- časť, 5895- časť, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904,
5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920,5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936/1,
5937/100, 5937/101, 5938, 5945- časť, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951/1- časť, 5951/2, 5952- časť,
5953, 5954, 5955- časť, 5973/2, 6000- časť, 6002/2, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010/100,
6010/101, 6011, 6012, 6013, 6014/2- časť, 6173/5, 6176- časť, 6177/2, 6178, 6179- časť, 6181/1, 6182,
6183, 6184, 6185, 6190, 6191, 6193, 6194/2, 6195, 6196, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204,
6205/1, 6205/2, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213- časť, 6214, 6215- časť, 6383/2- časť,
6383/3, 6384, 6385, 6386, 6393- časť, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403,
6404, 6405, 6406, 6407, 6408- časť, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418/1,
6418/2, 6419/2, 6419/201, 6438- časť, 6853/2- časť
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11944/2- časť, 11945/1- časť, 11945/2, 11945/3, 11945/4- časť, 11947- časť, 11949- časť,
11983, 11984/1- časť, 11986- časť, 11992/1- časť, 11994/1, 11995- časť, 11996- časť, 11998/1, 11999-
časť, 12000- časť, 12001/1, 12006/1, 12008/1, 12009/1, 12009/2- časť, 12009/3- časť, 12010- časť,
12032- časť, 12033, 12034- časť, 12035/1, 12036, 12037, 12038, 12039/1, 12041/1, 12042, 12052-
časť, 12077/1, 12077/2- časť, 12083- časť, 12087- časť, 12088- časť, 12094- časť, 12098/1, 12099/1,
12100/1, 12101/1, 12102- časť, 12103, 12104/1, 12105/1, 12106/1, 12107, 12108- časť, 12109, 12110,
12111, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12119, 12120, 12121/1, 12122, 12123,
12124- časť, 12126/1, 12127/1, 12128/1, 12129/1, 12130- časť, 12133/1- časť, 12133/2- časť, 12134/1,
12135/1, 12136- časť, 12137, 12138/1, 12139- časť, 12140/1- časť, 12143/1, 12144/1, 12145, 12146/1,
12147, 12148, 12149- časť, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156- časť, 12158/1- časť,
12159/1- časť, 12159/2- časť, 12160/1- časť, 12161, 12162/1- časť, 12163- časť, 12266- časť, 12269/1,
12278- časť, 12286- časť, 12289/1, 12290- časť, 12291- časť, 12292/1, 12293, 12294, 12295, 12296-
časť, 12297/1, 12298- časť, 12299, 12300/1- časť, 12301- časť, 12310- časť, 12311/1- časť, 12311/2,
12312/1, 12313/1, 12314- časť, 12315- časť, 12400/3- časť, 12401/2- časť, 12402- časť, 12409- časť,
12411- časť, 12412, 12413/2- časť, 12414, 12415, 12416, 12417/1, 12511- časť, 12513- časť, 12514/1,
12515/1, 12516- časť, 12517, 12519- časť, 12520, 12521/2- časť, 12531/2- časť, 12533- časť, 12551/3,
12551/4- časť, 12558- časť, 12559- časť, 12560/2- časť, 12561- časť, 12562/1, 12562/2, 12565- časť,
12566- časť, 12567/1, 12567/2- časť, 12569- časť, 12570- časť, 12571/1, 12571/2, 12572, 12573,
12579/1, 12579/2, 12580/1, 12580/2, 12581, 12582/2, 12583- časť, 12584- časť, 12588- časť, 12601-
časť, 12602/1, 12603- časť, 12604/1- časť, 12607- časť, 12608- časť, 12610/1, 12610/2- časť, 12611/1,
12611/2- časť, 12612, 12613, 12614, 12615/1, 12615/2, 12616/1, 12616/2, 12617, 12618- časť,
12619/2- časť, 12620- časť, 12621/2- časť, 12647- časť, 12648- časť, 12649- časť, 12660- časť, 12661-
časť, 12662/1, 12662/2, 12663, 12664, 12665/1, 12665/2, 12666, 12667, 12668, 12669/2- časť, 12678-
časť, 12682, 12683, 12684- časť, 12685- časť, 12686, 12687, 12688, 12689, 12690, 12691, 12692,
12693, 12694, 12695, 12696, 12697/1- časť, 12699- časť, 12767- časť, 12775/1, 12776/1, 12777/1,
12778, 12779, 12780, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786, 12787- časť, 12788, 12789, 12790,
12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12806-
časť, 12807, 12808, 12810- časť, 12811- časť, 12820- časť, 12876- časť, 12877, 12878- časť, 12879-
časť, 12880/1, 12881- časť, 12882- časť, 12883, 12884- časť, 12891/1- časť, 12896, 12897, 12898,
12899, 12900, 12901, 12902, 12903, 12904- časť, 12905- časť, 12909, 12910, 12911, 12912/1, 12913-
časť, 12945- časť, 12946- časť, 12947/1- časť, 12947/2- časť, 12947/3- časť, 12948- časť, 12949/1- časť,
12961/1- časť, 12964- časť, 12967- časť, 12968/1, 12969/1, 12970/1, 12971/1, 12972- časť, 12973-
časť, 12974/1, 12975- časť, 12976- časť, 12977/1, 12978/1, 12979- časť, 12980, 12981- časť, 12982,
12983, 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 12994, 12995, 12996,
12997, 12998, 12999, 13000- časť, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005/1, 13006- časť, 13007/1,
13008/1, 13009/1, 13010/1, 13011- časť, 13012- časť, 13013- časť, 13014/1, 13015/1, 13016- časť,
13017- časť, 13018- časť, 13019, 13020- časť, 13021- časť, 13022- časť, 13023- časť, 13024, 13025,
13026, 13027, 13028, 13029, 13030, 13031/1- časť, 13032- časť, 13061- časť, 13066/1- časť, 13072,
13073- časť, 13074- časť, 15334/1- časť, 15335/1, 15336- časť, 15337/1- časť, 15338- časť, 15339/1-časť, 15345/1- časť, 15346/1- časť, 15348- časť, 15372/1- časť, 15372/2, 15372/4- časť, 15372/5- časť,
15378/2- časť, 15378/3- časť, 15407/1- časť, 15407/2, 15409/1- časť, 15415- časť, 15416- časť,
15418/1, 15419- časť, 15423/1, 15425, 15426/1- časť, 15426/2, 15428/1- časť, 15435/2, 15436/1,
15437- časť, 15438, 15439, 15440, 15441, 15442/1, 15442/2, 15443, 15444- časť, 15457, 15458- časť,
15459/1- časť, 15460/1- časť, 15462- časť, 15463- časť, 15464- časť, 15465- časť, 15466/1- časť,
15466/2, 15467- časť, 15468- časť, 15469, 15470- časť, 15471, 15486/1, 15491- časť, 15492- časť,
15493/1- časť, 15494- časť, 15495- časť, 15496- časť, 15499/1- časť, 15499/2- časť, 15500- časť, 15501-
časť, 15503- časť, 15505- časť, 15506/1- časť, 15507/1- časť, 15508- časť, 15509- časť, 15510- časť,
15511/1- časť, 15513- časť, 15514- časť, 15515/1, 15516- časť, 15520/1- časť, 15520/2- časť, 15529-
časť, 15534/1- časť, 15534/2, 15536/3- časť, 15539- časť, 15540- časť, 15541- časť, 15542- časť, 15543-
časť, 15546/1- časť, 15547/1, 15549- časť, 15550- časť, 15551- časť, 15552, 15553, 15554, 15555,
15556, 15557, 15558, 15559, 15560, 15561, 15562, 15563, 15564- časť, 15565- časť, 15566- časť,
15568- časť, 15570- časť, 15571- časť, 15572- časť, 15573- časť, 15574- časť, 15583- časť, 15584- časť,
15585- časť, 15587/1, 15588- časť, 15589, 15590- časť, 15594, 15595, 15596, 15597, 15599, 15600-
časť, 15601- časť, 15604, 15605, 15606, 15607/3, 15607/4, 15609, 15614- časť, 15666- časť, 15667-
časť, 15675- časť, 15676- časť, 15677, 15678- časť, 15679, 15680, 15681, 15682, 15683, 15684/1,
15685, 15686- časť, 15687/1, 15689/1, 15690/1, 15691- časť, 15692/1, 15692/2, 15693, 15694- časť,
15695- časť, 15696, 15697, 15698- časť, 15699- časť, 15700/1, 15701- časť, 15702/1, 15730/1,
15731/1- časť, 15732, 15733- časť, 15735- časť, 15736/1- časť, 15736/2- časť, 15737, 15738- časť,
15739- časť, 15740, 15741/2- časť, 15742/2- časť, 15743- časť, 15744- časť, 15745/1- časť, 15745/2-
časť, 15746, 15747- časť, 15748- časť, 15751/1- časť, 15775/1- časť, 15844/1, 15861/1, 15862- časť,
15865/1, 15866- časť, 15869- časť, 15870- časť, 15871/1- časť, 15872, 15874- časť, 15877- časť, 15878,
15879, 15881, 15882, 15883/2- časť, 15884- časť, 15885- časť, 15887/1, 15887/2, 15888/1, 15888/2,
15889, 15890, 15891, 15892- časť, 15893, 15895- časť, 15896- časť, 15897- časť, 15899- časť, 15900/1-
časť, 15905- časť, 15906- časť, 15907- časť, 15908/1- časť, 15910/1- časť, 15911/1, 15917- časť,
15918/1, 15919/1- časť, 15919/2- časť, 15920/1- časť, 15920/2- časť, 15921, 15922/1- časť, 15922/2,
15923/1, 15924/1, 15925, 15926, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15935, 15943-
časť, 16068/1- časť, 16069/1, 16076/1, 16079/1, 16080/1, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085- časť,
16086, 16087, 16088/1, 16089, 16090- časť, 16091- časť, 16092, 16093, 16094/1, 16095/1, 16096/1,
16097/1, 16105/1- časť, 16106, 16107- časť, 16108- časť, 16109, 16110- časť, 16111/1, 16112/1,
16113- časť, 16114- časť, 16121- časť, 16124, 16128- časť, 16129- časť, 16130, 16131, 16134/1- časť,
16135- časť, 16136/1- časť, 16146- časť, 16147- časť, 16150/1- časť, 16197- časť, 16198, 16209/1- časť,
16288/1- časť, 16296, 16297- časť, 16298, 16299- časť, 16300- časť, 16304- časť, 16305- časť, 16307-
časť, 16308- časť, 16309- časť, 16310- časť, 16311- časť, 16312- časť, 16314- časť, 16348/1- časť,
16410/5- časť, 16411/1- časť, 16414/10, 16414/11, 16414/6, 16414/9, 16415/2, 16416- časť, 16417-
časť, 16418- časť, 16419- časť, 16421- časť, 16422, 16423, 16426- časť, 16428- časť, 16429- časť, 16430-
časť, 16431- časť, 16432- časť, 16434/1- časť, 16437- časť, 16446- časť, 16447- časť, 16449, 16451-
časť, 16452- časť, 16453, 16454, 16455, 16457- časť, 16459/1, 16460/1, 16461, 16462, 16463,
16464/1, 16464/2, 16478- časť, 16479- časť, 16521- časť, 16522- časť, 16523, 16524, 16525, 16526,
16527, 16528, 16529, 16530, 16531, 16532, 16533/1- časť, 16534/1- časť, 16544/1- časť, 16544/2,
16545, 16546, 16547, 16548, 16549, 16550, 16551, 16555- časť, 16556, 16557, 16558, 16560- časť,
16561- časť, 16562, 16563/1, 16564- časť, 16565, 16566/1, 16567/1, 16568/1, 16569, 16570- časť,
16572- časť, 16573- časť, 16626- časť, 16682/1- časť, 16684/2- časť, 16688- časť, 16708- časť, 16709,
16710, 16711, 16712/1, 16712/2, 16713- časť, 16714- časť, 16715- časť, 16716/1, 16717, 16718- časť,
16719- časť, 16720, 16721, 16722, 16723- časť, 16724- časť, 16725- časť, 16726/1- časť, 16726/2- časť,
16727, 16728- časť, 16734- časť, 16738- časť, 16739/2- časť, 16760/1- časť, 16766- časť, 16767- časť,
16768, 16769, 16770, 16771, 16772- časť, 16776- časť, 16777, 16778, 16779, 16780- časť, 16781- časť,
16782- časť, 16783/1, 16784- časť, 16785, 16786, 16787/1, 16788/1- časť, 16794- časť, 16797- časť,
16798- časť, 16799- časť, 16806- časť, 16809/1, 16809/2- časť, 16809/3- časť, 16812- časť, 16814- časť,
16815/1- časť, 16815/2, 16816- časť, 16818- časť, 16819- časť, 16823- časť, 16824, 16825, 16826- časť,
16830- časť, 16831- časť, 16832- časť, 16833, 16834, 16835- časť, 16836/1, 16837/1- časť, 16838,
16839/1- časť, 16839/2- časť, 16840- časť, 16841- časť, 16842- časť, 16843- časť, 16844- časť, 16845-časť, 16846, 16847, 16848, 16849- časť, 16850, 16851/1- časť, 16852/1, 16853/1- časť, 16872/2- časť,
16873/1, 16874/1- časť, 16875- časť, 16876- časť, 16877/1- časť, 16889/1- časť, 16889/3- časť,
16907/1- časť, 16925/1- časť, 16926- časť, 16931- časť, 16933, 16934, 16935/2, 16936- časť, 16937/1,
16937/2, 16938- časť, 16939/1, 16940, 16941/1, 16942, 16943, 16944, 16945, 16946, 16947, 16948/1-
časť, 16968/1- časť, 16969/1- časť, 16970/1, 16971- časť, 16972/1, 16973- časť, 16974- časť, 16975/1-
časť, 16976/1- časť, 16977- časť, 16978- časť, 16979/1- časť, 16980- časť, 16981- časť, 16982, 16983,
16984, 16985, 16986- časť, 16990/1, 16991, 16992, 16993, 16994, 16995, 16996, 16997/1- časť,
16998/1, 16999/1, 17000- časť, 17001- časť, 17002- časť, 17039- časť, 17040, 17041, 17042- časť,
17043- časť, 17044- časť, 17050/1- časť, 17064/1- časť, 17065/1- časť, 17066/1- časť, 17068/1- časť,
17068/2- časť, 17070, 17071, 17072- časť, 17079- časť, 17083/1- časť, 17085/1, 17092- časť, 17093-
časť, 17094- časť, 17095/2, 17096, 17097- časť, 17098/1, 17100- časť, 17101- časť, 17102/1, 17108-
časť, 17110/1- časť, 17110/2- časť, 17114, 17115- časť, 17116, 17117, 17119, 17120, 17121, 17122/1,
17123/1, 17124/1, 17125, 17126, 17127- časť, 17128- časť, 17130- časť, 17131- časť, 17132, 17133,
17134, 17135, 17136- časť, 17137- časť, 17138- časť, 17139- časť, 17140, 17141/1, 17142, 17143,
17144/1, 17145, 17146- časť, 17147/1- časť, 17148/1- časť, 17149- časť, 17150/1- časť, 17167/1- časť,
17167/2- časť, 17173- časť, 17187, 17188- časť, 17189/1, 17190- časť, 17191- časť, 17192/1- časť,
17193/1, 17194- časť, 17195/1- časť, 17196- časť, 17197/1- časť, 17214/1, 17215/1, 17216- časť,
17217/1, 17218- časť, 17219, 17220, 17221/1, 17221/2- časť, 17222, 17223, 17224- časť, 17225- časť,
17226- časť, 17227- časť, 17228- časť, 17229, 17230, 17231- časť, 17232/1, 17233- časť, 17234- časť,
17235- časť, 17237- časť, 17238/1, 17242/1, 17243- časť, 17244- časť, 17245- časť, 17246, 17247,
17248- časť, 17249- časť, 17250- časť, 17251- časť, 17252- časť, 17253/1, 17253/2- časť, 17254- časť,
17255- časť, 17256- časť, 17272/1, 17284/1- časť, 17289/3, 17290- časť, 17291/2- časť, 17300/3- časť,
17401- časť, 17402- časť, 17403/1, 17432- časť, 17433/1, 17434/1, 17435- časť, 17449- časť, 17450/1-
časť, 17451/1, 17452, 17453/1, 17454/1, 17455/1- časť, 17456/1- časť, 17460- časť, 17461/1- časť,
17462/3- časť, 17481/1- časť, 17482- časť, 17483/1- časť, 17484- časť, 17494/1- časť, 17494/2- časť,
17495- časť, 17496- časť, 17497- časť, 17498- časť, 17499/2- časť, 17500- časť, 17501/1- časť, 17505-
časť, 17508, 17509/1- časť, 17510- časť, 17511, 17513- časť, 17514- časť, 17516/2- časť, 17516/3- časť,
17516/4, 17518- časť, 17522- časť, 17527/1- časť, 17532- časť, 17539- časť, 17540- časť, 17541- časť,
17542, 17543- časť, 17544, 17545, 17546, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17552, 17553- časť,
17554- časť, 17555- časť, 17556- časť, 17557/1, 17558, 17559- časť, 17560, 17561, 17562, 17563,
17564, 17565, 17566, 17567, 17568, 17569- časť, 17570- časť, 17571- časť, 17572- časť, 17573,
17574/1, 17575- časť, 17576- časť, 17577/1- časť, 17578- časť, 17579, 17590- časť, 17591, 17592- časť,
17593, 17594, 17595, 17596/1, 17597- časť, 17598, 17599, 17600- časť, 17601- časť, 17602, 17603,
17604, 17605/1, 17605/2, 17611- časť, 17612, 17613- časť, 17614/1- časť, 17614/2- časť, 17615- časť,
17616- časť, 17619, 17620, 17621- časť, 17622- časť, 17623- časť, 17624/1- časť, 17624/2, 17624/3-
časť, 17624/5- časť, 17624/6- časť, 17624/7, 17625/1, 17626- časť, 17628/1, 17629/1- časť, 17629/2-
časť, 17630/1, 17630/2, 17631, 17632, 17633, 17634- časť, 17635- časť, 17641/3- časť, 17642- časť,
17643- časť, 17644, 17645- časť, 17646- časť, 17652- časť, 17667/1- časť, 17667/2- časť, 17668/1- časť,
17668/2, 17669, 17670/1, 17670/2, 17671, 17672, 17673/1, 17673/2, 17674, 17675, 17676/1- časť,
17677/1- časť, 17678, 17679/1, 17679/2, 17680/1, 17680/2, 17681, 17682/1, 17682/2, 17683, 17684,
17685, 17686, 17687, 17688, 17689, 17690- časť, 17692- časť, 17693, 17694/1, 17695, 17696- časť,
17697, 17698/1, 17698/2, 17699/1, 17699/2, 17700/2- časť, 17701/1- časť, 17702/1- časť, 17702/2-
časť, 17703/1, 17703/2, 17704- časť, 17705, 17706, 17707, 17708, 17709, 17710, 17717, 17718,
17720- časť, 17721- časť, 17722- časť, 17723- časť, 17724, 17725, 17726, 17727- časť, 17733- časť,
17736- časť, 17737, 17738, 17739, 17740, 17741, 17742, 17743, 17744, 17745, 17746, 17747, 17748,
17749/1- časť, 17750- časť, 17751- časť, 17752/2- časť, 17763/2- časť, 17764- časť, 17765- časť, 17766-
časť, 17768- časť, 17769, 17770, 17771, 17772, 17773, 17774- časť, 17775- časť, 17776- časť, 17777,
17778, 17779- časť, 17780, 17781- časť, 17782, 17783, 17784, 17785- časť, 17786- časť, 17787- časť,
17788- časť, 17790- časť, 17791- časť, 17792- časť, 17794/2, 17803/2- časť, 17804/3- časť, 17805,
17807- časť, 17808- časť, 17809, 17810, 17811, 17812, 17813, 17814, 17816- časť, 17818, 17844/1-
časť, 17844/3, 17845- časť, 17850- časť, 17851- časť, 17862, 17863, 17865- časť, 17869- časť, 17932/1-
časť, 18673- časť, 18674- časť, 18689/1, 18691/1, 18691/2- časť, 18692/1, 18692/2- časť, 18693,18694, 18695, 18697, 18698, 18699, 18700- časť, 18701- časť, 18702- časť, 18705/1- časť, 18705/2-
časť, 18751- časť, 18752- časť, 18753, 18754, 18755, 18756, 18757, 18758, 18759/1, 18759/2, 18760,
18761, 18762, 18763, 18764, 18765, 18766- časť, 18767- časť, 18768/1, 18769/1, 18770/1, 18771/1,
18772- časť, 18773/1- časť, 18773/2- časť, 18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18781- časť,
18782- časť, 18783, 18784, 18785/2- časť, 18786- časť, 18787- časť, 18791- časť, 18800, 18801, 18802,
18803, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 18809, 18810, 18811, 18812, 18813, 18814, 18815, 18816,
18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830,
18831, 18832, 18833, 18849, 18850, 18851, 18852, 18853, 18854, 18855, 18856, 18857, 18858/1,
18858/2, 18859/2- časť, 18860, 18862- časť, 18885/2, 18886, 18888- časť, 19052/2, 19053, 19054,
19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19060, 19061, 19062, 19063/1, 19063/2, 19065, 19066, 19067,
19068, 19069, 19070/1, 19071, 19072- časť, 19073/1, 19074, 19075, 19076, 19077, 19078, 19079,
19080, 19081- časť, 19082/1, 19083/1, 19084- časť, 19085, 19086/1, 19097- časť, 19098/1, 19099-
časť, 19100- časť, 19105/1- časť, 19191/1- časť, 19215/1- časť, 19216- časť, 19218- časť, 19219- časť,
19220- časť, 19221- časť, 19222/1, 19223- časť, 19224/1, 19225- časť, 19226- časť, 19227- časť, 19228-
časť, 19229/1- časť, 19229/2- časť, 19232- časť, 19233/1, 19238/1- časť, 19241/1, 19242- časť,
19244/1- časť, 19244/2- časť, 19245/1- časť, 19246- časť, 19247- časť, 19248- časť, 19301- časť, 19302-
časť, 19303/2- časť, 19304- časť, 19305/1, 19307, 19309, 19312/1, 19313, 19314, 19315, 19317/1-
časť, 19318/1- časť, 19391/3- časť, 19392- časť, 19393/1, 19394/1, 19394/2, 19395, 19396, 19397,
19398, 19399/1, 19399/2, 19400, 19401, 19402, 19403, 19404/1, 19404/2, 19405, 19406, 19407,
19408, 19409, 19410/2, 20568- časť, 20569- časť, 21228/1- časť, 21229/1- časť, 21237- časť, 21258/6,
21269/5, 33139/1- časť, 33141/4- časť, 33146/3, 33147/2- časť, 33148/2- časť, 33148/3- časť, 33149/2-
časť, 33176/1- časť, 33179/3- časť, 33182/1- časť, 33184/3- časť, 33189/2, 33189/3, 33222/1- časť,
33222/2- časť, 33223/1- časť, 33224/1- časť, 33226/2- časť, 33227/2- časť, 33228- časť, 33229- časť,
33231- časť, 33232- časť, 33237/2- časť, 33238- časť, 33239- časť, 33240- časť, 33241- časť, 33242-
časť, 33243- časť, 33245- časť, 33246- časť, 33247- časť, 33248/1- časť, 33249/1, 33251/1- časť,
33255/2- časť, 33255/3, 33255/8- časť, 33488/2- časť, 33489/3- časť, 5404/1- časť, 5406/2- časť,
6097/1- časť, 6098/1- časť, 6121- časť, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129- časť, 6130-
časť, 6131- časť, 6134/2- časť, 6135- časť, 6136, 6137- časť, 6138- časť, 6139- časť, 6140/1- časť, 6141-
časť, 6142/1- časť, 6143- časť, 6155/2, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6165, 6166,
6167- časť, 6168- časť, 6174/1- časť, 6175- časť, 6176, 6177- časť, 6178, 6179- časť, 6180, 6181, 6182,
6186, 6191, 6192, 6297- časť, 9-11946- časť, 9-11985- časť, 9-11997- časť, 9-12534/1, 9-12535- časť,
9-12552/2, 9-12563, 9-12609, 9-12799/3, 9-12885- časť, 9-13062- časť, 9-13073/2- časť, 9-13073/3-
časť, 9-15370- časť, 9-15372/3- časť, 9-15417- časť, 9-15423/2- časť, 9-15423/3, 9-15424- časť, 9-
15447- časť, 9-15512/1- časť, 9-15512/2, 9-15536/2- časť, 9-15598, 9-15607/1, 9-15608, 9-15863, 9-
15864, 9-15867- časť, 9-15873- časť, 9-15876/1, 9-15880, 9-15886, 9-15894, 9-15898- časť, 9-16118-
časť, 9-16119, 9-16132, 9-16412/1- časť, 9-16413- časť, 9-16414/12- časť, 9-16414/2, 9-16414/4, 9-
16414/5, 9-16414/7- časť, 9-16414/8- časť, 9-16415/1, 9-16424- časť, 9-16425- časť, 9-16441, 9-16482-
časť, 9-16552, 9-16571- časť, 9-16703- časť, 9-16729- časť, 9-16730/1- časť, 9-16731- časť, 9-16732-
časť, 9-16795- časť, 9-16796- časť, 9-16807/1- časť, 9-16813- časť, 9-16829- časť, 9-16916- časť, 9-
17067- časť, 9-17099, 9-17106- časť, 9-17111/1, 9-17111/2, 9-17111/3- časť, 9-17112/1, 9-17112/2, 9-
17113- časť, 9-17118/1- časť, 9-17118/4- časť, 9-17458- časť, 9-17506- časť, 9-17507, 9-17515- časť, 9-
17517, 9-17519- časť, 9-17538, 9-17691- časť, 9-17694/2, 9-17697/10, 9-17697/3, 9-17697/5, 9-
17697/6, 9-17719, 9-17732- časť, 9-17838- časť, 9-17844/4- časť, 9-17849- časť, 9-17868- časť, 9-
18780, 9-18799/2- časť, 9-18834- časť, 9-18838/2- časť, 9-18848- časť, 9-19064, 9-19306, 9-19308, 9-
19316, 9-6133/1- časť
Katastrálne územie: Štiavnik
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 13233/1, 13233/2- časť, 13235/1- časť, 13235/3, 2846/279, 2846/281- časť, 2893/26- časť,
2893/27- časť, 2893/28- časť, 2933/1- časť, 2933/2- časť, 2933/3- časť, 2933/302- časť, 2937/3- časťKatastrálne územie: Klokočov
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 16094/2, 16095/2, 16096/2- časť, 16098- časť, 16099/1- časť, 16101- časť, 16102- časť, 16104,
16105/2, 16111/2, 16112/2, 16150/2- časť, 16153/2- časť, 16154- časť, 16155- časť, 16156- časť,
16157- časť, 16158- časť, 16159- časť, 16218- časť, 16219- časť, 16220, 16221, 16222, 16223, 16224-
časť, 16225, 16226, 16227, 16228- časť, 16229- časť, 16230- časť, 16233- časť, 16459/2- časť, 16460/2-
časť, 16533/2- časť, 16534/2- časť, 21256/2- časť, 21257- časť, 21258/1- časť, 21258/2- časť, 21258/3-
časť, 21258/4, 21258/5, 21258/6- časť, 21259/2- časť, 21264- časť, 21265- časť, 21266- časť, 21267-
časť, 21269/3- časť, 21269/4- časť, 21269/5- časť, 21270, 21271- časť, 21272- časť, 21273- časť, 21274,
21275- časť, 21276- časť, 21281- časť, 21282- časť, 21284- časť, 21285- časť, 21286- časť, 21287, 21288,
21289- časť, 21291- časť, 21293- časť, 21303- časť, 21308- časť, 21309- časť, 22533- časť, 22534- časť,
22535- časť, 22536, 22537, 22538, 22539, 22540- časť, 22691- časť, 22692- časť, 22693- časť, 22694-
časť, 22695, 22696, 22697- časť, 22698- časť, 22699- časť, 22778- časť, 22779- časť, 22780- časť, 22789-
časť, 33249/2- časť, 33250- časť, 33255/12- časť, 33255/13- časť, 33255/14- časť, 33256- časť, 33257-
časť, 9-16100/1- časť, 9-21259/1- časť
Katastrálne územie: Oščadnica
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 4103, 4104- časť, 4105- časť, 4106, 4107, 4108- časť, 4461/1- časť, 4514- časť, 4515- časť,
4516- časť, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525- časť, 4526- časť, 4527- časť, 4528,
4529, 4530, 4531, 4532- časť, 4534- časť, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544-
časť, 4548- časť, 4549- časť, 4550- časť, 4551- časť, 4552- časť, 4553- časť, 4554- časť, 4563- časť, 4564-
časť, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576- časť, 4594/1- časť,
4595/1- časť, 4841, 4842- časť, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853,
4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869,
4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876- časť, 4877- časť, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884,
4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900,
4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916,
4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4989- časť, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182/1, 5182/2,
5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192- časť, 5193- časť, 5890/1- časť, 5938,
5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954,
5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970,
5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986,
5987, 5988, 5989, 5990- časť, 5991- časť, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001,
6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017,
6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6026, 6027, 6029, 6030, 6364- časť, 9001- časť, 9002- časť,
9003- časť, 9009- časť
Katastrálne územie: Lutiše
Navrhovaný stupeň ochrany: 2
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 4356/2- časť, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370,
4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4461- časť, 4462- časť, 4463- časť, 4464- časť, 4465- časť, 4467-
časť, 4468- časť, 4469, 4470- časť, 4471- časť, 4472- časť, 4473- časť, 4474, 4475- časť, 4476- časť,
4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492,
4493, 4494, 4495/3- časť, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507,
4508, 4509, 4510, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524,
4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541,
4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553- časť, 4554- časť, 4556/1-
časť, 4620- časť, 4621, 4622, 4623- časť, 4624- časť, 4625- časť, 4627- časť, 4628, 4629, 4630, 4631,4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4645/1, 4645/2, 4646/1,
4646/2, 4647/1, 4647/2, 4648/1, 4648/2, 4649/1, 4649/2, 4650/1, 4650/2, 4651/1, 4651/2, 4652/1,
4652/2, 4653/1, 4653/2, 4654/1, 4654/2, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664,
4665, 4666, 4667, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4679, 4680, 4681, 4682,
4683, 4684, 4685, 4686, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699,
4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712- časť, 4713- časť, 4714- časť,
4715- časť, 4716- časť, 4799, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812,
4814, 4815, 4816, 4817, 4818/1- časť, 4818/2- časť, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826,
4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842,
4843, 4844, 4845- časť, 4872, 4873, 4874- časť, 4875- časť, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882,
4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898,
4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914,
4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4929, 4961, 4980-
časť, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985/1, 4986/1- časť, 4994/1- časť, 4995, 4996, 4997/1- časť, 4998, 4999,
5000/1, 5001- časť, 5002- časť, 5003, 5004, 5005, 5006- časť, 5007- časť, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012,
5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028/1-
časť, 5028/2- časť, 5152/2, 5153/2, 5154/2- časť, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162,
5163/1- časť, 5164/1- časť, 5165/1- časť, 5166/1- časť, 5167/1- časť, 5168/1- časť, 5169/1- časť,
5169/2- časť, 5170/1- časť, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185/1, 5185/2, 5186/1,
5186/2, 5187/1, 5187/2, 5188/1, 5188/2, 5189/1, 5189/2, 5190/1, 5190/2, 5191/1, 5191/2, 5193- časť,
5194- časť, 5198, 5199, 5204/1- časť, 5204/10- časť, 5204/2- časť, 5204/3- časť, 5204/4- časť, 5204/5,
5204/6, 5204/7- časť, 5204/8, 5204/9, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214,
5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222- časť, 5227- časť, 5228, 5229, 5230/1- časť, 5230/2-
časť, 5231/1, 5231/2, 5232/1, 5232/2, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242,
5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258,
5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270/1, 5270/2, 5271/1, 5272-
časť, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5290,
5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5300- časť, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308,
5309, 5310, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322- časť, 5454- časť, 5455,
5456- časť, 5457, 5458, 5459, 5460- časť, 5461- časť, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471,
5472, 5473, 5474, 5475/1, 5475/2, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480- časť, 5481, 5482- časť, 5483- časť,
5484- časť, 5485/1- časť, 5486, 5487- časť, 5488- časť, 5489- časť, 5490, 5491, 5492, 5499- časť, 5500,
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5512- časť, 5513- časť, 5514- časť, 5515- časť, 5516- časť, 5517, 5518,
5519, 5520- časť, 5521- časť, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527- časť, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534,
5535, 5536, 5537, 5538, 5540- časť, 5551, 5552, 5553, 5554- časť, 5555- časť, 5556- časť, 5646/1- časť,
5646/2- časť, 5646/3, 5646/4, 5646/5- časť, 6159, 6160, 6193/1- časť, 6195/6- časť, 6210
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 3
Súčasný stupeň ochrany: 3
Parcely: 11186/38- časť, 1857- časť, 1861- časť, 1870- časť, 1871- časť, 1872- časť, 1873- časť, 1877-
časť, 1878- časť, 1879- časť, 1880, 1881/1, 1882/1, 1883/1- časť
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 1
Parcely: 4158- časť, 4238- časť, 4255- časť, 4269- časť, 4270- časť, 4271, 4272- časť, 9-12010, 9-12019,
9336- časť
Katastrálne územie: Skalité
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 1Parcely: 18442/902, 262/1, 421, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 425
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11186/60- časť, 1798/1- časť, 1798/4- časť, 1799/3, 1799/6
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 2
Parcely: 11952/1- časť, 11954/1- časť, 11955/1- časť, 11955/2, 11956, 11957- časť, 11959- časť, 11960-
časť, 11961, 11962, 11963- časť, 11965- časť, 11966, 11967, 11968- časť, 11969- časť, 11972- časť,
11978- časť, 11979- časť, 11980, 11981- časť, 11982- časť, 11984/1- časť, 11986- časť, 11987- časť,
11988/1, 11989, 11990, 11991/1, 11992/1- časť, 11993/1, 12314- časť, 12315- časť, 12316, 12317,
12318, 12319, 12320, 12321, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328, 12329, 12330, 12331,
12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339/2, 12341- časť, 12375, 12377, 12382,
12383- časť, 12384- časť, 12385- časť, 12386- časť, 12494/2- časť, 12495- časť, 12496/2, 12497, 12498-
časť, 12499- časť, 12500- časť, 12501, 12502, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12508, 12509,
12510, 12511- časť, 12512- časť, 12513- časť, 12516- časť, 12521/2- časť, 33143/2- časť, 9-11976- časť,
9-12340/2, 9-12376, 9-12387- časť
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 3
Parcely: 11952/1- časť, 11952/2- časť, 11952/3- časť, 11957- časť, 11958/1- časť, 11958/2, 11959- časť,
11960- časť, 11963- časť, 11964- časť, 11965- časť, 11968- časť, 11969- časť, 11970/1- časť, 11970/2-
časť, 11971, 11972- časť, 11973, 11974/1, 11975, 11978- časť, 11979- časť, 11981- časť, 33143/2- časť,
9-11976- časť, 9-11977
Katastrálne územie: Korňa
Navrhovaný stupeň ochrany: 4
Súčasný stupeň ochrany: 4
Parcely: 11958/1- časť, 11964- časť, 11970/1- časť, 11970/2- časť, 33143/2- časť

 

Zdroj: https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/skuev4025-beskydske-javornicke-luky.html

   Send article as PDF   

Check Also

Jožko Pročko sa pustil do Kabáta a dal preveriť polícii SR

Jozef Pročko vyštudoval gymnázium a FTVŠ, jeho gramatika tomu až tak nezodpovedá…        …

One comment

 1. Pozrite si ako to prebiehalo vo Važci !
  https://www.youtube.com/watch?v=a9D0IKVpP7s&t=31s

  Podľa informácií území SKUEV bolo “schválených” už okolo 600, teraz prebiehajú prerokovania k poslednej stovke. Je smutné, že ak aj ľudia-vlastníci budú proti, oni to schvália !!!! Jediné čo sa dá robiť je spísať protest,/ musí na ňom byť min 51% vlastníkov ! / a zaslať ho na Úrad vlády SR.
  ZHROMAŽDENIE za život na vidieku – 9.9.2021 BANSKÁ BYSTRICA
  Žiadame Vás o podporu na pripravovanom zhromaždení a to Vašou osobnou účasťou
  vo štvrtok 9. 9. 2021 od 15.30 do 18.30 hod v Banskej Bystrici, v priestoroch pod Pamätníkom SNP /smerom k hotelu LUX/.
  Zhromaždenie sa uskutoční na podporu nášho vidieka a nás, vidieckeho obyvateľstva, ktorého hlas pri pripravovanej reforme národných parkov a chránených území nie je vypočutý a na ktoré bude mať pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny negatívne dosahy či už spoločenské, sociálno-ekonomické alebo ekologické.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *