Lekár podal trestné oznámenie na lekára, ktorý chcel diskriminovať neočkovaných

Toto oznámenie môžte podať na kohokoľvek, kto vás ako neočkovanú osobu odmietne vyšetriť, alebo bude obmedzovať na slobode.
Trestné oznámenie pošlite aj Vy, zmeňte len svoju adresu, treba meno a priezvisko, adresu, smerovacie číslo. Stačí poslať mailom na: gpsr@genpro.gov.sk

Predmet: Trestné oznámenie na neznámeho pachateľa

Obsah:

VEC: Trestné oznámenie

vaše meno, vaša adresa, týmto podáva v súlade s ustanovením §196 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a z nižšie uvedených dôvodov trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 a §164 Trestného zákona, trestného činu Všeobecné ohrozenie podľa § 284 a § 285 Trestného zákona, trestného činu Šírenie poplašnej správy podľa § 361 a § 362 Trestného zákona, trestného činu Apartheid a diskriminácia skupiny osôb podľa § 424a Trestného zákona a trestného činu Neľudskosť podľa § 425 Trestného zákona, Ústavy SR – v článkoch:
16 odsek 2
17 odsek 1, 2
23 odsek 1
40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Niektoré v štádiu prípravy.

V prílohe zasielam oznámenie na ambulancii nemenovaného lekára z okresu Topolčian, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami. Neznámy lekár týmto zvýhodňuje očkovaných, ktorí môžu byť nebezpečnými bezpríznakovými šíriteľmi infekčného ochorenia COVID-19. Tento krok možno vnímať aj ako farma lobistický, ak má daný lekár napojenie na farmaceutické firmy, konkrétne tú, ktorej očkovacia látka sa na Slovensku najviac používa na očkovanie (Pfizer-Biontech). Tým nemožno u lekára vylúčiť ani podozrenie z korupcie a finančnej motivácie. Zvýhodňovaním očkovaných na úkor tých, ktorí COVID-19 prekonali a majú podľa viacerých štúdií lepšiu imunitu ako tí, čo sú očkovaní) dochádza opäť k porušeniu hore menovaných zákonov a farma lobistických krokov.

Tento krok lekára je aj v rozpore s článkom 14 v Európskom dohovore o ľudských právach, ktorý zakazuje akúkoľvek diskrimináciu.

Rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.2361 (2021), hlavne jej bod
7.3.1, zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať. Zaznamenané sú znepokojujúco rastúce počty prípadov breaktrough cases (opätovnej nákazy po plnej dávke očkovania), ako aj úmrtí po druhej dávke vakcíny, ktoré
nepotvrdzujú vývoj situácie v prospech vakcinovaných osôb oproti nevakcinovaným obzvlášť pri novom delta variante ( viď príloha 5, štatistika ECDC zo 14.5. ako aj nižšie uvedené linky).

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/


Z uvedeného vyplýva, že obmedzovanie neočkovaných je neopodstatnené a neprimerané obmedzenie základných ľudských práv, ktoré je navyše diskriminačné, pretože neexistuje právny a vedecký základ na rozdielne zaobchádzanie so zaočkovanými a nezaočkovanými, vzhľadom na to, že aj zaočkovaní
môžu byť stále nositeľmi vírusu. Ide o porušenie zákazu diskriminácie neočkovaných osôb.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9681613/Study-shows-29-people-died-catching-new-strain-vaccinations.html

Najnovšie to potvrdil aj prof. Krčméry, keď v súvislosti so situáciou vo Veľkej Británia, kde je zaočkovaných približne 60% populácie, dokonca deklaroval, „že polovica tých čo zomreli, boli zaočkovaní“.

https://www.hlavnespravy.sk/krcmery-o-delta-variante-v-britanii-polovica-tych-co-zomreli-boli-zaockovani/

Štúdia dokázala, že riziko reinfekcie po prekonaní ochorenia COVID-19 je takmer nulové a výsledky štúdie dokazujú, že očkovanie tých, čo COVID prekonali stráca zmysel. Obzvlášť ak účinnosť vakcíny voči novým mutáciam je čoraz slabšia a naopak prirodzené prekonanie má aj vyššiu účinnosť voči novým mutáciam ako súčasne na trhu dostupné vakcíny.

https://www.news5cleveland.com/news/continuing-coverage/coronavirus/vaccinating-ohio/study-no-previously-infected-cleveland-clinic-employees-who-remained-unvaccinated-were-reinfected

Podľa § 284 Trestného zákona
(1) Kto úmyselne a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b) za krízovej situácie. Podľa § 285 Trestného zákona
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Podľa § 361 Trestného zákona
(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Podľa § 362 Trestného zákona
Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Podľa § 424a Trestného zákona
(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
f) za krízovej situácie.

Podľa § 425 Trestného zákona
Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí
i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme orgánom činným v trestnom konaní, aby vo veci vykonali dokazovanie, ktoré napomôže k zisteniu skutkového stavu veci bez dôvodných pochybností.

Z vyššie uvedených dôvodov podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Apartheid a diskriminácia skupiny osôb a trestného činu Neľudskosť. Pritom veríme, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí zadovážiť
potrebné informácie preukazujúce, že došlo k naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu Všeobecné ohrozenie, trestného činu Šírenie poplašnej správy, trestného činu Apartheid a diskriminácia skupiny osôb a trestného činu Neľudskosť. Taktiež veríme, že v prípade, že sa preukáže, že bol spáchaný trestný čin, jeho páchateľa odhaliť a vytvoriť predpoklad pre vydanie spravodlivého rozhodnutia v konaní pred súdom. Zároveň žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby sa neobmedzovali len na
zistenie, či bol spáchaný trestný čin uvedený v texte tohto oznámenia, ale aby v prípade, ak vznikne podozrenie zo spáchania iného trestného činu, konali z úradnej
povinnosti (§ 2 ods. 5 a 6 Trestného poriadku).

S pozdravom vaše meno a priezvisko.

Trestné oznámenie podal 9.7.2021 lekár Radoslav Čičala viď:

https://www.facebook.com/groups/2977194032501841/posts/3173731229514786/

v súvislosti s týmto oznámenim na ambulancii lekára:

   Send article as PDF   

Check Also

Lekár podal podnet na úrad pre klamlivú reklamu o vakcínach vo fáze klinického testovania, tí sa vyhovorili

Ohľadom podania podnetu na klamlivé a manipulujúce reklamy propagujúce experimentálne vakcíny vo fáze klinického testovania …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *